Sant Vicenç dels Horts.Acuerdo de modificación del convenio colectivo de trabajo del personal laboral del Ayuntamiento

Sant Vicenç dels Horts. Acuerdo de modificación del convenio colectivo

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de modificació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (codi de conveni núm. 08004872011996).

Vist el text de l’Acord de modificació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, subscrit pels representants de l’entitat local i pels dels seus treballadors el dia 23 de febrer de 2021, i d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.1 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 35/2022, d’1 de març, de reestructuració del Departament d’Empresa i Treball i altres normes d’aplicació;

Vista l’aprovació expressa de l’Acord per l’òrgan competent, segons el que disposa l’article 38.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,

Resolc:

  1. Disposar la inscripció de l’Acord de modificació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (codi de conveni núm. 08004872011996) al Registre de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Treball, amb notificació a la Comissió Negociadora.
  • Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ

DELS HORTS SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL

LABORAL

Sant Vicenç dels Horts, 23 de febrer de 2021

Constituïda la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb la representació sindical de la UGT, CCOO, CSIF, IAC-CATAC i CSC, de conformitat amb els resultats obtinguts en les darreres eleccions sindicals a l’empara de la legitimitat atorgada per l’article 36.3 del Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, en relació amb l’àmbit de negociació recollit a l’article 37.1, del citat Text refós, ha iniciat la negociació per tal de modificar el conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.  

Assistents:

Per part de l’entitat:

Juan Ramón Torres Blanco 

Per part de la representació social:

Tomás Díez Gragera (Delegat LOLS UGT)

Óscar Lara Jareño (UGT)

Juan Vicente López Flores (UGT)

Rafael Cervantes Barruz (UGT)

Ester Adsuar Olaya (UGT)

Aracel·li Domènech i Sancho (Delegada LOLS CCOO)

ÚLTIMAS CONSULTAS DE LECTORES

La ropa tendida de mi vecino de arriba moja la mía

Este problema con el vecino de arriba se limita a una simple cuestión práctica que con un poco de buena voluntad debiera resolverse

¿Puedo solicitar reducción de jornada por cuidado de menor con enfermedad grave?

¿Puedo solicitar reducción de jornada por cuidado de menor con enfermedad grave? Puede prolongarse hasta que tu hijo cumpla dieciocho años.

Piso en copropiedad: alquilar sin consentimiento de la otra parte

Consulta Jurídica Tengo un piso en copropiedad que compré con mi exmujer cuando nos casamos. Actualmente lo tenemos vacío, y ella quiere vivir en él...

Excedencia voluntaria y vacaciones

Consulta Jurídica He pedido una excedencia voluntaria y me he reincorporado a mi puesto de trabajo hace 15 días. Durante mi excedencia voluntaria la empresa...

MÁS LEIDO

Tablas Salariales Convenio Colectivo del Campo 2022. Córdoba

Tablas Salariales Convenio Colectivo del Campo 2022. Córdoba. Establece un incremento salarial del 3,63% y una actualización al SMI

Convenio Colectivo de transporte de mercancías larga distancia de Cádiz y Provincia

Convenio Colectivo de transporte de mercancías larga distancia de Cádiz y Provincia. Derecho a dos días de descanso consecutivos.

Convenio Colectivo de la empresa Lottu Steel S.L. 2022

Convenio Colectivo de la empresa Lottu Steel S.L. 2022. Todos los conceptos salariales se incrementarán para el año 2022 en el 2,5%.

Acuerdo de ampliación de la ultraactividad del convenio colectivo de Estaciones de Servicio de Bizkaia

Ampliación Convenio Estaciones de Servicio de Bizkaia. Acuerdo de ampliación de la ultraactividad del convenio colectivo de gasolineras.

Convenio Colectivo del sector de pompas fúnebres de la provincia de León para los años 2021-2024

Convenio Colectivo del sector de pompas fúnebres de la provincia de León para los años 2021-2024. Incremento salarial anual del 1,5%

Tablas Salariales del Convenio Colectivo para el sector de comercio ganadería de Palencia y Provincia

Tablas Salariales del Convenio de Comercio de Ganadería de Palencia. El incremento salarial para 2022 es del 6,5%.

Acuerdo de la comisión paritaria del Convenio Colectivo del sector del comercio de la provincia de Girona

Comisión paritaria del Convenio Colectivo del sector del comercio. Girona. Indemnización a los trabajadores de 180 €

Convenio Colectivo de elaboración y venta de pastelería, confitería, bollería y repostería de la Provincia de Tarragona. 2022-2024

Convenio Colectivo de pastelerías de Tarragona. 2022-2024. Elaboración y venta de pastelería, confitería de la Provincia de Tarragona.