Convenio Colectivo de elaboración y venta de pastelería, confitería, bollería y repostería de la Provincia de Tarragona. 2022-2024

Este convenio tendrá una duración de 3 años prolongandose hasta el 31 de diciembre de 2024

Resolució de 14 de juny de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de d’elaboració i venda de pastisseria, confiteria, brioixeria i rebosteria de la província de Tarragona, per als anys 2022-2024. (Convenio Colectivo de pastelerías de Tarragona. 2022-2024)

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de sector d’elaboració i venda de pastisseria, confiteria, brioixeria i rebosteria de la província de Tarragona, subscrit per la part empresarial pel Gremi de Pastissers de la província de Tarragona i per part dels treballadors pels sindicats UGT i CCOO en data 1 de març de 2022 i 5 de maig de 2022, i presentat per les mateixes parts en data 14 d’abril de 2022 i 17 de maig de 2022, i de conformitat amb el que estableixen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat, la resolució TRE/1398/2002, de 30 d’abril de delegació de competències en matèria de relacions laborals serveis territorials de Tarragona, l’article 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; així com el Decret 35/2022, d’1 de març, de reestructuració del Departament d’Empresa i Treball.

RESOLC:

 1. Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del sector d’elaboració i venda de pastisseria, confiteria, brioixeria i rebosteria de la província de Tarragona per als anys 2022-2024 en el corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de treball, i plans d’igualtat amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Treball a Tarragona.
 • Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

Tarragona, 14 de juny de 2022

Sofia Moya Pereira

Directora dels ServeisTerritorials

Transcripció del text literal signat per les parts

Conveni col·lectiu de treball del sector d’elaboració i venda de pastisseria, confiteria, brioixeria i rebosteria de la província de Tarragona per als anys 2022-2024

Preàmbul

Aquest Conveni ha estat redactat, de comú acord, pels responsables de la part social, designats pel sindicat CCOO, Sr. Pedro Carmona, i pel Sindicat UGT, Srs. Salvador Puertas i Manel Molina.

Per la representació empresarial, Gremi d’Artesans Pastissers de la província de Tarragona, Sr. Josep Gonzalez (president), Sra. Gloria Vicheto, Sr. Miquel Caelles i Sr.

Albert Poy, Sr. Roger Vallvé actuant com a assessor el Sr. Xavier Artal Martí i Srta. Clara Rovira Ferrete.

Capítol 1. Disposicions generals

Article 1. Condicions de treball

Les condicions de treball que s’estipulen en aquest Conveni tenen caràcter de mínimes, i en conseqüència, són nul·les i no sorgiran cap efecte entre les parts els pactes o clàusules que, individual o col·lectivament, impliquin condicions menys favorables per als treballadors.

Article 2. Dret supletori

En allò no previst en aquest Conveni, i com a dret supletori, s’observarà allò que estableixen l’Estatut dels Treballadors i la legislació vigent.

Article 3. Vigència

Aquest Conveni serà vigent des de l’1 de gener de 2022, amb independència de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona.

Article 4. Aplicació

Aquest Conveni és d’aplicació a tota la província de Tarragona i afecta els centres de treball que hi són ubicats, encara que les empreses tinguin el domicili en una altra, i a les que siguin traslladades des d’altres províncies. Així mateix obliga les empreses de nova creació.

Article 5. Afectació

El Conveni afectarà la totalitat dels treballadors i treballadores de les empreses dedicades a l’elaboració i venda de pastisseria, confiteria, brioxeria i rebosteria, així com al personal que, sense pertànyer a la plantilla de les empreses en el moment de l’aprovació del Conveni, hi comenci a prestar els seus serveis durant el període de la seva vigència.

Article 6. Durada

La durada del Conveni és de tres (3) anys, a comptar des de la data d’entrada en vigor, per la qual cosa conclourà el 31 de desembre de 2024. Es prorrogarà d’any en any per reconducció tàcita, en cas de no existir denúncia de qualsevulla de les parts o de no proposar-se la seva revisió o rescissió.

Article 7. Denúncia

La denúncia on es proposi la rescissió o la revisió del Conveni s’ha de presentar en el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant les centrals sindicals, el Gremi Provincial d’Artesans Pastissers o les agrupacions pastisseres que puguin existir, dins el termini màxim de tres mesos abans de la seva caducitat.

