Convenio Colectivo de Ebanistería. Lugo

Industria de Ebanistería e afíns de Lugo

Convenio Colectivo de Ebanistería. Lugo

Visto o acordo sobre días inhábiles para o ano 2022 do Convenio Colectivo de Ebanistería de Lugo, (Código número 27000245011982) asinado o día 29 de marzo de 2022, pola representación patronal e das centrais sindicais U.G.T., CC.OO. e C.I.G., e de conformidade co disposto no artigo 90 apartados 2 e 3 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos, acordos colectivos de traballo e plans de igualdade, ACORDO: 

PRIMEIRO: Ordenar a inscrición do citado acordo no rexistro de convenios desta xefatura territorial, así como o seu depósito.

SEGUNDO: Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Lugo, 22 de abril de 2022.- A xefa territorial, Pilar Fernández López.

ACTA DE ACORDO 

En Lugo, sendo as 11.00 horas do día 29 de marzo de 2022, reúnense nos locais da Confederación de Empresarios de Lugo [Pz. Santo Domingo, nº. 6-8, 2º] as persoas á marxe relacionadas, membros todas elas da Comisión Negociadora do Convenio Colectivo Provincial para a Industria de Ebanistería e Afíns de Lugo. Logo dos debates oportunos, adóptanse os seguintes  ACORDOS:

Primeiro.- De conformidade co previsto no artigo 7 do Convenio Colectivo Provincial para a Industria de Ebanistería e Afíns de Lugo, para os supostos nos que tivera lugar no exercicio 2022 un exceso sobre a xornada anual de traballo de 1.752 horas, cada traballador/a disfrutará como días inhábiles ou non laborables e retribuidos os seguintes, nos termos indicados no texto do Convenio:

  • 16 de maio de 2022
  • 31 de outubro de 2022
  • 7 de decembro de 2022
  • 26 de decembro de 2022

Segundo.- Remitir a presente Acta á Autoridade Laboral competente aos efectos legais oportunos con canta información e documentación resulte necesaria.

Terceiro.- Aos efectos do rexistro e depósito do presente acordó de fixación de días inhábiles para o exercicio 2022 do Convenio Colectivo Provincial para a Industria de Ebanistería e Afíns de Lugo, autorízase a Dª. Guadalupe Hervera Iglesias, titular do DNI núm. 33321188F, e responsable de negociación colectiva da Confederación de Empresarios de Lugo, á presentación da solicitude de inscripción correspondente ante o Rexistro da autoridade laboral competente, facilitando todos os datos relativos ás partes asinantes, data de sinatura, ámbito persoal, funcional, territorial e temporal e actividades económicas cubertas e cantos outros sexan necesarios. Do mesmo xeito se lle autoriza a Dª. Guadalupe Hervera Iglesias á presentación, xunto coa solicitude de inscripción, de canta documentación sexa necesaria para tal inscripción.

E en proba de conformidade, asinan a presente Acta as persoas ao marxe relacionadas en lugar e data indicados no encabezamento.

Fdo.: Patricia López López 

Fdo.: Carlos García Vázquez       Fdo.: César Llamazares González

ÚLTIMAS CONSULTAS DE LECTORES

Procedimiento para adquirir un inmueble por usucapión

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes. ✓ Consulta Jurídica: Mi madre ha pagado durante este tiempo contribución y gastos

Custodia compartida y condena por delito leve de amenazas

Custodia compartida y condena por delito leve de amenazas.✓Han condenado a mi hermano por discutir con su exmujer y amenazar con "arruinarla"

Indemnización por despido con reducción de jornada

Indemnización por despido con reducción de jornada ✓ Consulta Jurídica: he estado con jornada reducida que solicité para cuidar de mi hija.

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes. ✓ Consulta Jurídica: con separación de bienes, ¿podría pedir pensión compensatoria?

MÁS LEIDO

Convenio Colectivo de Nissan para Ávila. 2021-2024

Convenio Colectivo de Nissan para Ávila. 2021-2024. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF completo.

Convenio de Actividades Agropecuarias de Alicante. 2022-2024

Convenio Colectivo de Actividades Agropecuarias de Alicante. 2022-2024. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF

Convenio colectivo de Cervezas San Miguel. 2022-2025

Lo que debes saberRESUMEN DEL CONVENIO COLECTIVOÁmbito de Aplicación y DuraciónJornada y DescansosSalarioVacacionesPuentes y festivosTrabajo a turnosConvenio colectivo de la empresa Cervezas San Miguel....

Tablas salariales 2022 del Convenio de Controladores Aéreos

Tablas salariales 2022 del Convenio de Controladores Aéreos. ✓ Se incrementan todos los conceptos retributivos en un 0,9 %

Limpieza de edificios y locales de las Islas Baleares. 2022-2026

Limpieza de edificios y locales de las Islas Baleares. 2022-2026. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF

Convenio de Estaciones de Servicio de Gipuzkoa. 2020-2024

Convenio Colectivo de Estaciones de Servicio de Gipuzkoa. 2020-2024. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF

Procedimiento para adquirir un inmueble por usucapión

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes. ✓ Consulta Jurídica: Mi madre ha pagado durante este tiempo contribución y gastos

Custodia compartida y condena por delito leve de amenazas

Custodia compartida y condena por delito leve de amenazas.✓Han condenado a mi hermano por discutir con su exmujer y amenazar con "arruinarla"