Ayuntamiento de Sant Esteve de Palautordera. Convenio de condiciones comunes del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento para el período 2020-2025

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, en sessió del 30 de desembre de 2020, va aprovar el Conveni de condicions comunes del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, per el període 2020-2025, i en data 3 de març de 2022, el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha comunicat que el Conveni ha quedat formalment dipositat en el Registre de convenis col·lectius, acords col·lectius i plans d’igualtat.

Per la qual cosa es procedeix a publicar íntegrament l’Acord de condicions comunes del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera:

“ ACORD DE CONDICIONS COMUNES DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE

L’AJUNTAMENT SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

ANYS 2020-2025

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. – Objecte i Norma supletòria:

Aquest Acord de condicions, negociat a l’empara del que estableix la normativa vigent, regula les condicions de treball de tots els empleats públics excepte càrrecs electes i de confiança que presten serveis a l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera i estableix els seus propis sistemes d’aplicació.

Queda exclòs de l’àmbit personal d’aquest Acord de condicions comunes el personal que desenvolupi càrrecs de confiança i/o d’assessorament especial, i aquelles relacions contractuals i de serveis en règim de dret administratiu.

També queda exclòs el Patronat de l’Escola de Música Jaume Puig Aràbia, el personal del qual es regularà pel seu conveni específic.

Per tot allò que no estigui recollit, previst, ni resolt en aquest Acord de condicions comunes, s’aplicaran les disposicions legals que dicti l’Estat o la Comunitat Autònoma pel que fa a les seves competències i als reglaments de funcionament dels diferents col·lectius quan hagin estat elaborats vàlidament entre la Corporació i la representació legal del personal.

Els acords subscrits, o els que es puguin subscriure en un futur, entre els sindicats representatius i la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies), la FMC (Federació de Municipis de Catalunya) i l’ACM (Associació Catalana de Municipis), es traslladaran a la Comissió Mixta d’Interpretació i Seguiment per tal de fer, si així correspon, el seu estudi i la seva adequació per aquest Acord de condicions comunes.

Article 2. – Vigència:

  1. Aquest Acord de condicions comunes entrarà en vigor, un cop signat i aprovat pel Ple de la Corporació i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, procedintse a comunicar a tots els treballadors.
  2. El seu termini de vigència serà fins el 31 de desembre de 2025.
  3. Aquest Acord de condicions comunes es prorrogarà tàcitament, en tota la seva extensió, per anys naturals successius en el supòsit que no sigui objecte de denúncia per qualsevol de les parts, dos mesos abans del seu termini de venciment.
  4. La denúncia d’una de les parts haurà d’ésser expressa, per escrit, i amb constància fefaent a l’altra part.
  5. Un cop denunciat aquest Acord de condicions comunes, continuarà en vigor fins que no s’aconsegueixi un altre que el substitueixi.

ÚLTIMAS CONSULTAS DE LECTORES

La ropa tendida de mi vecino de arriba moja la mía

Este problema con el vecino de arriba se limita a una simple cuestión práctica que con un poco de buena voluntad debiera resolverse

¿Puedo solicitar reducción de jornada por cuidado de menor con enfermedad grave?

¿Puedo solicitar reducción de jornada por cuidado de menor con enfermedad grave? Puede prolongarse hasta que tu hijo cumpla dieciocho años.

Piso en copropiedad: alquilar sin consentimiento de la otra parte

Consulta Jurídica Tengo un piso en copropiedad que compré con mi exmujer cuando nos casamos. Actualmente lo tenemos vacío, y ella quiere vivir en él...

Excedencia voluntaria y vacaciones

Consulta Jurídica He pedido una excedencia voluntaria y me he reincorporado a mi puesto de trabajo hace 15 días. Durante mi excedencia voluntaria la empresa...

MÁS LEIDO

Tablas Salariales Convenio Colectivo del Campo 2022. Córdoba

Tablas Salariales Convenio Colectivo del Campo 2022. Córdoba. Establece un incremento salarial del 3,63% y una actualización al SMI

Convenio Colectivo de transporte de mercancías larga distancia de Cádiz y Provincia

Convenio Colectivo de transporte de mercancías larga distancia de Cádiz y Provincia. Derecho a dos días de descanso consecutivos.

Convenio Colectivo de la empresa Lottu Steel S.L. 2022

Convenio Colectivo de la empresa Lottu Steel S.L. 2022. Todos los conceptos salariales se incrementarán para el año 2022 en el 2,5%.

Acuerdo de ampliación de la ultraactividad del convenio colectivo de Estaciones de Servicio de Bizkaia

Ampliación Convenio Estaciones de Servicio de Bizkaia. Acuerdo de ampliación de la ultraactividad del convenio colectivo de gasolineras.

Convenio Colectivo del sector de pompas fúnebres de la provincia de León para los años 2021-2024

Convenio Colectivo del sector de pompas fúnebres de la provincia de León para los años 2021-2024. Incremento salarial anual del 1,5%

Tablas Salariales del Convenio Colectivo para el sector de comercio ganadería de Palencia y Provincia

Tablas Salariales del Convenio de Comercio de Ganadería de Palencia. El incremento salarial para 2022 es del 6,5%.

Acuerdo de la comisión paritaria del Convenio Colectivo del sector del comercio de la provincia de Girona

Comisión paritaria del Convenio Colectivo del sector del comercio. Girona. Indemnización a los trabajadores de 180 €

Convenio Colectivo de elaboración y venta de pastelería, confitería, bollería y repostería de la Provincia de Tarragona. 2022-2024

Convenio Colectivo de pastelerías de Tarragona. 2022-2024. Elaboración y venta de pastelería, confitería de la Provincia de Tarragona.