Convenio Colectivo de derivados del cemento de Tarragona. Tablas salariales 2022

Derivados del Cemento de Tarragona

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord parcial relatiu a les taules salarials del Convenio Colectivo de derivados del cemento de Tarragona.

Vist el text de l’acord parcial relatiu a taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector de les industries de prefabricats de formigó i derivats del ciment, subscrit per part empresarial pel Gremi de prefabricats de formigó i derivats del ciment de Catalunya i per part dels treballadors pels sindicats d’UGT i CCOO en data 10 de març de 2022 i presentat per les mateixes parts en data 19 d’abril de 2022, i de conformitat amb el que estableixen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat, la resolució TRE/1398/2002, de 30 d’abril de delegació de competències en matèria de relacions laborals serveis territorials de Tarragona, l’article 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; així com el Decret 35/2022, d’1 de març, de reestructuració del Departament d’Empresa i Treball.

RESOLC:

  1. Disposar la inscripció de l’acord parcial relatiu a les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector de les industries de prefabricats de formigó i derivats del ciment de la província de Tarragona per a l’any 2021 en el corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de treball, i plans d’igualtat amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Treball a Tarragona.
  • Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

Tarragona,16 de maig de 2022

Sofia Moya Pereira

La directora dels Serveis Territorials

Transcripció del text literal signat per les parts

Acta de la Comissió Paritària del Conveni col. lectiu del treball per a les indústries de prefabricats de formigó i derivats del ciment de la provincia de Tarragona.

Assistents:

Per la representació empresarial:

Sr. Jordi Pujol Torrent (vicepresident del Gremi Prefabricats i Derivats del Ciment)

Per la representació sindical:

Sr. Carlos del Barrio Quesada (Assessor CCOO de l’hàbitat de Catalunya)

Sra. Juana Arenas Gómez (Assessora UGT FICA Catalunya

A Tarragona, sent les 10 hores del dia 10 de març de 2022, es reuneix la Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu de treball per a les Indústries de Prefabricats de Formigó i Derivats del Ciment, amb l’assistència dels Srs. relacionats al marge en les representacions que s’indiquen, per procedir els acords següents:

  1. Signatura de les taules salarials definitives any 2021.
  2. Taules Salarials any 2022.
  3. Pagament d’endarreriments any 2021 4. Publicació i registre.

1r. Signatura de les taules salarials definitives any 2021

D’acord amb els pactes en el Conveni Provincial en la seva disposició final primera, una vegada conegut l’increment del consum de ciment corresponent a l’any 2021 per acord de la comissió negociadora del Conveni col·lectiu general del sector de derivats del ciment reunits el passat 15 de desembre de 2021 li correspon un increment salarial del 2% sobre les taules definitives de l’any 2019 amb vigència de l’1 de gener al 31 de desembre de 2021.

2n. Taules salarials any 2022 

Les taules definitives de l’any 2021 serviran de partida per a les taules de l’any 2022, a l’espera de les taules definitives.

3r. Pagament d’endarreriments any 2021

Per afavorir el càlcul a les empreses, s’acorda que els endarreriments generats des de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2021, s’abonaran a tots els treballadors afectats per aquest Conveni en forma de pagament únic i igual per a tots en la quantia següent:

Regim a temps: 315,18€

Regim a incentiu: 322,32€

A la publicació de les taules, l’empresa i els treballadors s’han de posar d’acord en la data de cobrament d’aquests endarreriments.

4t. Publicació i registre

S’autoritza al Sr. Santiago Anglada i Bigas perquè presenti l’acta i taules revisades a l’autoritat laboral per al seu registre i publicació.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present ACTA donant conformitat a tot el seu contingut.

Tarragona, 10 de març de dos mil vint-i dos.

