lunes, marzo 27, 2023

Acuerdo de la Comisión Paritaria. Convenio colectivo de Transporte de mercancías por carretera. Tarragona. 2021-2023

Transporte de mercancías por carretera y la logística de la provincia de Tarragona

Acuerdo de la Comisión Paritaria. Convenio colectivo de Transporte de mercancías por carretera:

RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del transport de mercaderies per carretera i la logística de la província de Tarragona pel anys 2021-2023 (codi de conveni núm. 43001325011994).

Vist el text de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del transport de mercaderies per carretera i la logística de la província de Tarragona, subscrit per la part empresarial, Federació Empresarial d’Auto-Transport de la Província de Tarragona (FEAT) i per part dels treballadors pels sindicats CCOO I UGT en data 25 de febrer de 2022, i presentat per les mateixes parts en data 25 de març de 2022, i de conformitat amb el que estableixen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat, la resolució TRE/1398/2002, de 30 d’abril de delegació de competències en matèria de relacions laborals serveis territorials de Tarragona, l’article 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; així com el Decret 35/2022, d’1 de març, de reestructuració del Departament d’Empresa i Treball.

RESOLC:

  1. Disposar la inscripció de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del transport de mercaderies per carretera i la logística de la província de Tarragona pel anys 2021-2023 en el corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de treball, i plans d’igualtat amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Treball a Tarragona.
  2. Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

Tarragona, 14 d’abril de 2022

Sofia Moya Pereira

Directora dels ServeisTerritorials

Transcripció del text literal signat por les parts

Acta de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del transport de mercaderies per carretera i la logística de la província de Tarragona pel anys 2021-2023

A la ciutat de Tarragona, sent les onze hores el dia vint-i-cinc de febrer de dos mil vint-iun, en el Seu de la Federació Empresarial d’Auto-Transport de la Província de Tarragona (FEAT) del Polígon Industrial de Riu Clar, carrer Sofre, parcel·la 3-7 de

Tarragona, es reuneixen les persones sota relacionades, constituint-se en Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu del Transport de Mercaderies per Carretera i logística de la Província de Tarragona.

Assistents:

Representació empresarial: Sra. Olga Castellví, Sr. Miguel Ángel Malo, Sr. Álvaro González, Sr. Javier Soler y Sr. Albert Salanova.

Assessor: Sr. Javier Torres (FEAT).

Representació dels treballadors:

Per CC.OO.: Sr. Joaquin Royuela, Sr. José Rodríguez, , Sr. Sergio Pérez, Sr. Christian Lange, Sr. José Luis Díaz y Sr. Rafael Sabaté.

Assessors CC.OO.: Sr. Juan Linero, Sr. Adolfo Rodríguez y Sr. Javier Barcala

Per UGT: Sra. María Aurora Romeo, Sra. Natalia Marín, Sr. Jordi Mercadé. Sr. Miguel

Ángel Soto

Assessors UGT: Sr. Demetrio López y Sr. Juan José Pérez

La reunió de la Comissió Paritària, sol·licitada per CC.OO. té com a objecte interpretar l’article 19 sobre vacances en relació amb l’article 20 sobre llicències.. S’adjunta escrit de sol·licitud com a annex.

Es compleixen els requisits tant de convocatòria prèvia, d’assistència de cadascuna de les representacions i essent el tema a tractar dintre de les funcions de la Comissió Paritària d’aquest conveni.

Examinada la problemàtica y desprès d’un  debat sobre la qüestió plantejada, aquesta Comissió Paritària DIU:

Que, atès el caràcter de dret indisponible de les vacances, el dies d’assumptes propis no s’han de restar dels dies de vacances anuals.

Tanmateix, s’acorda facultar a Javier Torres Royo, membre de la Comissió Paritària del citat Conveni, perquè, en nom i de la mateixa, efectuï els tràmits i gestions pertinents davant el Departament d’Empresa i Ocupació, sol·licitant el registre i publicació en el Diari Oficial que correspongui, així com perquè realitzi quants actes i signi tots els documents que siguin precisos per a l’execució i efectivitat del present acord.

I no havent-hi altres qüestions que tractar, prèvia redacció, lectura i aprovació per unanimitat de la present acta, subscriuen la mateixa tots els reunits, en la representació que respectivament ostenten, en la data i el lloc al principi citats.

Destacado

La Responsabilidad Civil y Penal del Administrador de Fincas

Responsabilidad Civil y Penal del Administrador de Fincas. ✓ Todo lo que debes saber. Denunciar al Administrador de Fincas

Transporte de Viajeros por Carretera y Urbanos de Castellón. 2023

Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros por Carretera y Urbanos de Castellón. 2022-2024. ✓ Lo que debes saber. Resumen o Descargar PDF.

Derecho de visita: el interés superior del menor, cuestión de orden público

El interés superior del menor tiene prioridad sobre cualquier derecho de los adultos, lo que implica relacionarse con sus familiares cercanos

Ejecución forzosa de un Laudo de Consumo. Modelo de demanda

Ejecución forzosa de un Laudo de Consumo. ✓ Pedir la ejecución incluso si la otra parte ha presentado acción de anulación. Modelo de Demanda

Lo más leido

Hacienda me reclama la exención de la indemnización por despido

Hacienda me reclama la exención de la indemnización por despido. ✓ Respuesta Abogado: ser contratado nuevamente por la misma empresa

Atribución de la vivienda en una separación sin hijos menores

¿Cómo se atribuye la vivienda en una separación sin hijos menores? ✓ Respuesta Abogado: interés del cónyuge más necesitado de protección

Acordar la atribución de la vivienda familiar en la separación

Mi exmujer y yo queremos acordar la atribución de la vivienda familiar en la separación. ✓ Respuesta Abogado: no vincula al órgano judicial

Soy dependienta en un Supermercado y me acusan de haber sustraído dinero de la caja

Si la carta de despido le acusa de haber cometido un delito, como un robo o apropiación indebida, podría interponer una querella por calumnias

¿El copropietario de un piso tiene derecho de tanteo?

Quisiera saber si el copropietario de un piso tiene derecho de tanteo pues mi hermano menor ha comunicado su intención de adquirir la vivienda