Ayuntamiento de Campins. Acuerdo de condiciones comunes de trabajo del personal funcionario y laboral para el período 2020-2025

Ayuntamiento de Campins. Convenio Colectivo personal laboral

COMUNES DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL

DE L’AJUNTAMENT DE CAMPINS PER AL PERÍODE 2020-2025 (codi de l’acord 08102060172022)

Vist el text de l’Acord de les condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Campins, aprovat pel Ple extraordinari el 21 de desembre de 2020 i subscrit per tots els treballadors/es de l’entitat local el dia 15 de desembre de 2020, i d’acord amb el què disposen l’article 38 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit d’acords i convenis col·lectius de treball; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i altres normes d’aplicació,

Es fa públic aquest acord, que es transcriu a continuació:                                              

ANYS 2020-2025

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS Article 1. – Objecte i Norma supletòria:

Aquest Acord de condicions, negociat a l’empara del que estableix la normativa vigent, regula les condicions de treball de tots els empleats públics excepte càrrecs electes i de confiança que presten serveis a l’Ajuntament de Campins i estableix els seus propis sistemes d’aplicació.

Queda exclòs de l’àmbit personal d’aquest Acord de condicions comunes el personal que desenvolupi càrrecs de confiança i/o d’assessorament especial, i aquelles relacions contractuals i de serveis en règim de dret administratiu.

Per tot allò que no estigui recollit, previst, ni resolt en aquest Acord de condicions comunes, s’aplicaran les disposicions legals que dicti l’Estat o la Comunitat Autònoma pel que fa a les seves competències i als reglaments de funcionament dels diferents col·lectius quan hagin estat elaborats vàlidament entre la Corporació i la representació legal del personal.

Els acords subscrits, o els que es puguin subscriure en un futur, entre els sindicats representatius i la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies), la FMC (Federació de Municipis de Catalunya) i l’ACM (Associació Catalana de Municipis), es traslladaran a la Comissió Mixta d’Interpretació i Seguiment per tal de fer, si així correspon, el seu estudi i la seva adequació per aquest Acord de condicions comunes.

Destacado

Hacienda: Big Data y Geolocalización para controlar al ciudadano

Hacienda utiliza Big Data para determinar la residencia real de un gran grupo de contribuyentes registrados como no residentes en España

Tercer Grado Penitenciario: concepto, a quién y cómo se concede

Tercer grado penitenciario en delitos graves. Concesión antes de cumplir la cuarta parte de la condena ¿Como se obtiene? ¿A quien se aplica?

Recargo de Equivalencia. Tipos aplicables, ventajas y desventajas.

Recargo de equivalencia: qué es y a quién se aplica, funcionamiento, tipos aplicables, ventajas y desventajas. ✓ Guia Actualizada 2023.

La Prescripción de Delito. Plazos, interrupción y Reanudación

Con la Prescripción de Delito se extingue la responsabilidad criminal. Se produce por el transcurso de los plazos del artículo 131 del CP.

Lo más leido

Arrendatario olvida comunicar solicitud de prórroga de alquiler

Consulta Jurídica ✓: Según el contrato debíamos avisar, y hemos olvidado comunicar solicitud de prórroga de alquiler, y la fecha ya ha pasado

Conseguir suspensión de la pena con antecedentes penales

Consulta Jurídica ✓. Nuestra consulta es acerca de la posible suspensión de la pena con antecedentes penales.

Cómo reclamar Molestias provocadas por el perro de un vecino

Consulta Jurídica ✓. En nuestra comunidad estamos sufriendo molestias provocadas por el perro de un vecino que no para de ladrar.

Solicitar la división de la vivienda en común

Consulta Jurídica ✓ Nos gustaría solicitar la división de la vivienda en común y posponer la distribución del resto del inventario

Soy testigo en un juicio y no recuerdo todos los hechos

Soy testigo en un juicio, ¿qué sucede si no recuerdo todos los hechos? En la declaración no pude recordar algunos detalles de lo sucedido

Convenio de Oficinas y Despachos de Granada. 2021-2024

Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Granada. 2021-2024. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF Completo.

Convenio de Industria Siderometalúrgica de Málaga. 2019-2024

Convenio Colectivo de Industria Siderometalúrgica de Málaga. 2019-2024. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF Completo.

Convenio Colectivo de Comercio Textil de Barcelona. 2022-2024

Convenio Colectivo de Comercio Textil de Barcelona. 2022-2024. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF Completo.