Anexo 1

Cuadro remuneraciones economicas minimas sectoriales

Tabla salarial definitiva para 2021

Por grupos profesionales

NivelGrupoTabla salarial 2019 y 2020Tabla salarial 2021
XII(*)8(*)17.897,7918.255,75
XI718.166,2518.529,58
X618.438,7518.807,52
IX518.715,3219.089,63
VIII418.996,0619.375,98
VII VI319.603,9419.996,02
V IV III221.015,4121.435,72
II121.561,8021.993,04

* Fórmula de cálculo de remuneraciones anuales brutas para 2021

Grupo 8 = remuneración anual bruta del grupo 8 del año 2019 + 2,0 %

Cuadro de remuneraciones 2021          Euros            

Anexo 7

Base de cálculo = total año 2019 + 2,0 % = 2021

NivelCategoria2019 TotalAumento 2,0%2021 TotalGrupoTotal 2021
IITitulado superior30.908,67618,1731.526,84131.526,84
IIITitulado medio25.517,20510,3426.027,54226.027,54
IVEncargado general24.807,62496,1525.303,77226.027,54
VJefe administrativo 2ª24.338,29486,7724.825,06226.027,54
VIEncargado23.919,27478,3924.397,66324.397,66
VIICapataz23.846,63476,9324.323,56324.397,66
VIIIOficial 1ª23.047,68460,9523.508,63423.508,63
IXOficial 2ª21.838,53436,7722.275,30522.275,30
XAyudante21.687,67433,7522.121,42622.121,42
XIPeon especialista21.408,30428,1721.836,47721.836,47
XIIPeon ordinario20.925,13418,5021.343,63821.343,63
XIIIAspirantes administrativos19.256,46385,1319.641,59821.343,63

Cuadro de remuneraciones definitivas:

1 de enero al 31 de diciembre 2021

Anexo 8

Tabla día Euros 

NivelCategoríaGrupoSalario BaseComplemento de convenioComplemento No salarial
IITitulado superior152,9621,235,93
IIITitulado medio243,8516,525,93
IVEncargado general243,8516,525,93
VJefe administrativo 2ª243,8516,525,93
VIEncargado341,1215,165,93
VIICapataz341,1215,165,93
VIIIOficial 1ª439,6814,365,93
IXOficial 2ª537,6313,355,93
XAyudante637,3413,225,93
XIPeon especialista736,9012,975,93
XIIPeon ordinario836,1012,505,93
XIIIAspirantes administrativos836,1012,505,93

Salario base: día natural

Complemento de convenio: Día efectivamente trabajado

Complemento no salarial: Día efectivamente trabajado

Cuadro de remuneraciones definitivas

Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre 2.021

Anexo 9

Tabla anual (a jornal)  Euros

NivelCategoríaGrupoSalario BaseCompl de convenioCompl. no salarial*paga de Verano*paga de NavidadPaga de VacacionesTotal
IITitulado superior117.741,605.838,251.630,752.105,412.105,412.105,4131.526,83
IIITitulado medio214.689,754.543,001.630,751.721,351.721,351.721,3526.027,55
IVEncargado general214.689,754.543,001.630,751.721,351.721,351.721,3526.027,55
VJefe administrativo 2ª214.689,754.543,001.630,751.721,351.721,351.721,3526.027,55
VIEncargado313.775,204.169,001.630,751.607,571.607,571.607,5724.397,66
VIICapataz313.775,204.169,001.630,751.607,571.607,571.607,5724.397,66
VIIIOficial 1ª413.292,803.949,001.630,751.545,361.545,361.545,3623.508,63
IXOficial 2ª512.606,053.671,251.630,751.455,751.455,751.455,7522.275,30
XAyudante612.508,903.635,501.630,751.448,761.448,761.448,7622.121,43
XIPeon especialista712.361,503.566,751.630,751.425,821.425,821.425,8221.836,46
XIIPeon ordinario812.093,503.437,501.630,751.393,961.393,961.396,9621.343,63
XIIIAspirantes administrativos812.093,503.437,501.630,751.393,961.393,961.396,9621.343,63