En cas d’existir denúncia, i fins a la data de la subscripció d’un nou conveni, subsistiran en la seva totalitat les condicions pactades en el present conveni.

En el termini màxim de dos mesos a partir de la rebuda de la comunicació de denúncia del Conveni, es procedirà a constituir la Comissió Negociadora.

La part receptora de la comunicació haurà de respondre a la proposta de negociació i ambdues parts podran establir un calendari o planificació de la negociació.

El termini màxim per a la negociació d’un nou conveni serà de dotze mesos, a comptar des de la data de pèrdua de la seva vigència.

Si una vegada esgotat el termini de negociació no existís acord, ambdues parts se sotmetran a l’arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya.

Article 8. Condicions pactades

Les condicions pactades formen un tot orgànic, indivisible i, per a la seva aplicació, seran considerades globalment.

Article 9. Absorció i compensació

Amb l’excepció de les millores a nivell personal fins a 200€, totes les millores econòmiques i de treball que s’implantin en virtut d’aquest Conveni, seran compensables i absorbibles a partir d’aquest valor. Així mateix, les millores a nivell personal tindran l’increment acordat al Conveni.

Les condicions legals que en el futur comportin una variació econòmica de tots o d’alguns dels conceptes retributius existents, o que suposin la creació d’altres de nous, únicament tindran eficàcia pràctica, quan considerades en la seva totalitat, superin el nivell d’aquest Conveni; altrament, s’han de considerar absorbides per les millores pactades dins del límits especificats en el paràgraf anterior.

Article 10. Garanties personals

S’han de respectar les garanties personals que, en concepte de percepcions de qualsevulla classe en el seu còmput, siguin més beneficioses que les fixades en aquest Conveni, i s’han de mantenir estrictament “ad personam”. Quant a la resta, les condicions gaudides pels treballadors es consideraran unificades per les normes d’aquest Conveni.

Article 11. Comissió Paritària 

Es crea la Comissió Paritària del Conveni com a òrgan d’interpretació, arbitratge, conciliació i vigilància del seu compliment.

S’estableix com adreces per a comunicacions amb la Comissió Paritària del present conveni, les següents:

 • Gremi Provincial d’Artesans Pastissers – Avinguda Catalunya 39-41 de Tarragona (43002).
 • Comissions Obreres de Catalunya (CC.OO) – Carrer August, nº. 48 de Tarragona (43003)
 • Unió General de Treballadors (U.G.T) – Carrer Ixart, nº. 11 de Tarragona (43003)

Article 12. Funcions Comissió Paritària

Les funcions de la Comissió Paritària seran les següents: a) Interpretació del Conveni.

b) Arbitratge de les qüestions o problemes sotmesos a la seva consideració de les parts o, en els supòsits previstos concretament en aquest Conveni, així com qualsevol altre atribució reconeguda per la legislació vigent a la Comissió Paritària. c) Vigilància del compliment d’allò pactat.

 • Totes les activitats que tendeixin a millorar l’eficàcia.
 • En qualsevol cas, tot allò que disposen els apartats c) i e), de l’apartat 3, de l’article 85è, del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Article 13. Membres Comissió Paritària

La Comissió Paritària del Conveni estarà formada per sis membres, dels quals tres ho seran de la part empresarial i els altres tres de la part social signant d’aquest Conveni.

Entre els membres de la dita la Comissió Paritària s’elegirà un President i un Secretari.

Tanmateix, podran assistir-hi els assessors de les dues parts, sense dret a vot.

Les reunions es duran a terme, a petició de qualsevol de les dues representacions, i a la convocatòria es fixaran els punts a tractar, celebrant la reunió ambdues parts durant els 5 dies hàbils següents a la notificació de la convocatòria.

S’aixecarà acta de cada sessió, la qual serà signada per tots els assistents.

Es fixa el Tribunal Laboral de Catalunya com a darrer òrgan per a la solució de conflictes, en el supòsit que aquests no fossin resolts per la Comissió Paritària, així com per qualsevol no aplicació de les condicions de treball a les que fa referència l’article 82.3 de l’Estatut dels Treballadors.

Article 14. Domicili vocals

Els vocals empresaris tindran el seu domicili en el local social del Gremi Provincial d’Artesans Pastissers, situat a l’avinguda de Catalunya, 39-41 de Tarragona. Els vocals treballadors tindran el seu domicili en els locals dels seus sindicats respectius.

Article 15. Dubtes d’interpretació  

Ambdues parts, l’empresarial i la social, han de comunicar a la Comissió Paritària del Conveni tots els dubtes, discrepàncies i conflictes que puguin sorgir o produir-se com a conseqüència de la interpretació del Conveni, perquè la comissió esmentada emeti el dictamen o actuï de forma reglamentaria.

Capítol 2. Condicions de treball

Article 16. Jornada laboral

La jornada laboral és de quaranta hores (40) setmanals. La jornada esmentada s’ha de realitzar en cinc dies laborals, i la del diumenge en sis hores continuades.

Així mateix, els festius no recuperables es treballaran només sis hores que s’abonaran totes com a extraordinàries. En el cas que no es cobrin aquestes hores extraordinàries es tindrà dret a un dia de repòs.

Sempre que la durada de la jornada diària continuada excedeixi de sis hores, haurà d’establir-se un període de descans de quinze minuts per l’entrepà, el qual es considerarà, a tots els efectes, com a temps efectiu de treball. 

Com a excepció pels dies festius, s’estableix el descans de quinze minuts per entrepà a les jornades continuades de 6 hores, el qual es considerarà, a tos els efectes, temps efectiu de treball.

Article 17. Hores extraordinàries

Atesa l’índole especial de l’activitat laboral de les empreses artesanes pastisseres, i en les vigílies de les festes tradicionals, podran ampliar la jornada laboral, amb un màxim de vuitanta hores l’any.

Les hores extraordinàries sempre que la realització de les mateixes siguin necessàries, s’abonaran al 75% sobre el valor de l’hora ordinària, o alternativament, per decisió de l’empresa, es compensaran en descansos equivalents. En quant a les hores estructurals, s’ha d’observar allò que estableixi la legislació vigent respecte el tractament de les mateixes.

Capítol 3. Classificació professional

Article 18. Categories professionals

Les persones treballadores afectades pel present Conveni, amb atenció a les funcions que desenvolupen i d’acord amb les definicions que s’especifiquen a continuació, seran classificats per grups professionals. 

En quan a les definicions de les categories professionals, s’ha tingut com a referencia l’actual “Acuerdo Marco Estatal”, amb les adaptacions pertinents.   

El personal que presta els seus serveis en les empreses subjectes a aquest Conveni, atenent a les seves funcions, es classifica en:

 1. Personal d’obrador
 2. Personal Mercantil
 3. Personal Administratiu

1. El personal d’obrador està format per les següents categories:

 1. Mestre d’obrador.
 2. Oficial de 1ª.
 3. Oficial de 2ª.
 4. Ajudant/a.
 5. Operari/a major de 18 anys.
 6. Aprenent/a de 16-17 anys.
 7. Auxiliars.
 8. Netejador/es.

Mestre d’obrador

És qui, provenint de categories inferiors, posseeix els coneixements tècnics de la fabricació en totes les respectives fases, tenint per missió conèixer i interpretar les fórmules i anàlisi de productes, facilitar les dades de despeses de mà d’obra, matèries primes, avanços i pressupostos, especificant amb tot el detall els cicles d’elaboració. Deurà tenir iniciativa i sentit artístic, si s’escau, per la bona presentació dels articles que elabora, un profund coneixement de les màquines emprades, essent el responsable davant l’empresa de totes les anomalies sorgides, tant a la maquinaria com a la producció. A les confiteries amb més de tres oficials serà obligatòria l’existència d’un Mestre obrador, a no ser que el propi empresari realitzi aquestes funcions per tenir els coneixements professionals adequats.

Oficial de 1ª

És qui havent realitzat el procés de l’aprenentatge amb la deguda perfecció i adequat rendiment, executa amb iniciativa i responsabilitat totes o algunes tasques pròpies de la seva professió, amb productivitat i resultat correctes, coneixent les màquines i eines que tingui al seu càrrec, tenint cura de la seva eficàcia i conservació, posant en coneixement dels seus superiors qualsevol mena de desperfecte que observi i que pugui disminuir el procés productiu. Dominarà i realitzarà degudament totes les feines de formulació i acabats en general.

Oficial de 2ª

Integraran aquesta categoria aquells que sense arribar a la perfecció exigida pels Oficials de primera, executin les tasques abans esmentades amb la suficient correcció i eficàcia. Dominarà l’elaboració de totes les masses bàsiques, la cocció i els petits acabats.

