jueves, marzo 23, 2023

Ayuntamiento de La Garriga. Modificación del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de La Garriga, a efectos de incorporar el anexo destinado a desarrollar el Reglamento de teletrabajo

Condiciones de trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de La Garriga, a efectos de incorporar el anexo destinado a desarrollar el Reglamento de teletrabajo

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de modificació de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de la Garriga a l’efecte d’incorporar-hi l’annex destinat a desenvolupar el reglament de teletreball (codi de conveni núm. 08100242142016).

Vist el text de l’Acord de modificació de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de la Garriga, subscrit pels representants de l’entitat local i pels dels seus treballadors el 14 de juliol de 2021, i d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; l’article 2.1 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 35/2022, d’1 de març, de reestructuració del Departament d’Empresa i Treball i altres normes d’aplicació.

Vista l’aprovació expressa, 14 de juliol de 2021, de l’Acord per l’òrgan competent, segons el que disposa l’article 38.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,

Resolc:

Disposar la inscripció de l’Acord de modificació de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de la Garriga a l’efecte d’incorporar-hi l’annex destinat a desenvolupar el reglament de teletreball (codi de conveni núm. 08100242142016) al Registre de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Treball a Barcelona, amb notificació a la Comissió Negociadora.

Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Transcripció literal del text signat per les parts

ACTA DE REUNIÓ DE LA MESA ÚNICA DE NEGOCIACIÓ DELS EMPLEATS PÚBLICS DE

L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

Assistents

Representació de l’Ajuntament:

Dolors Castellà i Puig

Lluís Marco i Sanclement

Jordi Pubill Sauquet

Montserrat Llobet Llonch

Josep Tarradas i Dulcet

Representació dels empleats públics:

Sergi Sáez

Rafael Bernabé Pérez

Xavier Narváez Cases

El dia 14 de juliol de 2021, en reunió telemàtica, les parts esmentades estan d’acord en què a les reunions de negociació assisteixen, en qualitat d’assessors i a proposta de qualsevol de les parts negociadores, altres membres de la Corporació o de representants dels empleats públics que actuaran en les reunions amb veu però sense vot. Fent ús d’aquest dret, es designen, per ara:

Cristòbal Balmisa Garcia, ha excusat l’absència.

Kilian Pérez Novellas, ha excusat l’absència.

Destacado

Ejecución forzosa de un Laudo de Consumo. Modelo de demanda

Ejecución forzosa de un Laudo de Consumo. ✓ Pedir la ejecución incluso si la otra parte ha presentado acción de anulación. Modelo de Demanda

Contrato de Arras: lo que debes saber y Modelos para Descargar

Contrato de Arras. ✓ Modelos para Descargar Actualizados 2023. Guia completa con todo lo que debes saber antes de firmar.

«Instamamis» e «Instapapis»: regulación de uso de la imagen de los hijos en RRSS

"Instamamis" e "Instapapis": Intimidad del menor. ✓ Los hijos podrían Denunciar a sus padres al alcanzar la mayoría de edad.

RRSS y menores: control parental cuando los padres están separados

Lo que debes saberEl Plan de Parentalidad debe adaptarse...

Lo más leido

Hacienda me reclama la exención de la indemnización por despido

Hacienda me reclama la exención de la indemnización por despido. ✓ Respuesta Abogado: ser contratado nuevamente por la misma empresa

Atribución de la vivienda en una separación sin hijos menores

¿Cómo se atribuye la vivienda en una separación sin hijos menores? ✓ Respuesta Abogado: interés del cónyuge más necesitado de protección

Acordar la atribución de la vivienda familiar en la separación

Mi exmujer y yo queremos acordar la atribución de la vivienda familiar en la separación. ✓ Respuesta Abogado: no vincula al órgano judicial

Soy dependienta en un Supermercado y me acusan de haber sustraído dinero de la caja

Si la carta de despido le acusa de haber cometido un delito, como un robo o apropiación indebida, podría interponer una querella por calumnias

¿El copropietario de un piso tiene derecho de tanteo?

Quisiera saber si el copropietario de un piso tiene derecho de tanteo pues mi hermano menor ha comunicado su intención de adquirir la vivienda