Ayuntamiento de La Garriga. Modificación del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de La Garriga, a efectos de incorporar el anexo destinado a desarrollar el Reglamento de teletrabajo

Condiciones de trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de La Garriga, a efectos de incorporar el anexo destinado a desarrollar el Reglamento de teletrabajo

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de modificació de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de la Garriga a l’efecte d’incorporar-hi l’annex destinat a desenvolupar el reglament de teletreball (codi de conveni núm. 08100242142016).

Vist el text de l’Acord de modificació de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de la Garriga, subscrit pels representants de l’entitat local i pels dels seus treballadors el 14 de juliol de 2021, i d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; l’article 2.1 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 35/2022, d’1 de març, de reestructuració del Departament d’Empresa i Treball i altres normes d’aplicació.

Vista l’aprovació expressa, 14 de juliol de 2021, de l’Acord per l’òrgan competent, segons el que disposa l’article 38.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,

Resolc:

Disposar la inscripció de l’Acord de modificació de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de la Garriga a l’efecte d’incorporar-hi l’annex destinat a desenvolupar el reglament de teletreball (codi de conveni núm. 08100242142016) al Registre de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Treball a Barcelona, amb notificació a la Comissió Negociadora.

Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Transcripció literal del text signat per les parts

ACTA DE REUNIÓ DE LA MESA ÚNICA DE NEGOCIACIÓ DELS EMPLEATS PÚBLICS DE

L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

Assistents

Representació de l’Ajuntament:

Dolors Castellà i Puig

Lluís Marco i Sanclement

Jordi Pubill Sauquet

Montserrat Llobet Llonch

Josep Tarradas i Dulcet

Representació dels empleats públics:

Sergi Sáez

Rafael Bernabé Pérez

Xavier Narváez Cases

El dia 14 de juliol de 2021, en reunió telemàtica, les parts esmentades estan d’acord en què a les reunions de negociació assisteixen, en qualitat d’assessors i a proposta de qualsevol de les parts negociadores, altres membres de la Corporació o de representants dels empleats públics que actuaran en les reunions amb veu però sense vot. Fent ús d’aquest dret, es designen, per ara:

Cristòbal Balmisa Garcia, ha excusat l’absència.

Kilian Pérez Novellas, ha excusat l’absència.

ÚLTIMAS CONSULTAS DE LECTORES

Procedimiento para adquirir un inmueble por usucapión

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes. ✓ Consulta Jurídica: Mi madre ha pagado durante este tiempo contribución y gastos

Custodia compartida y condena por delito leve de amenazas

Custodia compartida y condena por delito leve de amenazas.✓Han condenado a mi hermano por discutir con su exmujer y amenazar con "arruinarla"

Indemnización por despido con reducción de jornada

Indemnización por despido con reducción de jornada ✓ Consulta Jurídica: he estado con jornada reducida que solicité para cuidar de mi hija.

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes. ✓ Consulta Jurídica: con separación de bienes, ¿podría pedir pensión compensatoria?

MÁS LEIDO

Convenio Colectivo de Nissan para Ávila. 2021-2024

Convenio Colectivo de Nissan para Ávila. 2021-2024. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF completo.

Convenio de Actividades Agropecuarias de Alicante. 2022-2024

Convenio Colectivo de Actividades Agropecuarias de Alicante. 2022-2024. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF

Convenio colectivo de Cervezas San Miguel. 2022-2025

Lo que debes saberRESUMEN DEL CONVENIO COLECTIVOÁmbito de Aplicación y DuraciónJornada y DescansosSalarioVacacionesPuentes y festivosTrabajo a turnosConvenio colectivo de la empresa Cervezas San Miguel....

Tablas salariales 2022 del Convenio de Controladores Aéreos

Tablas salariales 2022 del Convenio de Controladores Aéreos. ✓ Se incrementan todos los conceptos retributivos en un 0,9 %

Limpieza de edificios y locales de las Islas Baleares. 2022-2026

Limpieza de edificios y locales de las Islas Baleares. 2022-2026. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF

Convenio de Estaciones de Servicio de Gipuzkoa. 2020-2024

Convenio Colectivo de Estaciones de Servicio de Gipuzkoa. 2020-2024. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF

Procedimiento para adquirir un inmueble por usucapión

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes. ✓ Consulta Jurídica: Mi madre ha pagado durante este tiempo contribución y gastos

Custodia compartida y condena por delito leve de amenazas

Custodia compartida y condena por delito leve de amenazas.✓Han condenado a mi hermano por discutir con su exmujer y amenazar con "arruinarla"