Ayuntamiento de Cadaqués. Acuerdo de adhesión del Convenio Colectivo

Ayuntamiento de Cadaqués

RESOLUCIÓ de 17 de març de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord d’adhesió de l’Ajuntament de Cadaqués a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, i de l’annex a aquest acord d’adhesió (codi de conveni núm. 17100442142022).

Vist el text de l’acord d’adhesió de l’Ajuntament de Cadaqués a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, i de l’annex a aquest acord d’adhesió, subscrit, d’una banda, pels representants de l’Ajuntament i de l’altra, pels dels seus empleats, el dia 12 de gener de 2022, i d’acord amb el que estableixen l’article 38.6 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic;  l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de de treball i plans d’igualtat; el Decret 35/2022, d’1 de març, de reestructuració del Departament d’Empresa i Treball i altres normes d’aplicació,

Vista l’aprovació expressa de l’Acord per l’òrgan competent en data 24 de febrer de 2022, segons el que disposa l’article 38.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Resolc:

–1 Disposar la inscripció de l’acord d’adhesió de l’Ajuntament de Cadaqués a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, i de l’annex a aquest acord d’adhesió (codi de conveni núm. 17100442142022) al Registre de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball a Girona. –2 Disposar la seva publicació en el BOP de Girona.

El director dels Serveis Territorials

Joan Martí i Bonmatí

Transcripció literal del text original signat per les parts

Acord de la comissió negociadors de l’Ajuntament de Cadaqués per adherir-se a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de

20.000 habitants (codi de conveni núm. 79100015072015)

A Cadaqués, el dia 12 de gener de 2022, reunits, d’una banda, els representants de l’Ajuntament de Cadaqués i, d’una altra banda, la representació dels empleats públics, amb motiu de l’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (codi de conveni núm.

79100015072015) en la seva totalitat, d’acord amb l’establert en l’art. 92.1 de l’Estatut dels Treballadors i en l’art. 34. 2 de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, després de les consegüents exposicions de motius per part d’ambdues parts, de comú acord.

Manifesten

 • Ambdues parts es reconeixen capacitat i legitimació suficient, conforme a l’art. 87 de l’Estatut dels Treballadors i a l’art. 34 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 • En el moment de la signatura d’aquesta acta, les parts aquí representades no tenen constància de l’afectació de cap conveni col·lectiu.

En conseqüència, arriben als acords següents:

Primer. A l’adhesió, en la seva totalitat juntament amb els annexes, del contingut de l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (codi de conveni núm. 79100015072015) en la seva totalitat, actualment en vigor, amb efecte des de la data que determini l’Acord d’adhesió del Ple de l’Ajuntament. 

Segon. Facultar a la Sra. Mercè Comamala Laguna, Secretària de l’Ajuntament perquè actuï en nom i representació d’aquesta Comissió negociadora a  efectes de dipòsit, registre i corresponent publicació de l’Acord d’adhesió.

Tercer. Així mateix, aquest escrit i una còpia d’aquest es traslladaran a l’autoritat laboral competent als efectes de constància, registre i publicació. 

I, en prova de conformitat de tot el que s’ha exposat, els sotasignats subscriuen aquesta acta en el lloc i la data de l’encapçalament. 

Annex per a l’adhesió a l’acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (Codi Conveni núm. 79100015072015)

Títol II. Condicions de treball

Capítol I. La jornada de treball

La jornada general

Article 11.1. La jornada de treball ordinària s’estableix en l’ajuntament de Cadaqués en una jornada anual equivalent a 35 hores de treball efectiu setmanal de mitjana en còmput anual.

Article 11.4. Tant el personal laboral com el funcionari podran establir una distribució irregular del 10% de la jornada anual, prèvia negociació dels criteris d’ús amb la representació dels empleats públics. En aquest cas, la distribució de la jornada respectarà els períodes de descans diari i setmanal previstos legalment. En aquests casos, el personal laboral tindrà dret a conèixer, com a mínim cinc dies abans, el dia i l’hora de la prestació de treball resultant de la distribució irregular.

