Ayuntamiento de Sant Esteve de Palautordera. Convenio de condiciones comunes del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento para el período 2020-2025

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, en sessió del 30 de desembre de 2020, va aprovar el Conveni de condicions comunes del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, per el període 2020-2025, i en data 3 de març de 2022, el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha comunicat que el Conveni ha quedat formalment dipositat en el Registre de convenis col·lectius, acords col·lectius i plans d’igualtat.

Per la qual cosa es procedeix a publicar íntegrament l’Acord de condicions comunes del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera:

“ ACORD DE CONDICIONS COMUNES DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE

L’AJUNTAMENT SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

ANYS 2020-2025

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. – Objecte i Norma supletòria:

Aquest Acord de condicions, negociat a l’empara del que estableix la normativa vigent, regula les condicions de treball de tots els empleats públics excepte càrrecs electes i de confiança que presten serveis a l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera i estableix els seus propis sistemes d’aplicació.

Queda exclòs de l’àmbit personal d’aquest Acord de condicions comunes el personal que desenvolupi càrrecs de confiança i/o d’assessorament especial, i aquelles relacions contractuals i de serveis en règim de dret administratiu.

També queda exclòs el Patronat de l’Escola de Música Jaume Puig Aràbia, el personal del qual es regularà pel seu conveni específic.

Per tot allò que no estigui recollit, previst, ni resolt en aquest Acord de condicions comunes, s’aplicaran les disposicions legals que dicti l’Estat o la Comunitat Autònoma pel que fa a les seves competències i als reglaments de funcionament dels diferents col·lectius quan hagin estat elaborats vàlidament entre la Corporació i la representació legal del personal.

Els acords subscrits, o els que es puguin subscriure en un futur, entre els sindicats representatius i la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies), la FMC (Federació de Municipis de Catalunya) i l’ACM (Associació Catalana de Municipis), es traslladaran a la Comissió Mixta d’Interpretació i Seguiment per tal de fer, si així correspon, el seu estudi i la seva adequació per aquest Acord de condicions comunes.

Article 2. – Vigència:

  1. Aquest Acord de condicions comunes entrarà en vigor, un cop signat i aprovat pel Ple de la Corporació i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, procedintse a comunicar a tots els treballadors.
  2. El seu termini de vigència serà fins el 31 de desembre de 2025.
  3. Aquest Acord de condicions comunes es prorrogarà tàcitament, en tota la seva extensió, per anys naturals successius en el supòsit que no sigui objecte de denúncia per qualsevol de les parts, dos mesos abans del seu termini de venciment.
  4. La denúncia d’una de les parts haurà d’ésser expressa, per escrit, i amb constància fefaent a l’altra part.
  5. Un cop denunciat aquest Acord de condicions comunes, continuarà en vigor fins que no s’aconsegueixi un altre que el substitueixi.

Destacado

Negligencias médicas: La pérdida de oportunidad de curar

Situaciones en las que el paciente no recibe los tratamientos disponibles según los protocolos establecidos.

Errores en el catastro: cuando un inmueble está mal representado

Lo que debes saberInscripciones en el Registro de la...

Reclamación de daños y perjuicios y extensión de la indemnización por responsabilidad civil

La indemnización tiene como objetio restaurar la situación previa a la ocurrencia del daño, garantizando que el perjudicado no sufra pérdidas

Las actuaciones y procedimientos de comprobación censal de Hacienda

a Agencia Tributaria puede llevar a cabo la comprobación censal a través de la inspección física y documental de hechos y circunstancias.
Lo más leido

Período trabajado no aparece en la vida laboral

En estos casos, el trabajador se enfrenta a perjuicios en futuras prestaciones, ya que el período trabajado no aparece en la vida laboral.

Despido improcedente sin pasar por SMAC

La duda que tengo es si se puede hacer el despido improcedente sin pasar por SMAC. ✓ Respuesta Abogado: aunque haya acordado improcedencia

He vendido mi coche y estoy recibiendo multas del comprador

He vendido mi coche y estoy recibiendo multas del comprador. ✓Respuesta Abogado: Acuda con el contrato de compraventa

Despido de trabajadora embarazada en periodo de prueba: ¿es nulo?

Han despedido a mi mujer durante el periodo de prueba y está embarazada de 3 meses. ✓Respuesta Abogado: la nulidad objetiva

Periodo de prueba en una empresa en la que ya he trabajado antes

Me quieren poner un periodo de prueba en una empresa en la que ya he trabajado antes. ✓Respuesta Abogado: será nulo el pacto que establezca

Convenio colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Álava

Sector de Limpieza de Edificios y Locales de Álava. 2023-2027. ✓ Lo que debes saber: Principales novedades y PDF completo del convenio.

Convenio de Limpieza de Edificios y Locales de Zamora 2022-2026

Sector de Limpieza de Edificios y Locales de Zamora. 2022-2026. ✓ Lo que debes saber: Principales novedades y PDF completo del convenio.

Convenio Colectivo de derivados del cemento de A Coruña. Vigente 2023

Derivados del cemento de A Coruña. Vigente 2023. ✓ Lo que debes saber. Ver el análisis y descargar PDF completo.