Ayuntamiento de Campins. Acuerdo de condiciones comunes de trabajo del personal funcionario y laboral para el período 2020-2025

Ayuntamiento de Campins. Convenio Colectivo personal laboral

COMUNES DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL

DE L’AJUNTAMENT DE CAMPINS PER AL PERÍODE 2020-2025 (codi de l’acord 08102060172022)

Vist el text de l’Acord de les condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Campins, aprovat pel Ple extraordinari el 21 de desembre de 2020 i subscrit per tots els treballadors/es de l’entitat local el dia 15 de desembre de 2020, i d’acord amb el què disposen l’article 38 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit d’acords i convenis col·lectius de treball; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i altres normes d’aplicació,

Es fa públic aquest acord, que es transcriu a continuació:                                              

ANYS 2020-2025

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS Article 1. – Objecte i Norma supletòria:

Aquest Acord de condicions, negociat a l’empara del que estableix la normativa vigent, regula les condicions de treball de tots els empleats públics excepte càrrecs electes i de confiança que presten serveis a l’Ajuntament de Campins i estableix els seus propis sistemes d’aplicació.

Queda exclòs de l’àmbit personal d’aquest Acord de condicions comunes el personal que desenvolupi càrrecs de confiança i/o d’assessorament especial, i aquelles relacions contractuals i de serveis en règim de dret administratiu.

Per tot allò que no estigui recollit, previst, ni resolt en aquest Acord de condicions comunes, s’aplicaran les disposicions legals que dicti l’Estat o la Comunitat Autònoma pel que fa a les seves competències i als reglaments de funcionament dels diferents col·lectius quan hagin estat elaborats vàlidament entre la Corporació i la representació legal del personal.

Els acords subscrits, o els que es puguin subscriure en un futur, entre els sindicats representatius i la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies), la FMC (Federació de Municipis de Catalunya) i l’ACM (Associació Catalana de Municipis), es traslladaran a la Comissió Mixta d’Interpretació i Seguiment per tal de fer, si així correspon, el seu estudi i la seva adequació per aquest Acord de condicions comunes.

Destacado

Convenio colectivo aplicado a empresas dedicadas a las apuestas deportivas

El ámbito de aplicación rige sobre todas las empresas y trabajadores que están en activo dentro del ámbito de las apuestas deportivas

La Justicia Restaurativa en el proceso penal y su aplicación en delitos económicos

¿Que es la justicia restaurativa? ¿Como se aplica en los delitos económicos? ¿Cuales son los casos más graves? ✓ Guia completa actualizada

El incremento de la litigiosidad tributaria y la vulneración del principio de seguridad jurídica

La arbitrariedad de la AEAT se traduce en injusticia, que desanima la confianza y el compromiso fiscal de los ciudadanos.

Inspección de Hacienda: ¿Que documentos o bienes pueden revisar?

¿Cómo es una inspección de hacienda? ✓Lo que debes saber. Los inspectores de hacienda tienen consideración de agentes de la autoridad.

Lo más leido

Despido improcedente sin pasar por SMAC

La duda que tengo es si se puede hacer el despido improcedente sin pasar por SMAC. ✓ Respuesta Abogado: aunque haya acordado improcedencia

He vendido mi coche y estoy recibiendo multas del comprador

He vendido mi coche y estoy recibiendo multas del comprador. ✓Respuesta Abogado: Acuda con el contrato de compraventa

Despido de trabajadora embarazada en periodo de prueba: ¿es nulo?

Han despedido a mi mujer durante el periodo de prueba y está embarazada de 3 meses. ✓Respuesta Abogado: la nulidad objetiva

Periodo de prueba en una empresa en la que ya he trabajado antes

Me quieren poner un periodo de prueba en una empresa en la que ya he trabajado antes. ✓Respuesta Abogado: será nulo el pacto que establezca

¿Donde tributa el teletrabajo para una empresa extranjera?

Soy ingeniero de software y me han ofrecido trabajar en remoto para una empresa alemana. ¿Donde tributa el teletrabajo?

Convenio Colectivo de industrias Panificadoras de Córdoba. 2023

Convenio Colectivo de industrias Panificadoras de Córdoba. 2023 ✓ Lo que debes saber. Ver Resumen o Descargar PDF completo.

Convenio Colectivo de Panaderías de Barcelona. 2023

Convenio Colectivo de Panaderías de Barcelona. Vigente 2023. ✓ Lo que debes saber. Ver Resumen o Descargar PDF completo.

Convenio de clínicas y consultas de odontología de Segovia. 2023

Convenio Colectivo de clínicas y consultas de odontología de Segovia. 2023-2025. ✓ Lo que debes saber. Ver Resumen o Descargar PDF completo.