Acuerdo de la Comisión Paritaria. Convenio colectivo de Transporte de mercancías por carretera. Tarragona. 2021-2023

Transporte de mercancías por carretera y la logística de la provincia de Tarragona

Acuerdo de la Comisión Paritaria. Convenio colectivo de Transporte de mercancías por carretera:

RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del transport de mercaderies per carretera i la logística de la província de Tarragona pel anys 2021-2023 (codi de conveni núm. 43001325011994).

Vist el text de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del transport de mercaderies per carretera i la logística de la província de Tarragona, subscrit per la part empresarial, Federació Empresarial d’Auto-Transport de la Província de Tarragona (FEAT) i per part dels treballadors pels sindicats CCOO I UGT en data 25 de febrer de 2022, i presentat per les mateixes parts en data 25 de març de 2022, i de conformitat amb el que estableixen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat, la resolució TRE/1398/2002, de 30 d’abril de delegació de competències en matèria de relacions laborals serveis territorials de Tarragona, l’article 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; així com el Decret 35/2022, d’1 de març, de reestructuració del Departament d’Empresa i Treball.

RESOLC:

  1. Disposar la inscripció de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del transport de mercaderies per carretera i la logística de la província de Tarragona pel anys 2021-2023 en el corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de treball, i plans d’igualtat amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Treball a Tarragona.
  2. Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

Tarragona, 14 d’abril de 2022

Sofia Moya Pereira

Directora dels ServeisTerritorials

Transcripció del text literal signat por les parts

Acta de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del transport de mercaderies per carretera i la logística de la província de Tarragona pel anys 2021-2023

A la ciutat de Tarragona, sent les onze hores el dia vint-i-cinc de febrer de dos mil vint-iun, en el Seu de la Federació Empresarial d’Auto-Transport de la Província de Tarragona (FEAT) del Polígon Industrial de Riu Clar, carrer Sofre, parcel·la 3-7 de

Tarragona, es reuneixen les persones sota relacionades, constituint-se en Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu del Transport de Mercaderies per Carretera i logística de la Província de Tarragona.

Assistents:

Representació empresarial: Sra. Olga Castellví, Sr. Miguel Ángel Malo, Sr. Álvaro González, Sr. Javier Soler y Sr. Albert Salanova.

Assessor: Sr. Javier Torres (FEAT).

Representació dels treballadors:

Per CC.OO.: Sr. Joaquin Royuela, Sr. José Rodríguez, , Sr. Sergio Pérez, Sr. Christian Lange, Sr. José Luis Díaz y Sr. Rafael Sabaté.

Assessors CC.OO.: Sr. Juan Linero, Sr. Adolfo Rodríguez y Sr. Javier Barcala

Per UGT: Sra. María Aurora Romeo, Sra. Natalia Marín, Sr. Jordi Mercadé. Sr. Miguel

Ángel Soto

Assessors UGT: Sr. Demetrio López y Sr. Juan José Pérez

La reunió de la Comissió Paritària, sol·licitada per CC.OO. té com a objecte interpretar l’article 19 sobre vacances en relació amb l’article 20 sobre llicències.. S’adjunta escrit de sol·licitud com a annex.

Es compleixen els requisits tant de convocatòria prèvia, d’assistència de cadascuna de les representacions i essent el tema a tractar dintre de les funcions de la Comissió Paritària d’aquest conveni.

Examinada la problemàtica y desprès d’un  debat sobre la qüestió plantejada, aquesta Comissió Paritària DIU:

Que, atès el caràcter de dret indisponible de les vacances, el dies d’assumptes propis no s’han de restar dels dies de vacances anuals.

Tanmateix, s’acorda facultar a Javier Torres Royo, membre de la Comissió Paritària del citat Conveni, perquè, en nom i de la mateixa, efectuï els tràmits i gestions pertinents davant el Departament d’Empresa i Ocupació, sol·licitant el registre i publicació en el Diari Oficial que correspongui, així com perquè realitzi quants actes i signi tots els documents que siguin precisos per a l’execució i efectivitat del present acord.

I no havent-hi altres qüestions que tractar, prèvia redacció, lectura i aprovació per unanimitat de la present acta, subscriuen la mateixa tots els reunits, en la representació que respectivament ostenten, en la data i el lloc al principi citats.

ÚLTIMAS CONSULTAS DE LECTORES

Procedimiento para adquirir un inmueble por usucapión

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes. ✓ Consulta Jurídica: Mi madre ha pagado durante este tiempo contribución y gastos

Custodia compartida y condena por delito leve de amenazas

Custodia compartida y condena por delito leve de amenazas.✓Han condenado a mi hermano por discutir con su exmujer y amenazar con "arruinarla"

Indemnización por despido con reducción de jornada

Indemnización por despido con reducción de jornada ✓ Consulta Jurídica: he estado con jornada reducida que solicité para cuidar de mi hija.

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes. ✓ Consulta Jurídica: con separación de bienes, ¿podría pedir pensión compensatoria?

MÁS LEIDO

Convenio Colectivo de Nissan para Ávila. 2021-2024

Convenio Colectivo de Nissan para Ávila. 2021-2024. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF completo.

Convenio de Actividades Agropecuarias de Alicante. 2022-2024

Convenio Colectivo de Actividades Agropecuarias de Alicante. 2022-2024. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF

Convenio colectivo de Cervezas San Miguel. 2022-2025

Lo que debes saberRESUMEN DEL CONVENIO COLECTIVOÁmbito de Aplicación y DuraciónJornada y DescansosSalarioVacacionesPuentes y festivosTrabajo a turnosConvenio colectivo de la empresa Cervezas San Miguel....

Tablas salariales 2022 del Convenio de Controladores Aéreos

Tablas salariales 2022 del Convenio de Controladores Aéreos. ✓ Se incrementan todos los conceptos retributivos en un 0,9 %

Limpieza de edificios y locales de las Islas Baleares. 2022-2026

Limpieza de edificios y locales de las Islas Baleares. 2022-2026. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF

Convenio de Estaciones de Servicio de Gipuzkoa. 2020-2024

Convenio Colectivo de Estaciones de Servicio de Gipuzkoa. 2020-2024. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF

Procedimiento para adquirir un inmueble por usucapión

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes. ✓ Consulta Jurídica: Mi madre ha pagado durante este tiempo contribución y gastos

Custodia compartida y condena por delito leve de amenazas

Custodia compartida y condena por delito leve de amenazas.✓Han condenado a mi hermano por discutir con su exmujer y amenazar con "arruinarla"