Salario base: 335 días

Complemento de convenio: 275 días

Complemento no salarial: 275 días

Cuadro de remuneraciones definitivas

Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre 2.021 – Definitivas

Anexo 10

Tabla anual (regimen incentivos) Euros

NivelCategoriaGrupoSalario BaseCompleme nto de ConvenioCompleme nto no Salarial*paga de Verano*paga de NavidadPaga de VacacionesTotal
IITitulado superior117.741,605.838,251.630,752.187,722.187,722.187,7231.773,76
IIITitulado medio214.689,754.543,001.630,751.803,661.803,661.803,6626.274,48
IVEncargado general214.689,754.543,001.630,751.803,661.803,661.803,6626.274,48
VJefe administrativo 2ª214.689,754.543,001.630,751.803,661.803,661.803,6626.274,48
VIEncargado313.775,204.169,001.630,751.689,881.689,881.689,8824.644,59
VIICapataz313.775,204.169,001.630,751.689,881.689,881.689,8824.644,59
VIIIOficial 1ª413.292,803.949,001.630,751.627,671.627,671.627,6723.755,56
IXOficial 2ª512.606,053.671,251.630,751.538,061.538,061.538,0622.522,23
XAyudante612.508,903.635,501.630,751.531,071.531,071.531,0722.368,36
XIPeón especialista712.361,503.566,751.630,751.508,131.508,131.508,1322.083,39
XIIPeón ordinario812.093,503.437,501.630,751.476,271.476,271.476,2721.590,56
XIIIAspirantes administrativos812.093,503.437,501.630,751.476,271.476,271.476,2721.590,56

Salario base: 335 días

Complemento de convenio: 275 días

Complemento no salarial: 275 días

Anexo 11

Año 2021

Dietas, kilometraje. 2.021

Dietas

Media dieta: 15,73 €

Dieta completa: 48,48 €

Previa justificación, se fija en 75,37 euros, la cantidad máxima a percibir en la Dieta Completa.

Kilometraje

Precio kilometro en euros: 0,364 €

ÚLTIMAS CONSULTAS DE LECTORES

La ropa tendida de mi vecino de arriba moja la mía

Este problema con el vecino de arriba se limita a una simple cuestión práctica que con un poco de buena voluntad debiera resolverse

¿Puedo solicitar reducción de jornada por cuidado de menor con enfermedad grave?

¿Puedo solicitar reducción de jornada por cuidado de menor con enfermedad grave? Puede prolongarse hasta que tu hijo cumpla dieciocho años.

Piso en copropiedad: alquilar sin consentimiento de la otra parte

Consulta Jurídica Tengo un piso en copropiedad que compré con mi exmujer cuando nos casamos. Actualmente lo tenemos vacío, y ella quiere vivir en él...

Excedencia voluntaria y vacaciones

Consulta Jurídica He pedido una excedencia voluntaria y me he reincorporado a mi puesto de trabajo hace 15 días. Durante mi excedencia voluntaria la empresa...

MÁS LEIDO

Tablas Salariales Convenio Colectivo del Campo 2022. Córdoba

Tablas Salariales Convenio Colectivo del Campo 2022. Córdoba. Establece un incremento salarial del 3,63% y una actualización al SMI

Convenio Colectivo de transporte de mercancías larga distancia de Cádiz y Provincia

Convenio Colectivo de transporte de mercancías larga distancia de Cádiz y Provincia. Derecho a dos días de descanso consecutivos.

Convenio Colectivo de la empresa Lottu Steel S.L. 2022

Convenio Colectivo de la empresa Lottu Steel S.L. 2022. Todos los conceptos salariales se incrementarán para el año 2022 en el 2,5%.

Acuerdo de ampliación de la ultraactividad del convenio colectivo de Estaciones de Servicio de Bizkaia

Ampliación Convenio Estaciones de Servicio de Bizkaia. Acuerdo de ampliación de la ultraactividad del convenio colectivo de gasolineras.

Convenio Colectivo del sector de pompas fúnebres de la provincia de León para los años 2021-2024

Convenio Colectivo del sector de pompas fúnebres de la provincia de León para los años 2021-2024. Incremento salarial anual del 1,5%

Tablas Salariales del Convenio Colectivo para el sector de comercio ganadería de Palencia y Provincia

Tablas Salariales del Convenio de Comercio de Ganadería de Palencia. El incremento salarial para 2022 es del 6,5%.

Acuerdo de la comisión paritaria del Convenio Colectivo del sector del comercio de la provincia de Girona

Comisión paritaria del Convenio Colectivo del sector del comercio. Girona. Indemnización a los trabajadores de 180 €

Convenio Colectivo de elaboración y venta de pastelería, confitería, bollería y repostería de la Provincia de Tarragona. 2022-2024

Convenio Colectivo de pastelerías de Tarragona. 2022-2024. Elaboración y venta de pastelería, confitería de la Provincia de Tarragona.