Sant Vicenç dels Horts.Acuerdo de modificación del convenio colectivo de trabajo del personal laboral del Ayuntamiento

Sant Vicenç dels Horts. Acuerdo de modificación del convenio colectivo

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de modificació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (codi de conveni núm. 08004872011996).

Vist el text de l’Acord de modificació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, subscrit pels representants de l’entitat local i pels dels seus treballadors el dia 23 de febrer de 2021, i d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.1 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 35/2022, d’1 de març, de reestructuració del Departament d’Empresa i Treball i altres normes d’aplicació;

Vista l’aprovació expressa de l’Acord per l’òrgan competent, segons el que disposa l’article 38.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,

Resolc:

  1. Disposar la inscripció de l’Acord de modificació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (codi de conveni núm. 08004872011996) al Registre de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Treball, amb notificació a la Comissió Negociadora.
  • Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ

DELS HORTS SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL

LABORAL

Sant Vicenç dels Horts, 23 de febrer de 2021

Constituïda la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb la representació sindical de la UGT, CCOO, CSIF, IAC-CATAC i CSC, de conformitat amb els resultats obtinguts en les darreres eleccions sindicals a l’empara de la legitimitat atorgada per l’article 36.3 del Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, en relació amb l’àmbit de negociació recollit a l’article 37.1, del citat Text refós, ha iniciat la negociació per tal de modificar el conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.  

Assistents:

Per part de l’entitat:

Juan Ramón Torres Blanco 

Per part de la representació social:

Tomás Díez Gragera (Delegat LOLS UGT)

Óscar Lara Jareño (UGT)

Juan Vicente López Flores (UGT)

Rafael Cervantes Barruz (UGT)

Ester Adsuar Olaya (UGT)

Aracel·li Domènech i Sancho (Delegada LOLS CCOO)

ÚLTIMAS CONSULTAS DE LECTORES

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes. ✓ Consulta Jurídica: con separación de bienes, ¿podría pedir pensión compensatoria?

¿Cual es la cantidad máxima de droga para autoconsumo?

¿Cual es la cantidad máxima de droga para autoconsumo? ✓ Respuesta Abogado: Se toman las cantidades diarias y se multiplican por cinco.

Incumplimiento del Acuerdo de Dación en Pago por el Banco

Incumplimiento del Acuerdo de Dación en Pago por el Banco. ✓ Respuesta Abogado: Si la casa heredada no es vivienda habitual deberá tributar

Dación en Pago con quita de Hipoteca

Dación en Pago con quita de Hipoteca. ✓ Respuesta Abogado: Si la casa heredada no es vivienda habitual deberá tributar

MÁS LEIDO

Convenio Sociedad General de Aguas de Barcelona. 2021-2023

Convenio Colectivo de Sociedad General de Aguas de Barcelona. 2021-2023. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF.

Abuso sexual a menor: dentista condenado por abusar de paciente

Un dentista es condenado a 2 años de cárcel por abuso sexual a una menor de 16 años. Además deberá indemnizar a la víctima por daños morales.

Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa. 2022-2024

Convenio Colectivo del Sector de Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa. 2022-2024. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF.

Tablas Salariales 2022 del Sector de Óptica de Madrid

Tablas Salariales 2022 del Sector de Óptica de Madrid. ✓. Se establece un incremento salarial del 6,5% sobre el IPC.

Modificación Convenio de Transporte Sanitario de Cataluña. 2022

Modificación Convenio de Transporte Sanitario de Cataluña. 2022. ✓. Actualización de salarios, vacaciones, categorías y tipos de contratos.

Convenio Colectivo Oficinas y Despachos de Valencia. 2021-2023

Convenio Colectivo Oficinas y Despachos de Valencia. 2020-2023. ✓ Actualizado con la subsanación de errores y tablas salariales.

Salarios 2022-2024 de edificación y obras públicas de León

Salarios 2022-2024 de edificación y obras públicas de León. ✓. Incremento salarial 2022 de un 3%; 2023 de un 3%, y un 2,75% para el año 2024.

Hoteles y Alojamientos Turísticos de la La Rioja. 2021-2022

Convenio Colectivo de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la La Rioja. 2021-2022. ✓ Lo que debes saber. Ver Resumen o descargar PDF.