Comisión paritaria del Convenio Colectivo de acción social con niños, jóvenes, familias y otros en situación de riesgo

Acción social con niños, jóvenes, familias y otros en situación de riesgo

Vist el text de l’Acta de la Comisión paritaria del Convenio Colectivo de acción social con niños, jóvenes, familias y otros en situación de riesgo, subscrita en data 31 de març de 2022, per abordar diferents qüestions d’interpretació, per part de la representació social per la UGT i CCOO i per part de la representació empresarial per La Confederació, i d’acord amb l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat; el Decret 35/2022, d’1 de març, de reestructuració del Departament d’Empresa i Treball i l’article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, Resolc:

-1 Disposar la inscripció de l’acta esmentada en el Registre de Convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, amb notificació a la Comissió paritària.

–2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

Barcelona, 12 de maig de 2022

Òscar Riu i Garcia

Director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

Acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc 2013-2018

Dia: 31 de març de 2022

Hora: convocatòria a les 16.00 hores Lloc: via telemàtica (plataforma Zoom)

Assistents:

Nom i cognomsOrganització
Joan MuntanéLa Confederació
Laia GrabulosaLa Confederació
Antonio Carlos GutiérrezUGT
Jesús LópezCCOO
Virginia JuárezCCOO

A les 16.00 h del dia 31 de març de 2022 les organitzacions signants del Conveni col·lectiu de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc 2013-2018 (actualment en ultractivitat) es reuneixen en Comissió paritària -via telemàtica- prèvia convocatòria, per resoldre dues consultes:

Resum consulta CPAS/42

L’empresa considera que si una treballadora ha estat de baixa (incapacitat temporal) en un festiu on li tocava treballar per calendari, aquest festiu no computa de la mateixa manera que si hagués treballat. La RLPT, tenint en compte la Paritària CPAS12 (13/09/2013), on es diu literalment “tenint en compte que la situació d’IT és assimilable a temps efectiu de feina” considera que aquest festiu computa amb el

+50% i, per tant, l’empresa hauria de compensar-ho de la mateixa manera que si s’hagués treballat.

Es sol·licita aclarir la situació d’IT i la compensació de festius.

Resposta de la Comissió paritària

D’acord amb l’article 36 del Conveni col·lectiu que regula la compensació dels 14 festius aprovats per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en cas de baixa de la persona treballadora, la situació d’IT és assimilable a temps efectiu de feina i per tant, aquesta compensació opera de la manera que està regulada: hora festiva especial; +50% hora ordinària.

Resum consulta CPAS/43

Es sol·licita que es resolgui el canvi de categoria, a categoria de personal qualificat, així com la seva remuneració econòmica, per aquelles persones que desenvolupen tasques i funcions que impliquin responsabilitat dins la cuina, i per les que es requereix qualificació específica de manipulació d’aliments, segons el departament de Sanitat.

Resposta de la Comissió paritària

Sense acord

Manifestacions de part:

La part social considera que en base a les funcions descrites: elaboració d’àpats, planificació menús, realització del control dels diferents registres sanitaris obligatoris (control de manipulació d’aliments, control de temperatures d’elements del fred, control de neteja de desinfecció de la cuina…), realització de comandes, entre d’altres; i atès el grau de responsabilitat que es deriva d’aquestes tasques, la persona responsable de cuina i de realitzar aquestes funcions hauria d’estar enquadrada dins del grup professional C.3-personal qualificat amb el salari corresponent a aquest grup.

La part empresarial valora que segons la classificació professional vigent el personal de cuina s’enquadra en el grup D d’administració i serveis; i que per redefinir-ho o canviar aquest enquadrament, tal com es sol·licita en la consulta, caldria acordar una nova estructura de classificació professional, basada en la descripció de funcions desenvolupades. En tot cas, considera que no és competència de la Comissió paritària determinar quins llocs de treball s’inclouen en cada grup professional, essent això competència de la negociació col·lectiva.

Finalment, s’autoritza a La Confederació (G61336244) a efectuar els tràmits necessaris per publicar els acords de la present acta al REGCON.

I sense més temes a tractar, es dona per finalitzada la reunió signant la present acta un representant de cada organització.

Destacado

Errores en el catastro: cuando un inmueble está mal representado

Lo que debes saberInscripciones en el Registro de la...

Reclamación de daños y perjuicios y extensión de la indemnización por responsabilidad civil

La indemnización tiene como objetio restaurar la situación previa a la ocurrencia del daño, garantizando que el perjudicado no sufra pérdidas

Las actuaciones y procedimientos de comprobación censal de Hacienda

a Agencia Tributaria puede llevar a cabo la comprobación censal a través de la inspección física y documental de hechos y circunstancias.

Arrendatario con discapacidad y adaptación de la vivienda alquilada

El arrendatario con discapacidad tiene el derecho a realizar las obras o modificaciones necesarias para adaptar su vivienda.
Lo más leido

Período trabajado no aparece en la vida laboral

En estos casos, el trabajador se enfrenta a perjuicios en futuras prestaciones, ya que el período trabajado no aparece en la vida laboral.

Despido improcedente sin pasar por SMAC

La duda que tengo es si se puede hacer el despido improcedente sin pasar por SMAC. ✓ Respuesta Abogado: aunque haya acordado improcedencia

He vendido mi coche y estoy recibiendo multas del comprador

He vendido mi coche y estoy recibiendo multas del comprador. ✓Respuesta Abogado: Acuda con el contrato de compraventa

Despido de trabajadora embarazada en periodo de prueba: ¿es nulo?

Han despedido a mi mujer durante el periodo de prueba y está embarazada de 3 meses. ✓Respuesta Abogado: la nulidad objetiva

Periodo de prueba en una empresa en la que ya he trabajado antes

Me quieren poner un periodo de prueba en una empresa en la que ya he trabajado antes. ✓Respuesta Abogado: será nulo el pacto que establezca

Convenio de Oficinas y Despachos de Catalunya. 2022-2024

Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Catalunya. 2023. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF completo.

Convenio colectivo de Ayuda a Domicilio de Andalucía. 2023-2027

Regulación del sector de Ayuda a Domicilio de Andalucía. 2023-2027. ✓ Lo que debes saber. Ver el análisis y descargar PDF completo.

Convenio de Transportes Regulares y Discrecionales de Viajeros de Murcia. 2020-2023

Lo que debes saberLa jornada no puede superar las 12 horas, incluidas las horas extraordinariasTablas salariales correspondientes al año 2022 y 202330 días de...