Calendario Laboral 2022 del Convenio Colectivo de derivados del cemento de Pontevedra y provincia

La jornada anual se fija en 1736 horas

Visto o Acordo da Comisión Negociadora polo que se aproba o calendario laboral do ano 2022, para o persoal da empresas do sector de DERIVADOS DO CEMENTO, con domicilio en Pontevedra, subscrito en representación da parte económica, pola organización empresarial ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE DERIVADOS DO CEMENTO(ASFADECE) e da parte social, polas centrais sindicais CCOO, UGT e CIG, en data 12 de abril do 2022. Calendario Laboral 2022 del Convenio del cemento de Pontevedra.

Primeiro.- Dito Acordo foi presentado na Xefatura Territorial de Vigo en data 30 de maio do 2022.

Segundo.- Que no mesmo non se aprecia ningunha infracción da legalidade vixente e as súas cláusulas non conteñen estipulacións en prexuízo de terceiros.

FUNDAMENTOS DE DEREITO

Primeiro.- Que o artigo 90.2 e 3 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, do Estatuto dos Traballadores, outorga facultades a Autoridade laboral competente en orde ao rexistro, publicación, depósito e notificación dos Acordos Colectivos pactados no ámbito da súa competencia.

Segundo.- Real Decreto 713/2010, de 28 de maio, sobre Rexistro e Depósito dos convenios e acordos colectivos de traballo.

Terceiro.- Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo,

Esta xefatura territorial,

A C O R D A:

Primeiro.- Ordenar o seu rexistro e inscrición no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante Orde do 29 de outubro do 2010 (DOG nº 222, do 18.11.2010).

Segundo.- Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Terceiro.- Ordenar a notificación desta Resolución á Mesa Negociadora do mesmo.

Vigo, 31/05/2022.—A Xefa Territorial

CONVENIO COLECTIVO DO SECTOR DE DERIVADOS
DO CEMENTO DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

COMISIÓN NEGOCIADORA 12/04/2022

En Vilagarcía de Arousa, nos locais de Comisións Obreiras, sendo as 12:00h do día 12 de abril de 2022, reúnese a mesa da Comisión Negociadora do Convenio Colectivo do Sector de Derivados do Cemento da Provincia de Pontevedra.

Fixa unha xornada anual de 1736 horas e o apartado f), que fala de pactar un calendario laboral orientativo no convenio; Así mesmo, é preciso fixar no calendario para o ano 2022 un total de 9 dias festivos de convenio, dos que 6 se fixan por esta comisión, os 3 restantes, en caso de non terse desfrutado, serán fixados en cada empresa por acordo entre os traballadores ou traballadoras e a empresa.

Os días de exceso de axuste de xornada anual de convenio, remunerables para todas aquelas empresas que non dispoñan de calendario e traballen 40 horas das 48 horas semanais durante todo o ano e descansando os sábados seguintes a días festivos ou días de axuste de xornada (FC), os seguintes días:

31 de outubro
5, 7, 9, 23 e 30 de decembro

Os días de descanso retribuído, sinalados no apartado anterior, poderán ser modificados por acordo entre a empresa e os traballadores, ou os seus representantes legais, para axustalos as necesidades das partes. Nos concellos en onde a festividade local coincida con día Non Laborable ou Festivos de Convenio por axuste de xornada, trasladarase o día laborable inmediatamente seguinte.

Para o susodito calendario laboral do ano 2022, e no caso de que á demora da súa publicación provoque que nalgunha empresa non se poida desfrutar de algún dos mencionados días de axuste de xornada (Festivos de Convenio), a empresa, previa negociación coa Representación Legal dos Traballadores/as ou a propia plantilla (en caso de non existir RLT), marcarán outra data para o seu desfrute.

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión sendo as 14:30h do día e lugar arriba indicados, do cal as partes dan fe coa súa sinatura.

Tabla de calendario

1424.png
Destacado

Las actuaciones y procedimientos de comprobación censal de Hacienda

a Agencia Tributaria puede llevar a cabo la comprobación censal a través de la inspección física y documental de hechos y circunstancias.

Raúl Castañeda tendrá su propia escudería en el mundial de motociclismo

El nuevo equipo será conocido como PREICANOS, un nombre que, en palabras del propio Raúl Castañeda, conmemora a los millones de personas que han confiado en Preico Jurídicos a lo largo de los años

Negligencias médicas: La pérdida de oportunidad de curar

Situaciones en las que el paciente no recibe los tratamientos disponibles según los protocolos establecidos.

Errores en el catastro: cuando un inmueble está mal representado

Lo que debes saberInscripciones en el Registro de la...
Lo más leido

Período trabajado no aparece en la vida laboral

En estos casos, el trabajador se enfrenta a perjuicios en futuras prestaciones, ya que el período trabajado no aparece en la vida laboral.

Despido improcedente sin pasar por SMAC

La duda que tengo es si se puede hacer el despido improcedente sin pasar por SMAC. ✓ Respuesta Abogado: aunque haya acordado improcedencia

He vendido mi coche y estoy recibiendo multas del comprador

He vendido mi coche y estoy recibiendo multas del comprador. ✓Respuesta Abogado: Acuda con el contrato de compraventa

Despido de trabajadora embarazada en periodo de prueba: ¿es nulo?

Han despedido a mi mujer durante el periodo de prueba y está embarazada de 3 meses. ✓Respuesta Abogado: la nulidad objetiva

Periodo de prueba en una empresa en la que ya he trabajado antes

Me quieren poner un periodo de prueba en una empresa en la que ya he trabajado antes. ✓Respuesta Abogado: será nulo el pacto que establezca

Convenio colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Álava

Sector de Limpieza de Edificios y Locales de Álava. 2023-2027. ✓ Lo que debes saber: Principales novedades y PDF completo del convenio.

Convenio de Limpieza de Edificios y Locales de Zamora 2022-2026

Sector de Limpieza de Edificios y Locales de Zamora. 2022-2026. ✓ Lo que debes saber: Principales novedades y PDF completo del convenio.

Convenio Colectivo de derivados del cemento de A Coruña. Vigente 2023

Derivados del cemento de A Coruña. Vigente 2023. ✓ Lo que debes saber. Ver el análisis y descargar PDF completo.