Les modalitats de jornada

Article 13 

 1. La jornada de treball dels empleats públics pot ser ordinària o especial. La jornada ordinària és aquella que consisteix en la prestació de serveis durant 35  hores de mitjana setmanal en còmput anual. I la jornada especial és aquella que sigui superior o inferior a la jornada ordinària. Per necessitats del servei poden tenir jornada especial la Llar d’Infants, Turisme, Museu i Policia Local.
 2. La distribució de la jornada pot ser segons alguna de les modalitats següents:
 3. Ordinària: en què les 35 hores setmanals de mitjana anual es desenvolupen de

manera habitual i ordinària en horari de matí, tarda o nit, els dies laborables.

 • Partida: és la que es presta de dilluns a divendres en horari de matí i tarda.
 • A torns: és la que es realitza de manera habitual i programada, de manera rotativa, en els torns de matí, tarda i nit, indistintament.

La flexibilitat horària d’entrada i de sortida

Article 16.1. Es reconeix el dret dels empleats públics a adaptar la duració i distribució de la jornada de treball per fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida personal, familiar i professional. En aquest sentit, es reconeix amb caràcter general, excepte en aquells casos en què es pugui produir un perjudici en la prestació del servei públic, un marge de flexibilitat horària d’una hora en l’entrada i en la sortida que s’haurà de recuperar en la mateixa setmana prèvia sol·licitud i autorització.

Les hores realitzades fora de la jornada

Article 18.7. La compensació en temps de descans o la compensació econòmica seguirà els criteris següents:

 1. Cada hora realitzada fora de la jornada de treball establerta donarà dret a rebre, amb

caràcter general, un descans compensatori d’una hora i trenta minuts si és laborable.

 • Dues hores en el cas d’hora realitzada en horari festiu o nocturn;
 • Dues hores i mitja en cas que sigui festiva i nocturna;
 • En el cas de realització d’hores extraordinàries els dies 25 de desembre, o 1 i 6 de

gener, es compensaran a raó de dues hores i 30 minuts.

 • En cas de compensació econòmica:
Grup NivellHora extra normalHora extra dies festiusHora extra servei nocturnHora extra dies festius, servei nocturn i cap de setmana
A146,50 €54,25 €62,00 €77,50 €
A2 -B37,50 €43,75 €50,00 €62,50 €
C121,00 €24,50 €28,00 €35,00 €
C2 – AP18,00 €21,00 €24,00 €30,00 €

En el cas de la Policia Local s’estableix una compensació per treballar en dies d’especial rellevància dins del seu quadrant per un import de 200,00 euros bruts. Són dies d’especial rellevància:

 • La nit del 24 de desembre
  • El dia 25 de desembre
  • La nit del 31 de desembre

La percepció d’aquesta compensació és incompatible amb el complement d’hores extres aquests dies o qualsevol altre gratificació.

Capítol II. Els descansos i les festes

El descans diari i interdiari

Article 19.1. Els empleats públics que realitzin un horari diari continuat de 6 hores seguides gaudiran d’una pausa de 30 minuts diaris, computables com a treball efectiu. Els 30 minuts de pausa que no s’hagin utilitzat no es podran compactar per ser compensats en cap còmput horari setmanal o mensual. Aquest descans de 30 minuts no es pot realitzar ni a l’inici ni al final de la jornada i  no es pot dividir en més d’un descans.

Les vacances

Malgrat el disposat en l’article 21.3, en el cas de l’ajuntament de Cadaqués, al tractar-se de municipi turístic les vacances es podran gaudir durant tot l’any, complint la resta de preceptes de l’article 21.

Es poden gaudir vacances fins el 31 de Gener de l’any següent.

Les vacances s’han de sol·licitar mitjançant Registre Electrònic abans del 31 de Març.

Capítol III. Els permisos i llicències

Els permisos retribuïts

Article 24.1. lletra h. El permís per a deures inexcusables de caràcter públic o personal, durant el temps indispensable per complir-los. Es considerarà, a aquest efecte, com a deure inexcusable aquell l’incompliment del qual pot incórrer en responsabilitat, no pot ésser portat a terme mitjançant representant i el seu compliment està determinat per una norma legal o decisió administrativa o judicial. Inclou l’assistència a visites mèdiques i realització de proves mèdiques del treballador/a. Permís retribuït no recuperable, que s’ha de justificar amb document acreditatiu de l’hora d’entrada i sortida al centre mèdic i que es gaudirà pel temps imprescindible de la visita o prova.

