Ayuntamiento de Sant Esteve de Palautordera. Convenio de condiciones comunes del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento para el período 2020-2025

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, en sessió del 30 de desembre de 2020, va aprovar el Conveni de condicions comunes del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, per el període 2020-2025, i en data 3 de març de 2022, el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha comunicat que el Conveni ha quedat formalment dipositat en el Registre de convenis col·lectius, acords col·lectius i plans d’igualtat.

Per la qual cosa es procedeix a publicar íntegrament l’Acord de condicions comunes del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera:

“ ACORD DE CONDICIONS COMUNES DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE

L’AJUNTAMENT SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

ANYS 2020-2025

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. – Objecte i Norma supletòria:

Aquest Acord de condicions, negociat a l’empara del que estableix la normativa vigent, regula les condicions de treball de tots els empleats públics excepte càrrecs electes i de confiança que presten serveis a l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera i estableix els seus propis sistemes d’aplicació.

Queda exclòs de l’àmbit personal d’aquest Acord de condicions comunes el personal que desenvolupi càrrecs de confiança i/o d’assessorament especial, i aquelles relacions contractuals i de serveis en règim de dret administratiu.

També queda exclòs el Patronat de l’Escola de Música Jaume Puig Aràbia, el personal del qual es regularà pel seu conveni específic.

Per tot allò que no estigui recollit, previst, ni resolt en aquest Acord de condicions comunes, s’aplicaran les disposicions legals que dicti l’Estat o la Comunitat Autònoma pel que fa a les seves competències i als reglaments de funcionament dels diferents col·lectius quan hagin estat elaborats vàlidament entre la Corporació i la representació legal del personal.

Els acords subscrits, o els que es puguin subscriure en un futur, entre els sindicats representatius i la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies), la FMC (Federació de Municipis de Catalunya) i l’ACM (Associació Catalana de Municipis), es traslladaran a la Comissió Mixta d’Interpretació i Seguiment per tal de fer, si així correspon, el seu estudi i la seva adequació per aquest Acord de condicions comunes.

Article 2. – Vigència:

  1. Aquest Acord de condicions comunes entrarà en vigor, un cop signat i aprovat pel Ple de la Corporació i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, procedintse a comunicar a tots els treballadors.
  2. El seu termini de vigència serà fins el 31 de desembre de 2025.
  3. Aquest Acord de condicions comunes es prorrogarà tàcitament, en tota la seva extensió, per anys naturals successius en el supòsit que no sigui objecte de denúncia per qualsevol de les parts, dos mesos abans del seu termini de venciment.
  4. La denúncia d’una de les parts haurà d’ésser expressa, per escrit, i amb constància fefaent a l’altra part.
  5. Un cop denunciat aquest Acord de condicions comunes, continuarà en vigor fins que no s’aconsegueixi un altre que el substitueixi.

Destacado

La Responsabilidad Civil y Penal del Administrador de Fincas

Responsabilidad Civil y Penal del Administrador de Fincas. ✓ Todo lo que debes saber. Denunciar al Administrador de Fincas

Transporte de Viajeros por Carretera y Urbanos de Castellón. 2023

Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros por Carretera y Urbanos de Castellón. 2022-2024. ✓ Lo que debes saber. Resumen o Descargar PDF.

Derecho de visita: el interés superior del menor, cuestión de orden público

El interés superior del menor tiene prioridad sobre cualquier derecho de los adultos, lo que implica relacionarse con sus familiares cercanos

Ejecución forzosa de un Laudo de Consumo. Modelo de demanda

Ejecución forzosa de un Laudo de Consumo. ✓ Pedir la ejecución incluso si la otra parte ha presentado acción de anulación. Modelo de Demanda

Lo más leido

Hacienda me reclama la exención de la indemnización por despido

Hacienda me reclama la exención de la indemnización por despido. ✓ Respuesta Abogado: ser contratado nuevamente por la misma empresa

Atribución de la vivienda en una separación sin hijos menores

¿Cómo se atribuye la vivienda en una separación sin hijos menores? ✓ Respuesta Abogado: interés del cónyuge más necesitado de protección

Acordar la atribución de la vivienda familiar en la separación

Mi exmujer y yo queremos acordar la atribución de la vivienda familiar en la separación. ✓ Respuesta Abogado: no vincula al órgano judicial

Soy dependienta en un Supermercado y me acusan de haber sustraído dinero de la caja

Si la carta de despido le acusa de haber cometido un delito, como un robo o apropiación indebida, podría interponer una querella por calumnias

¿El copropietario de un piso tiene derecho de tanteo?

Quisiera saber si el copropietario de un piso tiene derecho de tanteo pues mi hermano menor ha comunicado su intención de adquirir la vivienda

Convenio de Aserraderos y Almacenistas de Madera de A Coruña

Convenio Colectivo de Aserraderos y Almacenistas de Madera de A Coruña. 2022-2024. ✓ Todo lo que debes saber. Ver Resumen o descargar PDF.

Convenio de Industrias Vinícolas de Tarragona. 2023

Convenio Colectivo de Industrias Vinícolas de Tarragona. 2022-2024. ✓ Todo lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF completo.

Convenio Colectivo del Campo de Córdoba. 2023

Convenio Colectivo del Campo de Córdoba. 2023. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o Descargar PDF Completo.