Calendario Laboral 2022 del Convenio Colectivo de derivados del cemento de Pontevedra y provincia

La jornada anual se fija en 1736 horas

Visto o Acordo da Comisión Negociadora polo que se aproba o calendario laboral do ano 2022, para o persoal da empresas do sector de DERIVADOS DO CEMENTO, con domicilio en Pontevedra, subscrito en representación da parte económica, pola organización empresarial ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE DERIVADOS DO CEMENTO(ASFADECE) e da parte social, polas centrais sindicais CCOO, UGT e CIG, en data 12 de abril do 2022. Calendario Laboral 2022 del Convenio del cemento de Pontevedra.

Primeiro.- Dito Acordo foi presentado na Xefatura Territorial de Vigo en data 30 de maio do 2022.

Segundo.- Que no mesmo non se aprecia ningunha infracción da legalidade vixente e as súas cláusulas non conteñen estipulacións en prexuízo de terceiros.

FUNDAMENTOS DE DEREITO

Primeiro.- Que o artigo 90.2 e 3 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, do Estatuto dos Traballadores, outorga facultades a Autoridade laboral competente en orde ao rexistro, publicación, depósito e notificación dos Acordos Colectivos pactados no ámbito da súa competencia.

Segundo.- Real Decreto 713/2010, de 28 de maio, sobre Rexistro e Depósito dos convenios e acordos colectivos de traballo.

Terceiro.- Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo,

Esta xefatura territorial,

A C O R D A:

Primeiro.- Ordenar o seu rexistro e inscrición no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante Orde do 29 de outubro do 2010 (DOG nº 222, do 18.11.2010).

Segundo.- Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Terceiro.- Ordenar a notificación desta Resolución á Mesa Negociadora do mesmo.

Vigo, 31/05/2022.—A Xefa Territorial

CONVENIO COLECTIVO DO SECTOR DE DERIVADOS
DO CEMENTO DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

COMISIÓN NEGOCIADORA 12/04/2022

En Vilagarcía de Arousa, nos locais de Comisións Obreiras, sendo as 12:00h do día 12 de abril de 2022, reúnese a mesa da Comisión Negociadora do Convenio Colectivo do Sector de Derivados do Cemento da Provincia de Pontevedra.

Fixa unha xornada anual de 1736 horas e o apartado f), que fala de pactar un calendario laboral orientativo no convenio; Así mesmo, é preciso fixar no calendario para o ano 2022 un total de 9 dias festivos de convenio, dos que 6 se fixan por esta comisión, os 3 restantes, en caso de non terse desfrutado, serán fixados en cada empresa por acordo entre os traballadores ou traballadoras e a empresa.

Os días de exceso de axuste de xornada anual de convenio, remunerables para todas aquelas empresas que non dispoñan de calendario e traballen 40 horas das 48 horas semanais durante todo o ano e descansando os sábados seguintes a días festivos ou días de axuste de xornada (FC), os seguintes días:

31 de outubro
5, 7, 9, 23 e 30 de decembro

Os días de descanso retribuído, sinalados no apartado anterior, poderán ser modificados por acordo entre a empresa e os traballadores, ou os seus representantes legais, para axustalos as necesidades das partes. Nos concellos en onde a festividade local coincida con día Non Laborable ou Festivos de Convenio por axuste de xornada, trasladarase o día laborable inmediatamente seguinte.

Para o susodito calendario laboral do ano 2022, e no caso de que á demora da súa publicación provoque que nalgunha empresa non se poida desfrutar de algún dos mencionados días de axuste de xornada (Festivos de Convenio), a empresa, previa negociación coa Representación Legal dos Traballadores/as ou a propia plantilla (en caso de non existir RLT), marcarán outra data para o seu desfrute.

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión sendo as 14:30h do día e lugar arriba indicados, do cal as partes dan fe coa súa sinatura.

Tabla de calendario

1424.png

Destacado

La caducidad de las vacaciones: ¿Se puede reclamar?

La caducidad de las vacaciones se reclama durante el año siguiente a la finalización de aquél en que se devengaron bajo ciertos requisitos.

El Contrato fijo-discontinuo tras la reforma laboral de 2022

La Reforma Laboral de 2022 ha ampliado la contratación indefinida a través del nuevo Contrato fijo-discontinuo. ✓ Todo lo que debes saber

Los grados de consanguinidad en el ámbito hereditario y tributario

Los grados de consanguineidad se refieren a la relación entre las personas que forman un vínculo de parentesco natural

El Autónomo: una visión Global

El Autónomo: una visión Global. La figura del Autónomo se encuentra regulada en la Ley 20/2007, de 11 de Julio

Lo más leido

Vivienda no inscrita en el Registro de la Propiedad

Vivienda no inscrita en el Registro de la Propiedad. ✓ Muy importante que el contrato de compraventa describa exactamente igual la propiedad

Excusa Absolutoria por parentesco en pareja de novios

Excusa Absolutoria por parentesco en pareja de novios. ✓criterio analógico de equiparación por relación análoga de afectividad

Procedimiento para adquirir un inmueble por usucapión

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes. ✓ Consulta Jurídica: Mi madre ha pagado durante este tiempo contribución y gastos

Custodia compartida y condena por delito leve de amenazas

Custodia compartida y condena por delito leve de amenazas.✓Han condenado a mi hermano por discutir con su exmujer y amenazar con "arruinarla"

Indemnización por despido con reducción de jornada

Indemnización por despido con reducción de jornada ✓ Consulta Jurídica: he estado con jornada reducida que solicité para cuidar de mi hija.

Convenio de Construcción y Obras Públicas de Guadalajara. 2022

Construcción y Obras Públicas de Guadalajara

Convenio Comercio del Metal y la Electricidad de Jaén. 2022-2024

Convenio Colectivo del Comercio del Metal y la Electricidad de Jaén. 2022-2024. ✓ Todo lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF.

Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Almería. 2022

Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Almería. 2022. ✓ Incluye última Actualización de Noviembre 2022. Ver Resumen o descargar PDF.