Ayuntamiento de Monistrol de Montserrat. Modificación del acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento

Modificación de condiciones de trabajo de personal funcionario

ANUNCI

Es fa públic per a general coneixement que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 17 de març de 2022 va adoptar l’acord quina part dispositiva diu el següent:

PRIMER. Aprovar l’increment del preu hora de les hores extraordinàries realitzades pel personal funcionari  de la corporació que queda establert en 21,00 euros/hora amb efectes des del 18 de febrer de 2022, d’acord amb l’acord signat per la Comissió mixta de control i seguiment de l’Acord de condicions de treball del personal funcionari en data 18 de febrer de 2022.

SEGON. Aprovar la modificació de l’Acord de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat en allò referent al preu de les hores extraordinàries. La modificació proposada és la que es descriu a continuació: 

Article 16

Substituir la redacció del següent paràgraf

“El preu de les hores extres tant diürnes, com festives i/o nocturnes, queda establert en 15 euros, quantitat que serà incrementada anualment amb el tant per cent que quedi establert en l’acord sobre l’increment anual que hagin signat l’Ajuntament i el representat dels funcionaris”.

per aquesta nova redacció: 

“El preu de les hores extres tant diürnes con festives i/o nocturnes quedà establert en 21,00 euros.”

TERCER. Notificar l’Acord del Ple a la representant del personal funcionari de la Corporació amb indicació dels recursos que s’estimin pertinents. 

QUART.  Remetre còpia de la modificació del conveni l’Oficina Pública corresponent perquè es procedeixi al seu registre, i posterior publicació. Igualment es donarà publicitat en el tauler d’anuncis i a la seu electrònica d’aquest Ajuntament, per a general coneixement de tot el personal

Monistrol de Montserrat, 25 de març de 2022

L’alcalde

Joan Miguel i Rodríguez

ÚLTIMAS CONSULTAS DE LECTORES

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes. ✓ Consulta Jurídica: con separación de bienes, ¿podría pedir pensión compensatoria?

¿Cual es la cantidad máxima de droga para autoconsumo?

¿Cual es la cantidad máxima de droga para autoconsumo? ✓ Respuesta Abogado: Se toman las cantidades diarias y se multiplican por cinco.

Incumplimiento del Acuerdo de Dación en Pago por el Banco

Incumplimiento del Acuerdo de Dación en Pago por el Banco. ✓ Respuesta Abogado: Si la casa heredada no es vivienda habitual deberá tributar

Dación en Pago con quita de Hipoteca

Dación en Pago con quita de Hipoteca. ✓ Respuesta Abogado: Si la casa heredada no es vivienda habitual deberá tributar

MÁS LEIDO

Convenio Sociedad General de Aguas de Barcelona. 2021-2023

Convenio Colectivo de Sociedad General de Aguas de Barcelona. 2021-2023. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF.

Abuso sexual a menor: dentista condenado por abusar de paciente

Un dentista es condenado a 2 años de cárcel por abuso sexual a una menor de 16 años. Además deberá indemnizar a la víctima por daños morales.

Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa. 2022-2024

Convenio Colectivo del Sector de Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa. 2022-2024. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF.

Tablas Salariales 2022 del Sector de Óptica de Madrid

Tablas Salariales 2022 del Sector de Óptica de Madrid. ✓. Se establece un incremento salarial del 6,5% sobre el IPC.

Modificación Convenio de Transporte Sanitario de Cataluña. 2022

Modificación Convenio de Transporte Sanitario de Cataluña. 2022. ✓. Actualización de salarios, vacaciones, categorías y tipos de contratos.

Convenio Colectivo Oficinas y Despachos de Valencia. 2021-2023

Convenio Colectivo Oficinas y Despachos de Valencia. 2020-2023. ✓ Actualizado con la subsanación de errores y tablas salariales.

Salarios 2022-2024 de edificación y obras públicas de León

Salarios 2022-2024 de edificación y obras públicas de León. ✓. Incremento salarial 2022 de un 3%; 2023 de un 3%, y un 2,75% para el año 2024.

Hoteles y Alojamientos Turísticos de la La Rioja. 2021-2022

Convenio Colectivo de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la La Rioja. 2021-2022. ✓ Lo que debes saber. Ver Resumen o descargar PDF.