Ajudant/a

És qui ajuda en la realització de les tasques encomanades als oficials de primera i segona, considerant-se capacitat per suplir a aquests darrers en cas d’absència mentre duri la seva situació laboral en aquesta categoria.

Operari/a major de 18 anys

És qui té el càrrec seu tasques manuals o mecàniques a l’obrador i ajuda en la mesura i el pesatge i el trasllat de les mercaderies, alhora que es alliçonat en els coneixements de l’activitat.

Aprenent/a 16-17 anys

És qui realitza tasques característiques anàlogues referents a l’ofici o a la professió, pevirtut de la qual l’empresari, alhora que utilitza el seu treball, s’obliga a ensenyar-li ell mateix o a través d’altres persones l’activitat artesana pastissera en l’obrador.  

Auxiliar

És el treballador/a que té més de 18 anys i que no té qualificació professional i es dedica a tasques secundàries.

Netejador/a

És l’operari que, al servei de l’empresa, es dedica a la neteja dels locals de fabricació, magatzem, oficines, botiga, servei, etc.

2. El personal mercantil està format per les següents categories:

 1. Encarregat/da, capatàs i caps de magatzem
 2. Encarregat/da de secció i Dependent/a principal
 3. Dependent/a
 4. Ajundant/a
 5. Xofer repartidor/a
 6. Operari/a especialista
 7. Netejador/a
 8. Aprenent/a 16-17 anys

Encarregat/ada, capatàs i caps de magatzem

És qui sota les ordres directes de l’empresa, coordina, controla i desenvolupa els plans corresponents, els programes i les activitats, i ordena l’execució de les feines. Capatàs: És qui en absència de l’encarregat executa momentàniament les seves funcions.

Cap de magatzem: És qui sota les ordres de l’empresa, porta a terme, per delegació, la direcció del magatzem i sap executar, planejar i preparar totes els treballs que s’hi realitzin.

Encarregat/da de secció i Dependent principal

És qui té coneixements acreditats i dirigeix la feina de la resta del personal mercantil. 

Dependent

És l’empleat encarregat de realitzar les vendes amb coneixements pràctics dels articles que ha de despatxar, de forma, que a més, pugui orientar al públic en general en les seves compres (quantitat precisa segons característiques de l’ús que es destini, novetats, etc.). Haurà de tenir cura del recompte de mercaderies per sol·licitar la seva reposició en el temps oportú i exhibició dels articles als aparadors i vitrines, tenint a més, els coneixements elementals de càlcul mercantil que son necessaris per efectuar les vendes. Ajudant/a

És aquell empleat que, havent realitzat l’aprenentatge, auxilia als dependents en les seves funcions pròpies, facilitant les tasques, podent realitzar per sí mateixos operacions de venda. Xofer repartidor/a

És qui s’ocupa de la distribució als clients de l’empresa amb un vehicle apropiat. Ha de realitzar la càrrega i la descàrrega del vehicle i ha de vetllar pel seu manteniment i conservació. Operari/a especialista

Els operaris especialistes realitzen tasques de muntatge de components, tasques de verificació de peces i solucionen incidències. 

Netejador/a

És qui, al servei de l’empresa, es dedica a la neteja dels locals de venda al públic. L’empresa també el pot destinar a la neteja dels locals de fabricació, magatzem, serveis, etc.

Aprenent/a 16-17 anys

És qui realitza tasques característiques anàlogues referents a l’ofici, per virtut de la qual l’empresari, alhora que utilitza els seus serveis, s’obliga a ensenyar-li per ell mateix o a través d’altres persones l’activitat mercantil.  

3. El personal administratiu està format per les següents categories: 

 1. Pèrit i tècnic/a grau mitjà
 2. Cap 1ª d’administració
 3. Cap 2ª d’administració
 4. Oficial 1ª administració
 5. Oficial 2ª administració
 6. Auxiliar administració
 7. Aspirants 1r i 2n any
 8. Aprenents en formació
 9. Menors i majors de 18 anys

Perit i tècnic/a grau mitjà

És qui amb possessió d’un títol acadèmic, executa en l’empresa funcions, amb o sense comandament, propis de la seva titulació.

Cap de 1ª d’administració

És l’empleat que té coneixements complets dels funcionament de tots els serveis administratius, porta la responsabilitat i direcció de les tasques administratives de l’empresa.

Cap de 2ª d’administració

És l’empleat que sota les ordres de qui dirigeix el funcionament administratiu de l’empresa, funciona amb autonomia en el marc de la comesa assignada en el departament o la secció, ordenant el treball del personal que presti serveis dins el departament. Dins aquesta categoria, si s’escau, s’inclouran els/les comptables i caixers/eres majors.

Oficial 1ª d’administració

És l’empleat amb un servei determinat a càrrec seu que, amb iniciativa i responsabilitat restringida, amb o sense empleats a les seves ordres, executa alguna de les feines següents: facturació i càlcul, transcripció dels llibres comptables, redacció de correspondència, càlcul de nòmines i operacions anàlogues. S’inclouran en aquesta categoria els taquimecanògrafs en un idioma estranger.

Oficial 2ª d’administració

És l’empleat amb iniciativa restringida i amb subordinació al cap o oficial de 1ª.

Realitza operacions auxiliars de comptabilitat, organització d’arxius, correspondència sense iniciativa pròpia i la resta de feines similars. En aquesta categoria s’inclouran els taquimecanògrafs en idioma nacional.

Auxiliar d’administració

És l’empleat de més de 18 anys que, sense iniciativa pròpia, es dedica a l’oficina a operacions elementals administratives i, en general, a les purament mecàniques inherents a la seva feina. En aquesta categoria s’inclouran els telefonistes i mecanògrafs.

Aspirants de 1r i 2n any

És qui, amb una edat compresa des del seu ingrés fins els 18 anys, treballa alhora que s’instrueix en funcions pròpies d’oficina administrativa.

Aprenents amb formació i majors i menors de 18 anys

Son aquells empleats vinculats a l’empresa mitjançant un Contracte de Treball formatiu.

Article 19. Grups Professionals

Els grups professionals dins aquest sector es definiran en base a criteris objectius, en funció de l’autonomia, responsabilitat, comandament, complexitat de la feina, coneixements i experiència. Els grups professionals es defineixen seguint els següents criteris generals:

Grup Professional 1

 • Aprenent/a 16-17 anys
 • Aspirants 1r i 2n any

Grup Professional 2

 • Operari/a major 18 anys

Grup Professional 3

Tasques que consisteixen en operacions realitzades seguint un mètode de treball i instruccions precises, clarament establertes, amb un alt grau de dependència i no necessiten formació específica.

 • Auxiliar d’obrador
 • Netejador/a
 • Operari/a especialista – Auxiliar d’administració

Grup Professional 4

Integrarà aquests grup el personal que, encara que realitzi funcions sota unes instruccions precises, necessiten el coneixement professional adient i aptitud pràctica per realitzar-lo. – Ajudant/a d’obrador

 • Ajudant/a
 • Oficial 2ª d’administració

Grup Professional 5

Treballadors d’execució autònoma que exigeixin, habitualment, iniciativa i raonament per part de les persones encarregades de la seva execució, comportant sota supervisió, la responsabilitat de les mateixes, podent ser ajudats per altres persones treballadores. 

 • Oficial 2ª d’obrador
 • Dependent/a
 • Xofer repartidor/a
 • Oficial 1ª d’administració

Grup Professional 6

Realització de funcions d’integrar, coordinar y supervisar l’execució de varies tasques homogènies amb la responsabilitat d’ordenar el treball d’un conjunt de col·laboradors. Inclou la realització de tasques que, encara que sense implicar ordenació de treball, tenen un contingut mitjà d’activitat intel·lectual i de relacions humanes.

 • Oficial 1ª d’obrador
 • Encarregat/da de secció i dependent/a principal

Grup Professional 7

Realització de funcions d’integrar, coordinar y supervisar l’execució de varies tasques homogènies amb la responsabilitat d’ordenar el treball d’un conjunt de col·laboradors. Inclou la realització de tasques complexes, però homogènies, que encara que no impliquen comandament, exigeix un alt contingut intel·lectual. 

 • Cap 2ª d’administració

Grup Professional 8

S’integrarà en aquest grup aquells empleats que realitzin feines d’execució autònoma que exigeixen iniciatives per part dels treballadors encarregats de la seva execució. Funcions que suposen integració, coordinació i supervisió de les tasques homogènies, podent suposar corresponsabilitat de comandament, i són sotmeses a la supervisió directa o sistemàtica de l’element jeràrquic superior.

 • Mestre obrador
 • Encarregat/da, capatàs i caps de magatzem
 • Cap 1ª d’administració

Grup Professional 9

Estaran inclosos en aquest grup professional aquell personal que realitzi tasques complexes però homogènies que, encara que no impliquin responsabilitat de comandament, tenen un alt contingut intel·lectual o d’interrelació humana en el marc d’instruccions generals d’alta complexitat tècnica. Poden participar en la definició dels objectius concrets a assolir en el seu camp, amb un alt grau d’autonomia, iniciativa i responsabilitat en el càrrec esmentat d’especialitat tècnica.

 • Perits i/o titulats/des de grau mitjà

Grup Professional 0

Els treballadors que pertanyen a aquest grup planifiquen, organitzen, dirigeixen, coordinen y controlen les activitats pròpies del desenvolupament de l’empresa. Les seves funcions estan dirigides a l’establiment de polítiques orientades per l’eficaç utilització dels recursos humans i materials, assumint la responsabilitat d’assolir els objectius planificats, prenen dedicions que afecten als aspectes fonamentals de l’activitat de l’empresa.

 • Gerent/ Director

Article 20. Mobilitat funcional

 1. La mobilitat funcional en el si de l’empresa, no tindrà cap mes altre limitació que les exigides per les titulacions professionals o acadèmiques precises per l’exercici de la prestació de treball i amb respecte a la dignitat del treballador.
 2. La mobilitat funcional per la realització de funcions, tant superiors con inferiors, no corresponents al grup professional, solament serà possible si existeixen raons de tipus tècniques o d’organització que ho justifiquin i pels temps indispensable per la seva execució, venint obligat l’empresari a comunicar les raons d’aquesta decisió als representats legals dels treballadors.
 3. El treballador, doncs, una vegada produïda la mobilitat funcional abans esmentada, la qual es podrà exercir amb les úniques limitacions assenyalades als articles 22 i 39 del text refós de l’Estatut dels Treballadors, haurà de complir les instruccions de l’empresari o la persona en qui aquest delegui l’exercici habitual de les seves funcions organitzatives o directives, executant les feines o tasques que li són encomanades dintre el contingut general de la prestació laboral.
 4. En qualsevol cas, s’aplicaran les mesures previstes al respecte, als apartats 2, 3 i 4, de l’article 39, del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Article 21. Contractació mobilitat funcional

Respecte a la mobilitat funcional esmentada al darrer article, es prohibeix expressament per part de les empreses la contractació de treballadors per tal d’ocupar el lloc de treball que pugui quedar vacant, de forma provisional, com a conseqüència de l’exercici de la mobilitat funcional per part de l’empresari.

En quan a les retribucions i consolidacions de categories com a conseqüència de les situacions produïdes en els casos de mobilitat funcional, s’estarà a allò que disposa els apartats 2,3, i 4, de l’article 39 de l’Estatut dels Treballadors, afegint que es tindrà dret a reclamar el ascens quan se hagi realitzat funcions superiores durant 6 mesos en un anys o 8 mesos en dos anys, encara que sigui dins del mateix grup professional.

Capítol 4. Ingressos, període de prova, contractació eventual, ascensos, promocions i cessaments

Article 22. Períodes de prova

Qualsevol ingrés en l’empresa es realitzarà a títol de prova.

El període de prova per les incorporacions que no tinguin la consideració de fixos de plantilla s’hauran de delimitar de la següent manera: a) Personal tècnic:3 mesos

b) Resta de personal:15 dies

Pel personal de nova incorporació a l’empresa com a plantilla fixa, s’establiran els següents períodes de prova: a) Personal tècnic: 3 mesos

 • Personal d’obrador, mercantil i administratiu: 2 mesos
 • Personal subaltern i aprenents: 15 dies

Transcorregut el període de prova, sense que s’esdevingui denúncia de cap d’ambdues parts, el treballador haurà de continuar a l’empresa d’acord amb les condicions que s’estipulen en aquest Conveni.

Article 23. Cessament

El cessament del personal s’ha d’avisar a l’empresa quinze dies abans i per escrit; si no es realitza aquest previ avis, s’haurà de descomptar de la liquidació l’import de tants dies com temps hagi deixat de donar el previ avís.

Article 24. Cessament treballadors eventuals

Els treballadors eventuals cessen la seva activitat automàticament al concloure el termini de les circumstàncies a què faci referència el contracte escrit.

