Ayuntamiento de Sant Esteve de Palautordera. Convenio de condiciones comunes del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento para el período 2020-2025

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, en sessió del 30 de desembre de 2020, va aprovar el Conveni de condicions comunes del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, per el període 2020-2025, i en data 3 de març de 2022, el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha comunicat que el Conveni ha quedat formalment dipositat en el Registre de convenis col·lectius, acords col·lectius i plans d’igualtat.

Per la qual cosa es procedeix a publicar íntegrament l’Acord de condicions comunes del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera:

“ ACORD DE CONDICIONS COMUNES DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE

L’AJUNTAMENT SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

ANYS 2020-2025

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. – Objecte i Norma supletòria:

Aquest Acord de condicions, negociat a l’empara del que estableix la normativa vigent, regula les condicions de treball de tots els empleats públics excepte càrrecs electes i de confiança que presten serveis a l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera i estableix els seus propis sistemes d’aplicació.

Queda exclòs de l’àmbit personal d’aquest Acord de condicions comunes el personal que desenvolupi càrrecs de confiança i/o d’assessorament especial, i aquelles relacions contractuals i de serveis en règim de dret administratiu.

També queda exclòs el Patronat de l’Escola de Música Jaume Puig Aràbia, el personal del qual es regularà pel seu conveni específic.

Per tot allò que no estigui recollit, previst, ni resolt en aquest Acord de condicions comunes, s’aplicaran les disposicions legals que dicti l’Estat o la Comunitat Autònoma pel que fa a les seves competències i als reglaments de funcionament dels diferents col·lectius quan hagin estat elaborats vàlidament entre la Corporació i la representació legal del personal.

Els acords subscrits, o els que es puguin subscriure en un futur, entre els sindicats representatius i la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies), la FMC (Federació de Municipis de Catalunya) i l’ACM (Associació Catalana de Municipis), es traslladaran a la Comissió Mixta d’Interpretació i Seguiment per tal de fer, si així correspon, el seu estudi i la seva adequació per aquest Acord de condicions comunes.

Article 2. – Vigència:

  1. Aquest Acord de condicions comunes entrarà en vigor, un cop signat i aprovat pel Ple de la Corporació i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, procedintse a comunicar a tots els treballadors.
  2. El seu termini de vigència serà fins el 31 de desembre de 2025.
  3. Aquest Acord de condicions comunes es prorrogarà tàcitament, en tota la seva extensió, per anys naturals successius en el supòsit que no sigui objecte de denúncia per qualsevol de les parts, dos mesos abans del seu termini de venciment.
  4. La denúncia d’una de les parts haurà d’ésser expressa, per escrit, i amb constància fefaent a l’altra part.
  5. Un cop denunciat aquest Acord de condicions comunes, continuarà en vigor fins que no s’aconsegueixi un altre que el substitueixi.

ÚLTIMAS CONSULTAS DE LECTORES

Procedimiento para adquirir un inmueble por usucapión

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes. ✓ Consulta Jurídica: Mi madre ha pagado durante este tiempo contribución y gastos

Custodia compartida y condena por delito leve de amenazas

Custodia compartida y condena por delito leve de amenazas.✓Han condenado a mi hermano por discutir con su exmujer y amenazar con "arruinarla"

Indemnización por despido con reducción de jornada

Indemnización por despido con reducción de jornada ✓ Consulta Jurídica: he estado con jornada reducida que solicité para cuidar de mi hija.

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes. ✓ Consulta Jurídica: con separación de bienes, ¿podría pedir pensión compensatoria?

MÁS LEIDO

Convenio Colectivo de Nissan para Ávila. 2021-2024

Convenio Colectivo de Nissan para Ávila. 2021-2024. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF completo.

Convenio de Actividades Agropecuarias de Alicante. 2022-2024

Convenio Colectivo de Actividades Agropecuarias de Alicante. 2022-2024. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF

Convenio colectivo de Cervezas San Miguel. 2022-2025

Lo que debes saberRESUMEN DEL CONVENIO COLECTIVOÁmbito de Aplicación y DuraciónJornada y DescansosSalarioVacacionesPuentes y festivosTrabajo a turnosConvenio colectivo de la empresa Cervezas San Miguel....

Tablas salariales 2022 del Convenio de Controladores Aéreos

Tablas salariales 2022 del Convenio de Controladores Aéreos. ✓ Se incrementan todos los conceptos retributivos en un 0,9 %

Limpieza de edificios y locales de las Islas Baleares. 2022-2026

Limpieza de edificios y locales de las Islas Baleares. 2022-2026. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF

Convenio de Estaciones de Servicio de Gipuzkoa. 2020-2024

Convenio Colectivo de Estaciones de Servicio de Gipuzkoa. 2020-2024. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF

Procedimiento para adquirir un inmueble por usucapión

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes. ✓ Consulta Jurídica: Mi madre ha pagado durante este tiempo contribución y gastos

Custodia compartida y condena por delito leve de amenazas

Custodia compartida y condena por delito leve de amenazas.✓Han condenado a mi hermano por discutir con su exmujer y amenazar con "arruinarla"