Calendario Laboral 2022 del Convenio Colectivo de derivados del cemento de Pontevedra y provincia

La jornada anual se fija en 1736 horas

Visto o Acordo da Comisión Negociadora polo que se aproba o calendario laboral do ano 2022, para o persoal da empresas do sector de DERIVADOS DO CEMENTO, con domicilio en Pontevedra, subscrito en representación da parte económica, pola organización empresarial ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE DERIVADOS DO CEMENTO(ASFADECE) e da parte social, polas centrais sindicais CCOO, UGT e CIG, en data 12 de abril do 2022. Calendario Laboral 2022 del Convenio del cemento de Pontevedra.

Primeiro.- Dito Acordo foi presentado na Xefatura Territorial de Vigo en data 30 de maio do 2022.

Segundo.- Que no mesmo non se aprecia ningunha infracción da legalidade vixente e as súas cláusulas non conteñen estipulacións en prexuízo de terceiros.

FUNDAMENTOS DE DEREITO

Primeiro.- Que o artigo 90.2 e 3 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, do Estatuto dos Traballadores, outorga facultades a Autoridade laboral competente en orde ao rexistro, publicación, depósito e notificación dos Acordos Colectivos pactados no ámbito da súa competencia.

Segundo.- Real Decreto 713/2010, de 28 de maio, sobre Rexistro e Depósito dos convenios e acordos colectivos de traballo.

Terceiro.- Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo,

Esta xefatura territorial,

A C O R D A:

Primeiro.- Ordenar o seu rexistro e inscrición no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante Orde do 29 de outubro do 2010 (DOG nº 222, do 18.11.2010).

Segundo.- Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Terceiro.- Ordenar a notificación desta Resolución á Mesa Negociadora do mesmo.

Vigo, 31/05/2022.—A Xefa Territorial

CONVENIO COLECTIVO DO SECTOR DE DERIVADOS
DO CEMENTO DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

COMISIÓN NEGOCIADORA 12/04/2022

En Vilagarcía de Arousa, nos locais de Comisións Obreiras, sendo as 12:00h do día 12 de abril de 2022, reúnese a mesa da Comisión Negociadora do Convenio Colectivo do Sector de Derivados do Cemento da Provincia de Pontevedra.

Fixa unha xornada anual de 1736 horas e o apartado f), que fala de pactar un calendario laboral orientativo no convenio; Así mesmo, é preciso fixar no calendario para o ano 2022 un total de 9 dias festivos de convenio, dos que 6 se fixan por esta comisión, os 3 restantes, en caso de non terse desfrutado, serán fixados en cada empresa por acordo entre os traballadores ou traballadoras e a empresa.

Os días de exceso de axuste de xornada anual de convenio, remunerables para todas aquelas empresas que non dispoñan de calendario e traballen 40 horas das 48 horas semanais durante todo o ano e descansando os sábados seguintes a días festivos ou días de axuste de xornada (FC), os seguintes días:

31 de outubro
5, 7, 9, 23 e 30 de decembro

Os días de descanso retribuído, sinalados no apartado anterior, poderán ser modificados por acordo entre a empresa e os traballadores, ou os seus representantes legais, para axustalos as necesidades das partes. Nos concellos en onde a festividade local coincida con día Non Laborable ou Festivos de Convenio por axuste de xornada, trasladarase o día laborable inmediatamente seguinte.

Para o susodito calendario laboral do ano 2022, e no caso de que á demora da súa publicación provoque que nalgunha empresa non se poida desfrutar de algún dos mencionados días de axuste de xornada (Festivos de Convenio), a empresa, previa negociación coa Representación Legal dos Traballadores/as ou a propia plantilla (en caso de non existir RLT), marcarán outra data para o seu desfrute.

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión sendo as 14:30h do día e lugar arriba indicados, do cal as partes dan fe coa súa sinatura.

Tabla de calendario

1424.png

ÚLTIMAS CONSULTAS DE LECTORES

La ropa tendida de mi vecino de arriba moja la mía

Este problema con el vecino de arriba se limita a una simple cuestión práctica que con un poco de buena voluntad debiera resolverse

¿Puedo solicitar reducción de jornada por cuidado de menor con enfermedad grave?

¿Puedo solicitar reducción de jornada por cuidado de menor con enfermedad grave? Puede prolongarse hasta que tu hijo cumpla dieciocho años.

Piso en copropiedad: alquilar sin consentimiento de la otra parte

Consulta Jurídica Tengo un piso en copropiedad que compré con mi exmujer cuando nos casamos. Actualmente lo tenemos vacío, y ella quiere vivir en él...

Excedencia voluntaria y vacaciones

Consulta Jurídica He pedido una excedencia voluntaria y me he reincorporado a mi puesto de trabajo hace 15 días. Durante mi excedencia voluntaria la empresa...

MÁS LEIDO

Convenio Colectivo de industrias vinícolas y alcoholeras de Córdoba y provincia

Industrias vinícolas y alcoholeras de Córdoba. Convenio Colectivo 2022-2024. Lo que debes saber. Ver resumen o descargar PDF.

Convenio colectivo de recuperación y reciclado deresiduos y materias primas secundarias

Convenio Colectivo de Reciclado de residuos y materias primas secundarias. 2022-2024. Lo que debes saber. Ver resumen o descargar PDF.

Modificación y actualización de salarios del Convenio de oficinas y despachos de Alicante

Actualización de salarios del Convenio de oficinas y despachos de Alicante. Adaptación de grupo 7 al salario mínimo interprofesional.

Acuerdo parcial y revisión salarial del Convenio de Hostelería de Alicante

Revisión salarial del Convenio de Hostelería de Alicante. 2022. Revisión automática de las tablas y conceptos salariales.

Los plazos procesales en Agosto

Plazos Procesales en Agosto 2022. Al examinar los plazos hay que tener en cuenta los distintos órdenes jurisdiccionales.

Convenio Colectivo de Almacenistas de Frutas y Verduras de Bizkaia

Almacenistas de Frutas y Verduras de Bizkaia. Convenio Colectivo. Lo que debes saber. Ver convenio colectivo resumido o descargar PDF.

Convenio Colectivo de Reforma Juvenil y Protección de Menores de Islas Baleares

Protección de menores y reforma juvenil. Convenio Colectivo 2023-2026. Lo que debes saber. Ver convenio colectivo resumido o descargar PDF.

Convenio Colectivo de Empresas de Transportes por carretera de Bizkaia

Convenio Colectivo de Empresas de Transportes por carretera de Bizkaia. Lo que debes saber. Ver convenio colectivo resumido o descargar PDF.