Acuerdo de la Comisión Paritaria. Convenio colectivo de Transporte de mercancías por carretera. Tarragona. 2021-2023

Transporte de mercancías por carretera y la logística de la provincia de Tarragona

Acuerdo de la Comisión Paritaria. Convenio colectivo de Transporte de mercancías por carretera:

RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del transport de mercaderies per carretera i la logística de la província de Tarragona pel anys 2021-2023 (codi de conveni núm. 43001325011994).

Vist el text de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del transport de mercaderies per carretera i la logística de la província de Tarragona, subscrit per la part empresarial, Federació Empresarial d’Auto-Transport de la Província de Tarragona (FEAT) i per part dels treballadors pels sindicats CCOO I UGT en data 25 de febrer de 2022, i presentat per les mateixes parts en data 25 de març de 2022, i de conformitat amb el que estableixen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat, la resolució TRE/1398/2002, de 30 d’abril de delegació de competències en matèria de relacions laborals serveis territorials de Tarragona, l’article 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; així com el Decret 35/2022, d’1 de març, de reestructuració del Departament d’Empresa i Treball.

RESOLC:

  1. Disposar la inscripció de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del transport de mercaderies per carretera i la logística de la província de Tarragona pel anys 2021-2023 en el corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de treball, i plans d’igualtat amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Treball a Tarragona.
  2. Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

Tarragona, 14 d’abril de 2022

Sofia Moya Pereira

Directora dels ServeisTerritorials

Transcripció del text literal signat por les parts

Acta de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del transport de mercaderies per carretera i la logística de la província de Tarragona pel anys 2021-2023

A la ciutat de Tarragona, sent les onze hores el dia vint-i-cinc de febrer de dos mil vint-iun, en el Seu de la Federació Empresarial d’Auto-Transport de la Província de Tarragona (FEAT) del Polígon Industrial de Riu Clar, carrer Sofre, parcel·la 3-7 de

Tarragona, es reuneixen les persones sota relacionades, constituint-se en Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu del Transport de Mercaderies per Carretera i logística de la Província de Tarragona.

Assistents:

Representació empresarial: Sra. Olga Castellví, Sr. Miguel Ángel Malo, Sr. Álvaro González, Sr. Javier Soler y Sr. Albert Salanova.

Assessor: Sr. Javier Torres (FEAT).

Representació dels treballadors:

Per CC.OO.: Sr. Joaquin Royuela, Sr. José Rodríguez, , Sr. Sergio Pérez, Sr. Christian Lange, Sr. José Luis Díaz y Sr. Rafael Sabaté.

Assessors CC.OO.: Sr. Juan Linero, Sr. Adolfo Rodríguez y Sr. Javier Barcala

Per UGT: Sra. María Aurora Romeo, Sra. Natalia Marín, Sr. Jordi Mercadé. Sr. Miguel

Ángel Soto

Assessors UGT: Sr. Demetrio López y Sr. Juan José Pérez

La reunió de la Comissió Paritària, sol·licitada per CC.OO. té com a objecte interpretar l’article 19 sobre vacances en relació amb l’article 20 sobre llicències.. S’adjunta escrit de sol·licitud com a annex.

Es compleixen els requisits tant de convocatòria prèvia, d’assistència de cadascuna de les representacions i essent el tema a tractar dintre de les funcions de la Comissió Paritària d’aquest conveni.

Examinada la problemàtica y desprès d’un  debat sobre la qüestió plantejada, aquesta Comissió Paritària DIU:

Que, atès el caràcter de dret indisponible de les vacances, el dies d’assumptes propis no s’han de restar dels dies de vacances anuals.

Tanmateix, s’acorda facultar a Javier Torres Royo, membre de la Comissió Paritària del citat Conveni, perquè, en nom i de la mateixa, efectuï els tràmits i gestions pertinents davant el Departament d’Empresa i Ocupació, sol·licitant el registre i publicació en el Diari Oficial que correspongui, així com perquè realitzi quants actes i signi tots els documents que siguin precisos per a l’execució i efectivitat del present acord.

I no havent-hi altres qüestions que tractar, prèvia redacció, lectura i aprovació per unanimitat de la present acta, subscriuen la mateixa tots els reunits, en la representació que respectivament ostenten, en la data i el lloc al principi citats.

Destacado

Negligencias médicas: La pérdida de oportunidad de curar

Situaciones en las que el paciente no recibe los tratamientos disponibles según los protocolos establecidos.

Errores en el catastro: cuando un inmueble está mal representado

Lo que debes saberInscripciones en el Registro de la...

Reclamación de daños y perjuicios y extensión de la indemnización por responsabilidad civil

La indemnización tiene como objetio restaurar la situación previa a la ocurrencia del daño, garantizando que el perjudicado no sufra pérdidas

Las actuaciones y procedimientos de comprobación censal de Hacienda

a Agencia Tributaria puede llevar a cabo la comprobación censal a través de la inspección física y documental de hechos y circunstancias.
Lo más leido

Período trabajado no aparece en la vida laboral

En estos casos, el trabajador se enfrenta a perjuicios en futuras prestaciones, ya que el período trabajado no aparece en la vida laboral.

Despido improcedente sin pasar por SMAC

La duda que tengo es si se puede hacer el despido improcedente sin pasar por SMAC. ✓ Respuesta Abogado: aunque haya acordado improcedencia

He vendido mi coche y estoy recibiendo multas del comprador

He vendido mi coche y estoy recibiendo multas del comprador. ✓Respuesta Abogado: Acuda con el contrato de compraventa

Despido de trabajadora embarazada en periodo de prueba: ¿es nulo?

Han despedido a mi mujer durante el periodo de prueba y está embarazada de 3 meses. ✓Respuesta Abogado: la nulidad objetiva

Periodo de prueba en una empresa en la que ya he trabajado antes

Me quieren poner un periodo de prueba en una empresa en la que ya he trabajado antes. ✓Respuesta Abogado: será nulo el pacto que establezca

Convenio de transporte de viajeros por carretera de Tarragona

Convenio Colectivo de transporte de viajeros por carretera de Tarragona. 2021-2024. ✓ Lo que debes saber. Ver Resumen o descargar PDF.

Convenio de Materiales de Construcción de Tarragona. 2023

Convenio Colectivo de Materiales de Construcción de Tarragona. 2021-2023. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF completo.

Convenio de Industrias Vinícolas de Tarragona. 2023

Convenio Colectivo de Industrias Vinícolas de Tarragona. 2022-2024. ✓ Todo lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF completo.