Article 25. Contractació

El contracte de treball per defecte serà per temps indefinit, però existeixen certes excepcions.

Dins l’àmbit d’aplicació del present Conveni, es podran celebrar contractes de treball per circumstancies de la producció, amb les següents característiques.

Segons la darrera modificació del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, d’acord el que s’estableix a l’article 15, es podran realitzar contractes per circumstancies de la producció l’increment ocasional i imprevisible, i les a oscil·lacions que, encara tractantse de l’activitat normal de l’empresa, generen un desajust temporal entre el treball estable disponible i el que es requereix. S’inclouen les oscil·lacions que deriven de vacances anuals. La duració no pot ser superior a sis mesos, però en aquest cas el Conveni accepta una duració màxima d’un any i es permet una sola prorroga que no superi la duració màxima legal.

També es podran fer contractes per circumstancies de la producció per atendre situacions ocasionals, previsibles i que tinguin una duració reduïda, aquesta modalitat estableix una duració màxima de 90 dies a l’any natural, no consecutius. No s’estableix límit de persones treballadores que siguin necessàries per atendre cada un dels 90 dies.

Es necessària una previsió l’últim trimestre de l’any anterior.

Article 26. Contracte formatiu

Podem distingir dos tipus de contracte formatiu, el d’alternança i el d’obtenció de la pràctica professional.

En quan aquesta modalitat ens basem amb allò que disposa la darrera modificació del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajdores, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, d’acord el que s’estableix a l’article 11.

El contracte de formació en alternança té per objecte compatibilitzar l’activitat laboral retribuïda amb els processos formatius corresponents en l’àmbit de la formació professional, els estudis universitaris o del catàleg d’especialitats formatives del Sistema Nacional d’Ocupació. Substitueix el contracte per a la formació i l’aprenentatge, integrant el de formació dual universitària.

La durada del contracte serà d’un mínim de 3 mesos i un màxim de 2 anys, i es podrà desenvolupar a l’empara d’un sol contracte de forma no continuada, al llarg de diversos períodes anuals coincidents amb els estudis, si està previst al pla o programa formatiu. El temps de treball efectiu no podrà ser superior al 65 %, durant el primer any, o al 85 %, durant el segon, de la jornada màxima prevista al conveni col·lectiu d’aplicació a l’empresa, o, si no, jornada màxima legal.

El contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional, adequada al nivell d’estudis, i es podrà concertar amb els que estiguessin en possessió d’un títol universitari o d’un títol de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació professional, així com amb els que posseeixin un títol equivalent d’ensenyaments artístics o esportius del sistema educatiu, que habiliten o capacitin per a l’exercici de l’activitat laboral.

La durada d’aquest contracte no podrà ser inferior a 6 mesos ni excedir 1 any.

Article 27. Vacants

Per tal de proveir les vacants que es produeixin en els diversos llocs de treball, s’ha de seguir el criteri de combinar el temps treballat a l’empresa amb la capacitat professional. L’empresa les podrà proveir ocupant personal de nou ingrés si no hi ha a l’empresa personal capacitat per cobrir-los.

Capítol 5. Vacances, permisos i llicències

Article 28. Vacances

Tot el personal, qualsevulla que sigui la seva categoria, que presti els seus serveis en les empreses compreses en l’àmbit funcional d’aquest Conveni, gaudirà en concepte de vacances de 30 dies naturals, havent-se de gaudir, com a màxim, 15 dies consecutius entre l’1 de juny al 30 de setembre i, els altres 15 dies, durant la resta de l’any.

Durant el període esmentat de vacances es meritarà el salari base, el plus conveni i el complement “ad personam” si el tingués. La quantitat total que li correspongui la percebrà el dia abans del seu començament.

Quan durant el període de vacances fixat en el calendari de vacances de l’empresa, coincidís amb una situació d’incapacitat temporal del treballador, accident de treball, embaràs, part, lactància, o amb el període de suspensió per maternitat, adopció o acolliment, es tindrà dret a gaudir el període de vacances una vegada finalitzades qualsevol d’aquestes situacions, encara que aquestes s’hagin de gaudir l’any natural següent.

