Calendario Laboral para el año 2022 del Convenio Colectivo de Elaboración e Instalación de Piedra y Mármol de la provincia de A Coruña

Logo de constituirse a comisión negociadora do Convenio Colectivo de Elaboración e Instalación de Piedra e mármore” da provincia da Coruña (código de convenio número 15000985011982 e publicado no BOP núm. 245 o 26 de decembro de 2019), subscríbese con data 22 de decembro de 2021 o calendario laboral do ano 2022 polas partes lexitimadas e solicítase a súa inscrición e publicación con data 17 de febreiro de 2022. De acordo co disposto no artigo 90 e concordantes do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto dos traballadores (BOE núm. 255, do 24 de outubro de 2015) e no artigo 2.1 e concordantes do Real Decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo (BOE núm. 143, do 12 de xuño de 2012), así coma na Orde do 29 de outubro de 2010 pola que se crea o rexistro de convenios e acordos colectivos de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 222, do 18 de novembro) modificada pola Orde do 14 de marzo (DOG núm. 60, do 26 de marzo de 2013). Considerando que a Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Coruña é competente para resolver a inscrición do calendario laboral do ano 2022 do convenio colectivo sectorial de “Elaboración e instalación de pedra e mármore” da provincia da Coruña e para dispoñer a súa publicación segundo o disposto no artigo 62.2 en consonancia co artigo 35 do Decreto 135/2017, do 28 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria (DOG núm. 18, do 25 de xaneiro de 2018). De acordo con todo o indicado, RESOLVO: A inscrición do calendario laboral do ano 2022 do convenio colectivo sectorial de “Elaboración e instalación de pedra e mármore” da provincia da Coruña no rexistro de convenios e acordos colectivos de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia.A remisión do calendario laboral do ano 2022 do convenio colectivo sectorial de “Elaboración e instalación de pedra e mármore” da provincia da Coruña ao Boletín Oficial da Provincia da Coruña para a súa publicación. A Coruña, 10 de marzo de 2022. A xefe territorial da Consellería de Emprego e Igualdade Judit Fontela Baro

ACTA DA COMISIÓN PARITARIA DO CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PEDRA E MÁRMORE DE A CORUÑA DATA: 22/12/2021 HORA: 16.00 h LUGAR: SEDE CIG SANTIAGO DE COMPOSTELA

POLA REPRESENTACIÓN SINDICAL: CC.OO. Ricardo Santos Reiriz CIG Eduardo Sebio Molguero UGT

Santiago González Andión

POLA REPRESENTACIÓN PATRONAL:

  • Marcos Zapata Díaz
  • Francisco J. Rodríguez del Río
  • Juan F. Pego Becerra
  • Francisco Javier Rey Álvarez

As partes estudan e aproban o calendario laboral que se aplicará durante o ano 2022. Despois dunha ampla deliberación acórdase por unanimidade dos membros presentes que o referido calendario comprenderá un total de MIL SETECENTAS CINCUENTA E DÚAS (1752) horas efectivas de traballo

A sinatura deste calendario e a súa xornada quedará supeditada ao recollido e acordado na futura negociación do Convenio da Pedra e Mármore da Provincia da Coruña.

Do mesmo xeito, é preciso fixar non calendario para o ano 2021 un total de 7 DÍAS FESTIVOS DE CONVENIO, dos que cinco se fixan por esta comisión. Os dous restantes serán fixados en cada empresa segundo as normas ou costumes que se veñan utilizando para os días de libre disposición.

 Noutro caso bastará a solicitude formulada polo traballador cunha semana de antelación, que so poderá ser denegada pola empresa por motivos organizativos, cando solicite o mesmo dia mais do 25% da plantilla ou cando a concesión do permiso o mesmo día a mais dun traballador conleve deixar sen servicio un departamento ou servicio.

                 7 de xaneiro                    16 de maio

                 5 de decembro             7 de decembro

                 9 de decembro

O calendario para o ano 2022 figura detallado no cadro anexo á presente acta.

Se nalgún concello fosen sinaladas como festividades locais día que teñan o carácter de festivo-convenio, establécese a súa substitución como día festivo polo día laborable inmediatamente anterior ou, no seu caso posterior.

O presente calendario será de aplicación naquelas empresas que non establezan ou teñan establecido un calendario propio. Nestes supostos prevalecerá o calendario de empresa.

Autorízase a D. Francisco Javier Rey Álvarez, con DNI 33256373Y, para que faga o rexistro da presente acta, e dos seus anexos. E sen máis asuntos dos que tratar, levántase a sesión sendo as 18.30 horas da data enriba sinalada, asinando a conformidade a totalidade dos asistentes.

Convenio Colectivo de Elaboración e Instalación de Piedra

Destacado

La Responsabilidad Civil y Penal del Administrador de Fincas

Responsabilidad Civil y Penal del Administrador de Fincas. ✓ Todo lo que debes saber. Denunciar al Administrador de Fincas

Transporte de Viajeros por Carretera y Urbanos de Castellón. 2023

Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros por Carretera y Urbanos de Castellón. 2022-2024. ✓ Lo que debes saber. Resumen o Descargar PDF.

Derecho de visita: el interés superior del menor, cuestión de orden público

El interés superior del menor tiene prioridad sobre cualquier derecho de los adultos, lo que implica relacionarse con sus familiares cercanos

Ejecución forzosa de un Laudo de Consumo. Modelo de demanda

Ejecución forzosa de un Laudo de Consumo. ✓ Pedir la ejecución incluso si la otra parte ha presentado acción de anulación. Modelo de Demanda

Lo más leido

Hacienda me reclama la exención de la indemnización por despido

Hacienda me reclama la exención de la indemnización por despido. ✓ Respuesta Abogado: ser contratado nuevamente por la misma empresa

Atribución de la vivienda en una separación sin hijos menores

¿Cómo se atribuye la vivienda en una separación sin hijos menores? ✓ Respuesta Abogado: interés del cónyuge más necesitado de protección

Acordar la atribución de la vivienda familiar en la separación

Mi exmujer y yo queremos acordar la atribución de la vivienda familiar en la separación. ✓ Respuesta Abogado: no vincula al órgano judicial

Soy dependienta en un Supermercado y me acusan de haber sustraído dinero de la caja

Si la carta de despido le acusa de haber cometido un delito, como un robo o apropiación indebida, podría interponer una querella por calumnias

¿El copropietario de un piso tiene derecho de tanteo?

Quisiera saber si el copropietario de un piso tiene derecho de tanteo pues mi hermano menor ha comunicado su intención de adquirir la vivienda

Convenio de Aserraderos y Almacenistas de Madera de A Coruña

Convenio Colectivo de Aserraderos y Almacenistas de Madera de A Coruña. 2022-2024. ✓ Todo lo que debes saber. Ver Resumen o descargar PDF.

Convenio de Industrias Vinícolas de Tarragona. 2023

Convenio Colectivo de Industrias Vinícolas de Tarragona. 2022-2024. ✓ Todo lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF completo.

Convenio Colectivo del Campo de Córdoba. 2023

Convenio Colectivo del Campo de Córdoba. 2023. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o Descargar PDF Completo.