Roba de treball 

El personal destinat als serveis que s’assenyalen a continuació té dret a obtenir gratuïtament la següent roba de treball: a. Serveis Marítims

 • 3 samarretes llargues
 • 3 samarretes curtes
 • 2 pantalons llargs
 • 2 pantalons curts
 • 2 jerseis

b. Brigada

 • 1 jaqueta
 • 3 samarretes llargues
 • 3 samarretes curtes
 • 2 pantalons llargs
 • 2 pantalons curts
 • 2 jerseis
 • sabates
 • Policia Local i Agents forestals: d’acord amb el Reglament de règim intern de la Policia

Local

 • Llar

– 1 bata

e. Oficina Turisme i Museu

 • 2 samarretes
 • 2 pantalons i/o faldilla

La roba de treball serà d’ús obligatori durant la jornada de treball i es reposarà en funció del seu deteriorament, màxim un cop l’any. L’ajuntament podrà requerir als empleats el retorn de les peces de roba i calçat que siguin reposades, havent de ser retornades en un termini no superior a 10 dies des de l’entrega de les peces noves.

Al personal temporal li serà entregada la roba de treball que li correspongui per la temporada de l’any a la que presti serveis, havent de retornar-la un cop finalitzi la relació laboral en l’estat en que es trobi.

Document signat per  Joan Marti Bonmati – DNI  (TCAT) en data 17/03/2022

Destacado

Errores en el catastro: cuando un inmueble está mal representado

Lo que debes saberInscripciones en el Registro de la...

Reclamación de daños y perjuicios y extensión de la indemnización por responsabilidad civil

La indemnización tiene como objetio restaurar la situación previa a la ocurrencia del daño, garantizando que el perjudicado no sufra pérdidas

Las actuaciones y procedimientos de comprobación censal de Hacienda

a Agencia Tributaria puede llevar a cabo la comprobación censal a través de la inspección física y documental de hechos y circunstancias.

Arrendatario con discapacidad y adaptación de la vivienda alquilada

El arrendatario con discapacidad tiene el derecho a realizar las obras o modificaciones necesarias para adaptar su vivienda.
Lo más leido

Período trabajado no aparece en la vida laboral

En estos casos, el trabajador se enfrenta a perjuicios en futuras prestaciones, ya que el período trabajado no aparece en la vida laboral.

Despido improcedente sin pasar por SMAC

La duda que tengo es si se puede hacer el despido improcedente sin pasar por SMAC. ✓ Respuesta Abogado: aunque haya acordado improcedencia

He vendido mi coche y estoy recibiendo multas del comprador

He vendido mi coche y estoy recibiendo multas del comprador. ✓Respuesta Abogado: Acuda con el contrato de compraventa

Despido de trabajadora embarazada en periodo de prueba: ¿es nulo?

Han despedido a mi mujer durante el periodo de prueba y está embarazada de 3 meses. ✓Respuesta Abogado: la nulidad objetiva

Periodo de prueba en una empresa en la que ya he trabajado antes

Me quieren poner un periodo de prueba en una empresa en la que ya he trabajado antes. ✓Respuesta Abogado: será nulo el pacto que establezca

Convenio colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Álava

Sector de Limpieza de Edificios y Locales de Álava. 2023-2027. ✓ Lo que debes saber: Principales novedades y PDF completo del convenio.

Convenio de Limpieza de Edificios y Locales de Zamora 2022-2026

Sector de Limpieza de Edificios y Locales de Zamora. 2022-2026. ✓ Lo que debes saber: Principales novedades y PDF completo del convenio.

Convenio Colectivo de derivados del cemento de A Coruña. Vigente 2023

Derivados del cemento de A Coruña. Vigente 2023. ✓ Lo que debes saber. Ver el análisis y descargar PDF completo.