Article 29. Permisos retribuïts

Els treballadors tenen dret als premis retribuïts amb el salari base, el plus de conveni i, si s’escau, el complement “ad personam” pels motius següents:

 1. De dos a cinc dies laborables, en funció de si s’ha d’efectuar un desplaçament fora del lloc de residència en cas de mort de pares, pares polítics, avis, cònjuge, parella de fet reconeguda com a tal en el registre de parelles, fills, nets i germans.
 2. De quatre a cinc dies laborables en cas de malaltia greu de pares, pares polítics, avis, fills, cònjuge i parella de fet, així com també per infantament de l’esposa o de la parella de fet.
 3. Vint dies naturals en cas de matrimoni o, en el seu cas, de la data del reconeixement de parella de fet, una vegada inscrit/a com a tal en el registre de parelles de fet.
 4. Qui acudeixi a visita mèdica, justificant-la degudament, pel temps de durada d’aquesta.
 5. Es concedirà el permís necessari per assistir a l’examen de conduir. 6) Les persones treballadores tenen dret a una hora d’absència del treball per lactància d’un fill menor de nou mesos, que podran dividir en dues fraccions de mitja hora dins de la jornada laboral. 

Els progenitors poden reduir mitja hora la seva jornada laboral. En aquest cas, els treballadors podran entrar o sortir mitja hora abans de la seva jornada habitual. Per voluntat dels progenitors treballadors, es podrà fer una suma d’hores de permís de lactància y transformar-les en jornades completes.

 • Quatre dies a l’any per assumptes propis, avisant a l’empresari amb quaranta-vuit hores d’antelació, sense que pugi coincidir ni immediatament abans, ni després, de ponts, festes o vacances.
 • Un dia laborable en cas d’intervenció quirúrgica a ambulatori, en el que no s’hagi precisat ingrés hospitalari.
 • Dos dies laborables per trasllat del domicili habitual, degudament justificat.
 • Pels temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals, fecundació assistida i tècniques de preparació al part, que s’hagin de realitzar dins de la jornada de treball.

12) Tres dies laborables en els casos de necessària tramitació en els supòsits de preadopció nacional o internacional, així com també en els casos d’acolliment. 13) En allò no contemplat en aquests apartats s’ha d’observar l’establert en la legislació vigent.

Destacado

Errores en el catastro: cuando un inmueble está mal representado

Lo que debes saberInscripciones en el Registro de la...

Reclamación de daños y perjuicios y extensión de la indemnización por responsabilidad civil

La indemnización tiene como objetio restaurar la situación previa a la ocurrencia del daño, garantizando que el perjudicado no sufra pérdidas

Las actuaciones y procedimientos de comprobación censal de Hacienda

a Agencia Tributaria puede llevar a cabo la comprobación censal a través de la inspección física y documental de hechos y circunstancias.

Arrendatario con discapacidad y adaptación de la vivienda alquilada

El arrendatario con discapacidad tiene el derecho a realizar las obras o modificaciones necesarias para adaptar su vivienda.
Lo más leido

Período trabajado no aparece en la vida laboral

En estos casos, el trabajador se enfrenta a perjuicios en futuras prestaciones, ya que el período trabajado no aparece en la vida laboral.

Despido improcedente sin pasar por SMAC

La duda que tengo es si se puede hacer el despido improcedente sin pasar por SMAC. ✓ Respuesta Abogado: aunque haya acordado improcedencia

He vendido mi coche y estoy recibiendo multas del comprador

He vendido mi coche y estoy recibiendo multas del comprador. ✓Respuesta Abogado: Acuda con el contrato de compraventa

Despido de trabajadora embarazada en periodo de prueba: ¿es nulo?

Han despedido a mi mujer durante el periodo de prueba y está embarazada de 3 meses. ✓Respuesta Abogado: la nulidad objetiva

Periodo de prueba en una empresa en la que ya he trabajado antes

Me quieren poner un periodo de prueba en una empresa en la que ya he trabajado antes. ✓Respuesta Abogado: será nulo el pacto que establezca

Convenio colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Álava

Sector de Limpieza de Edificios y Locales de Álava. 2023-2027. ✓ Lo que debes saber: Principales novedades y PDF completo del convenio.

Convenio de Limpieza de Edificios y Locales de Zamora 2022-2026

Sector de Limpieza de Edificios y Locales de Zamora. 2022-2026. ✓ Lo que debes saber: Principales novedades y PDF completo del convenio.

Convenio Colectivo de derivados del cemento de A Coruña. Vigente 2023

Derivados del cemento de A Coruña. Vigente 2023. ✓ Lo que debes saber. Ver el análisis y descargar PDF completo.