Comisión paritaria del Convenio Colectivo de acción social con niños, jóvenes, familias y otros en situación de riesgo

Acción social con niños, jóvenes, familias y otros en situación de riesgo

Vist el text de l’Acta de la Comisión paritaria del Convenio Colectivo de acción social con niños, jóvenes, familias y otros en situación de riesgo, subscrita en data 31 de març de 2022, per abordar diferents qüestions d’interpretació, per part de la representació social per la UGT i CCOO i per part de la representació empresarial per La Confederació, i d’acord amb l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat; el Decret 35/2022, d’1 de març, de reestructuració del Departament d’Empresa i Treball i l’article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, Resolc:

-1 Disposar la inscripció de l’acta esmentada en el Registre de Convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, amb notificació a la Comissió paritària.

–2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

Barcelona, 12 de maig de 2022

Òscar Riu i Garcia

Director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

Acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc 2013-2018

Dia: 31 de març de 2022

Hora: convocatòria a les 16.00 hores Lloc: via telemàtica (plataforma Zoom)

Assistents:

Nom i cognomsOrganització
Joan MuntanéLa Confederació
Laia GrabulosaLa Confederació
Antonio Carlos GutiérrezUGT
Jesús LópezCCOO
Virginia JuárezCCOO

A les 16.00 h del dia 31 de març de 2022 les organitzacions signants del Conveni col·lectiu de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc 2013-2018 (actualment en ultractivitat) es reuneixen en Comissió paritària -via telemàtica- prèvia convocatòria, per resoldre dues consultes:

Resum consulta CPAS/42

L’empresa considera que si una treballadora ha estat de baixa (incapacitat temporal) en un festiu on li tocava treballar per calendari, aquest festiu no computa de la mateixa manera que si hagués treballat. La RLPT, tenint en compte la Paritària CPAS12 (13/09/2013), on es diu literalment “tenint en compte que la situació d’IT és assimilable a temps efectiu de feina” considera que aquest festiu computa amb el

+50% i, per tant, l’empresa hauria de compensar-ho de la mateixa manera que si s’hagués treballat.

Es sol·licita aclarir la situació d’IT i la compensació de festius.

Resposta de la Comissió paritària

D’acord amb l’article 36 del Conveni col·lectiu que regula la compensació dels 14 festius aprovats per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en cas de baixa de la persona treballadora, la situació d’IT és assimilable a temps efectiu de feina i per tant, aquesta compensació opera de la manera que està regulada: hora festiva especial; +50% hora ordinària.

Resum consulta CPAS/43

Es sol·licita que es resolgui el canvi de categoria, a categoria de personal qualificat, així com la seva remuneració econòmica, per aquelles persones que desenvolupen tasques i funcions que impliquin responsabilitat dins la cuina, i per les que es requereix qualificació específica de manipulació d’aliments, segons el departament de Sanitat.

Resposta de la Comissió paritària

Sense acord

Manifestacions de part:

La part social considera que en base a les funcions descrites: elaboració d’àpats, planificació menús, realització del control dels diferents registres sanitaris obligatoris (control de manipulació d’aliments, control de temperatures d’elements del fred, control de neteja de desinfecció de la cuina…), realització de comandes, entre d’altres; i atès el grau de responsabilitat que es deriva d’aquestes tasques, la persona responsable de cuina i de realitzar aquestes funcions hauria d’estar enquadrada dins del grup professional C.3-personal qualificat amb el salari corresponent a aquest grup.

La part empresarial valora que segons la classificació professional vigent el personal de cuina s’enquadra en el grup D d’administració i serveis; i que per redefinir-ho o canviar aquest enquadrament, tal com es sol·licita en la consulta, caldria acordar una nova estructura de classificació professional, basada en la descripció de funcions desenvolupades. En tot cas, considera que no és competència de la Comissió paritària determinar quins llocs de treball s’inclouen en cada grup professional, essent això competència de la negociació col·lectiva.

Finalment, s’autoritza a La Confederació (G61336244) a efectuar els tràmits necessaris per publicar els acords de la present acta al REGCON.

I sense més temes a tractar, es dona per finalitzada la reunió signant la present acta un representant de cada organització.

Destacado

Ejecución forzosa de un Laudo de Consumo. Modelo de demanda

Ejecución forzosa de un Laudo de Consumo. ✓ Pedir la ejecución incluso si la otra parte ha presentado acción de anulación. Modelo de Demanda

Contrato de Arras: lo que debes saber y Modelos para Descargar

Contrato de Arras. ✓ Modelos para Descargar Actualizados 2023. Guia completa con todo lo que debes saber antes de firmar.

«Instamamis» e «Instapapis»: regulación de uso de la imagen de los hijos en RRSS

"Instamamis" e "Instapapis": Intimidad del menor. ✓ Los hijos podrían Denunciar a sus padres al alcanzar la mayoría de edad.

RRSS y menores: control parental cuando los padres están separados

Lo que debes saberEl Plan de Parentalidad debe adaptarse...

Lo más leido

Hacienda me reclama la exención de la indemnización por despido

Hacienda me reclama la exención de la indemnización por despido. ✓ Respuesta Abogado: ser contratado nuevamente por la misma empresa

Atribución de la vivienda en una separación sin hijos menores

¿Cómo se atribuye la vivienda en una separación sin hijos menores? ✓ Respuesta Abogado: interés del cónyuge más necesitado de protección

Acordar la atribución de la vivienda familiar en la separación

Mi exmujer y yo queremos acordar la atribución de la vivienda familiar en la separación. ✓ Respuesta Abogado: no vincula al órgano judicial

Soy dependienta en un Supermercado y me acusan de haber sustraído dinero de la caja

Si la carta de despido le acusa de haber cometido un delito, como un robo o apropiación indebida, podría interponer una querella por calumnias

¿El copropietario de un piso tiene derecho de tanteo?

Quisiera saber si el copropietario de un piso tiene derecho de tanteo pues mi hermano menor ha comunicado su intención de adquirir la vivienda

Convenio de Construcción y Obras Públicas de Cantabria. 2023

Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de Cantabria. 2023. ✓ Todo lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF completo.

Convenio Colectivo de Hostelería de Asturias. 2023-2027

Convenio Colectivo de Hostelería de Asturias. Vigente 2022 ✓ Lo que debes saber. Ver resumen o descargar PDF completo.

Convenio Colectivo de Recolectores de Cítricos de Murcia. 2023

Convenio Colectivo de Recolectores de Cítricos de Murcia. 2021-2025. ✓ Todo lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF completo.