lunes, marzo 27, 2023

Sant Vicenç dels Horts. Acuerdo de modificación de las condiciones de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento

Sant Vicenç dels Horts. Modificación de las condiciones de trabajo

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de modificació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (codi de conveni núm. 08004872011996).

Vist el text de l’Acord de modificació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, subscrit pels representants de l’entitat local i pels dels seus treballadors el dia 23 de febrer de 2021, i d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.1 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 35/2022, d’1 de març, de reestructuració del Departament d’Empresa i Treball i altres normes d’aplicació;

Vista l’aprovació expressa de l’Acord per l’òrgan competent, segons el que disposa l’article 38.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,

Resolc:

  1. Disposar la inscripció de l’Acord de modificació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (codi de conveni núm. 08004872011996) al Registre de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Treball, amb notificació a la Comissió Negociadora.
  • Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ

DELS HORTS SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL

LABORAL

Sant Vicenç dels Horts, 23 de febrer de 2021

Constituïda la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb la representació sindical de la UGT, CCOO, CSIF, IAC-CATAC i CSC, de conformitat amb els resultats obtinguts en les darreres eleccions sindicals a l’empara de la legitimitat atorgada per l’article 36.3 del Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, en relació amb l’àmbit de negociació recollit a l’article 37.1, del citat Text refós, ha iniciat la negociació per tal de modificar el conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.  

Assistents:

Per part de l’entitat:

Juan Ramón Torres Blanco 

Per part de la representació social:

Tomás Díez Gragera (Delegat LOLS UGT)

Óscar Lara Jareño (UGT)

Juan Vicente López Flores (UGT)

Rafael Cervantes Barruz (UGT)

Ester Adsuar Olaya (UGT)

Aracel·li Domènech i Sancho (Delegada LOLS CCOO)

Destacado

La Responsabilidad Civil y Penal del Administrador de Fincas

Responsabilidad Civil y Penal del Administrador de Fincas. ✓ Todo lo que debes saber. Denunciar al Administrador de Fincas

Transporte de Viajeros por Carretera y Urbanos de Castellón. 2023

Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros por Carretera y Urbanos de Castellón. 2022-2024. ✓ Lo que debes saber. Resumen o Descargar PDF.

Derecho de visita: el interés superior del menor, cuestión de orden público

El interés superior del menor tiene prioridad sobre cualquier derecho de los adultos, lo que implica relacionarse con sus familiares cercanos

Ejecución forzosa de un Laudo de Consumo. Modelo de demanda

Ejecución forzosa de un Laudo de Consumo. ✓ Pedir la ejecución incluso si la otra parte ha presentado acción de anulación. Modelo de Demanda

Lo más leido

Hacienda me reclama la exención de la indemnización por despido

Hacienda me reclama la exención de la indemnización por despido. ✓ Respuesta Abogado: ser contratado nuevamente por la misma empresa

Atribución de la vivienda en una separación sin hijos menores

¿Cómo se atribuye la vivienda en una separación sin hijos menores? ✓ Respuesta Abogado: interés del cónyuge más necesitado de protección

Acordar la atribución de la vivienda familiar en la separación

Mi exmujer y yo queremos acordar la atribución de la vivienda familiar en la separación. ✓ Respuesta Abogado: no vincula al órgano judicial

Soy dependienta en un Supermercado y me acusan de haber sustraído dinero de la caja

Si la carta de despido le acusa de haber cometido un delito, como un robo o apropiación indebida, podría interponer una querella por calumnias

¿El copropietario de un piso tiene derecho de tanteo?

Quisiera saber si el copropietario de un piso tiene derecho de tanteo pues mi hermano menor ha comunicado su intención de adquirir la vivienda