Convenio Colectivo de Ebanistería. Lugo

Industria de Ebanistería e afíns de Lugo

Convenio Colectivo de Ebanistería. Lugo

Visto o acordo sobre días inhábiles para o ano 2022 do Convenio Colectivo de Ebanistería de Lugo, (Código número 27000245011982) asinado o día 29 de marzo de 2022, pola representación patronal e das centrais sindicais U.G.T., CC.OO. e C.I.G., e de conformidade co disposto no artigo 90 apartados 2 e 3 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos, acordos colectivos de traballo e plans de igualdade, ACORDO: 

PRIMEIRO: Ordenar a inscrición do citado acordo no rexistro de convenios desta xefatura territorial, así como o seu depósito.

SEGUNDO: Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Lugo, 22 de abril de 2022.- A xefa territorial, Pilar Fernández López.

ACTA DE ACORDO 

En Lugo, sendo as 11.00 horas do día 29 de marzo de 2022, reúnense nos locais da Confederación de Empresarios de Lugo [Pz. Santo Domingo, nº. 6-8, 2º] as persoas á marxe relacionadas, membros todas elas da Comisión Negociadora do Convenio Colectivo Provincial para a Industria de Ebanistería e Afíns de Lugo. Logo dos debates oportunos, adóptanse os seguintes  ACORDOS:

Primeiro.- De conformidade co previsto no artigo 7 do Convenio Colectivo Provincial para a Industria de Ebanistería e Afíns de Lugo, para os supostos nos que tivera lugar no exercicio 2022 un exceso sobre a xornada anual de traballo de 1.752 horas, cada traballador/a disfrutará como días inhábiles ou non laborables e retribuidos os seguintes, nos termos indicados no texto do Convenio:

  • 16 de maio de 2022
  • 31 de outubro de 2022
  • 7 de decembro de 2022
  • 26 de decembro de 2022

Segundo.- Remitir a presente Acta á Autoridade Laboral competente aos efectos legais oportunos con canta información e documentación resulte necesaria.

Terceiro.- Aos efectos do rexistro e depósito do presente acordó de fixación de días inhábiles para o exercicio 2022 do Convenio Colectivo Provincial para a Industria de Ebanistería e Afíns de Lugo, autorízase a Dª. Guadalupe Hervera Iglesias, titular do DNI núm. 33321188F, e responsable de negociación colectiva da Confederación de Empresarios de Lugo, á presentación da solicitude de inscripción correspondente ante o Rexistro da autoridade laboral competente, facilitando todos os datos relativos ás partes asinantes, data de sinatura, ámbito persoal, funcional, territorial e temporal e actividades económicas cubertas e cantos outros sexan necesarios. Do mesmo xeito se lle autoriza a Dª. Guadalupe Hervera Iglesias á presentación, xunto coa solicitude de inscripción, de canta documentación sexa necesaria para tal inscripción.

E en proba de conformidade, asinan a presente Acta as persoas ao marxe relacionadas en lugar e data indicados no encabezamento.

Fdo.: Patricia López López 

Fdo.: Carlos García Vázquez       Fdo.: César Llamazares González

ÚLTIMAS CONSULTAS DE LECTORES

La ropa tendida de mi vecino de arriba moja la mía

Este problema con el vecino de arriba se limita a una simple cuestión práctica que con un poco de buena voluntad debiera resolverse

¿Puedo solicitar reducción de jornada por cuidado de menor con enfermedad grave?

¿Puedo solicitar reducción de jornada por cuidado de menor con enfermedad grave? Puede prolongarse hasta que tu hijo cumpla dieciocho años.

Piso en copropiedad: alquilar sin consentimiento de la otra parte

Consulta Jurídica Tengo un piso en copropiedad que compré con mi exmujer cuando nos casamos. Actualmente lo tenemos vacío, y ella quiere vivir en él...

Excedencia voluntaria y vacaciones

Consulta Jurídica He pedido una excedencia voluntaria y me he reincorporado a mi puesto de trabajo hace 15 días. Durante mi excedencia voluntaria la empresa...

MÁS LEIDO

Tablas Salariales Convenio Colectivo del Campo 2022. Córdoba

Tablas Salariales Convenio Colectivo del Campo 2022. Córdoba. Establece un incremento salarial del 3,63% y una actualización al SMI

Convenio Colectivo de transporte de mercancías larga distancia de Cádiz y Provincia

Convenio Colectivo de transporte de mercancías larga distancia de Cádiz y Provincia. Derecho a dos días de descanso consecutivos.

Convenio Colectivo de la empresa Lottu Steel S.L. 2022

Convenio Colectivo de la empresa Lottu Steel S.L. 2022. Todos los conceptos salariales se incrementarán para el año 2022 en el 2,5%.

Acuerdo de ampliación de la ultraactividad del convenio colectivo de Estaciones de Servicio de Bizkaia

Ampliación Convenio Estaciones de Servicio de Bizkaia. Acuerdo de ampliación de la ultraactividad del convenio colectivo de gasolineras.

Convenio Colectivo del sector de pompas fúnebres de la provincia de León para los años 2021-2024

Convenio Colectivo del sector de pompas fúnebres de la provincia de León para los años 2021-2024. Incremento salarial anual del 1,5%

Tablas Salariales del Convenio Colectivo para el sector de comercio ganadería de Palencia y Provincia

Tablas Salariales del Convenio de Comercio de Ganadería de Palencia. El incremento salarial para 2022 es del 6,5%.

Acuerdo de la comisión paritaria del Convenio Colectivo del sector del comercio de la provincia de Girona

Comisión paritaria del Convenio Colectivo del sector del comercio. Girona. Indemnización a los trabajadores de 180 €

Convenio Colectivo de elaboración y venta de pastelería, confitería, bollería y repostería de la Provincia de Tarragona. 2022-2024

Convenio Colectivo de pastelerías de Tarragona. 2022-2024. Elaboración y venta de pastelería, confitería de la Provincia de Tarragona.