Acuerdo de la comisión paritaria del Convenio Colectivo del sector del comercio de la provincia de Girona

Las empresas que durante 2021 hayan dado empleo a un mínimo de 10 trabajadores y hayan facturado más de 2 millones de euros, deben hacer efectiva una indemnización a sus trabajadores de 180€

Resolució de 14 de juny de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç en general de la província de Girona de data 11 de març de 2022 (Comisión paritaria del Convenio Colectivo del sector del comercio. Girona.)

Vist el text de l’Acord de la comissió paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç en general de la província de Girona d’11 de març de 2022, i d’acord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat; el Decret 35/2022, d’1 de març, de reestructuració del Departament d’Empresa i Treball, i altres normes d’aplicació,

Resolc:

–1 Disposar la inscripció de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç en general de la província de Girona de 11 de març de 2022 (codi de conveni núm. 17000035011994) al Registre de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball a Girona.

–2 Disposar la seva publicació en el BOP de Girona.

El director dels Serveis Territorials

Joan Martí i Bonmatí

Transcripció literal del text original signat per les parts

Acta comissió paritària 11 de Març de 2022

A Girona, a 11 de Març de 2022 a les 10:00 hores als locals de la FOEG de Bonastruc de Porta, 15, es reuneixen els representants de la Patronal i dels Sindicats CCOO i UGT.

La Comissió paritària reunida per tractar totes les qüestions plantejades en relació a l’article 19 bis resol el següent:

  1. Deixar clar que les Empreses ( N.I.F. identificador) que en promig i durant el 2021 hagin donat ocupació a un mínim de 10 treballadors i hagin facturat més de 2 milions d’euros, han de fer efectiva una indemnització als seu treballadors de 180€. 
  2. Que dita indemnització no respon a la qualitat ni circumstància derivada de la pròpia activitat sinó, a una situació inèdita i extraordinària que va més d’allà de les relacions laborals. 
  3. Que aquesta indemnització la percebran els treballadors independentment de la seva categoria, activitat o jornada que desenvolupin dins de l’Empresa.
  4. Aquesta indemnització no s’integra en taules salarials.  

ÚLTIMAS CONSULTAS DE LECTORES

Procedimiento para adquirir un inmueble por usucapión

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes. ✓ Consulta Jurídica: Mi madre ha pagado durante este tiempo contribución y gastos

Custodia compartida y condena por delito leve de amenazas

Custodia compartida y condena por delito leve de amenazas.✓Han condenado a mi hermano por discutir con su exmujer y amenazar con "arruinarla"

Indemnización por despido con reducción de jornada

Indemnización por despido con reducción de jornada ✓ Consulta Jurídica: he estado con jornada reducida que solicité para cuidar de mi hija.

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes. ✓ Consulta Jurídica: con separación de bienes, ¿podría pedir pensión compensatoria?

MÁS LEIDO

Limpieza de edificios y locales de las Islas Baleares. 2022-2026

Limpieza de edificios y locales de las Islas Baleares. 2022-2026. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF

Convenio de Estaciones de Servicio de Gipuzkoa. 2020-2024

Convenio Colectivo de Estaciones de Servicio de Gipuzkoa. 2020-2024. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF

Procedimiento para adquirir un inmueble por usucapión

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes. ✓ Consulta Jurídica: Mi madre ha pagado durante este tiempo contribución y gastos

Custodia compartida y condena por delito leve de amenazas

Custodia compartida y condena por delito leve de amenazas.✓Han condenado a mi hermano por discutir con su exmujer y amenazar con "arruinarla"

Indemnización por despido con reducción de jornada

Indemnización por despido con reducción de jornada ✓ Consulta Jurídica: he estado con jornada reducida que solicité para cuidar de mi hija.

Pensión de viudedad a mujer maltratada y divorciada hace 28 años

Pensión de viudedad a mujer maltratada y divorciada hace 28 años. Cuando se separó en 1992 la figura de violencia doméstica no existía.

Tablas salariales 2022 de la Industria del Aceite de Barcelona

Tablas salariales 2022 de la Industria del Aceite de Barcelona. ✓ El pago de los atrasos se podrá realizar con carácter inmediato

Convenio de Limpieza de Edificios y Locales de Madrid. 2022-2024

Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Madrid. 2022-2024. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF.