Tabla Salarial 2021-2024 del Convenio Colectivo de transporte de viajeros de Tarragona

Salarios de todos los grupos profesionales

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de modificació del Conveni col·lectiu de treball del sector del Transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona, per als anys 2021-2024 (Tabla Salarial 2021-2024 del Convenio Colectivo de transporte de viajeros de Tarragona).

Vist el text de l’Acord de modificació del Conveni col·lectiu de treball del sector del Transport de viatgers per carretera, subscrit per la part empresarial Federació Empresarial d’Auto-Transports (FEAT) i per part dels treballadors pels sindicats CCOO, en data 9 de març de 2022, i presentat per les mateixes parts en data 13 d’abril de 2022 , i de conformitat amb el que estableixen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat, la resolució TRE/1398/2002, de 30 d’abril de delegació de competències en matèria de relacions laborals serveis territorials de Tarragona, l’article 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; així com el Decret 35/2022, d’1 de març, de reestructuració del Departament d’Empresa i Treball.

RESOLC:

  1. Disposar la inscripció de l’Acord de modificació del Conveni col·lectiu de treball del sector de Transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona, per als anys 2021-2024, en el corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de treball, i plans d’igualtat amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Treball a Tarragona.
  • Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

Tarragona, 18 de maig de 2022

Sofia Moya Pereira

Directora dels Serveis Territorials

ACTA de reunió de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu del transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona

A la ciutat de Tarragona, sent les deu hores del nou de març de dos mil vint-i-dos, a la seu de la Federació Empresarial d’Auto-Transports de la província de Tarragona (FEAT), ubicada al carrer del Sofre, par. 3-7 del P. I. de Riu Clar de Tarragona, es reuneixen les persones sota relacionades, constituint-se la Mesa Negociadora del Conveni Col·lectiu del Transport de Viatgers per Carretera de Tarragona per als anys 2021 a 2024 (codi de conveni núm. 43001315011994).

Asistentes:

Representació empresarial: Sra. Romina Bertomeu i Sr. Manuel Chaves Assessor: Sra. Mireia Ruiz i Sr. Javier Torres (FEAT).

Representació dels treballadors:

Per CC.OO.: Miquel Castelló, Sr. Jorge Suarez i Sr. Sebastian Laso Assessors CC.OO.: Sr. Armando Postigo i Sr. José Villares.

L’objecte de la reunió de la Comissió Negociadora és un simple tràmit de determinació del que s’ha acordat a la disposició transitòria cinquena i, en conseqüència, efectuar la revisió de l’article 45 del text del Conveni.

Atès que l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors estableix que per Conveni col·lectiu d’àmbit sectorial es podrà ampliar la durada màxima del contracte temporal per circumstàncies de la producció fins a un any.

Atès que la disposició transitòria cinquena recull l’acord per tal de adaptar la durada màxima de la contractació temporal a la durada màxima que es permeti a la negociació col·lectiva.

Per unanimitat de les representacions de les organitzacions intervinents, s’adopta el següent:

Acord:

L’article 45 del Conveni col·lectiu del Transport de Viatgers per Carretera de la província de Tarragona queda redactat de la següent manera:

Article 45. Contractació

Els/Les treballadors/treballadores tenen la consideració de contractats de forma indefinida o temporal d’acord amb el tipus de contractació legalment establerta.

La durada màxima dels contractes previstos en l’article 15.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, per circumstàncies de la producció, pot arribar fins als 12 mesos.

Per últim, s’acorda facultar Javier Torres Royo, amb DNI núm. 39868503, en representació de la FEAT i membre de la Comissió Negociadora del citat Conveni, perquè, en nom i representació de la mateixa, efectuï els tràmits i gestions pertinents davant el Departament d’Empresa i Ocupació, sol·licitant el registre i publicació en el Diari Oficial que correspongui, així com perquè realitzi quants actes i signi tots els documents que siguin precisos per a l’execució i efectivitat del present acord.

I no havent-hi altres qüestions que tractar, prèvia redacció, lectura i aprovació per unanimitat de la present acta, subscriuen la mateixa tots els reunits, en la representació que respectivament ostenten, en la data i el lloc al principi citats.

Annex núm. 1

Taula salarial any 2019

Grup Professional I     
Categories ProfessionalsSalari BasePlus ConveniPlus Tpte.TotalValor H.E.
Cap de servei1.308,97567,2790,831.967,0713,27
Inspector/a principal1.185,30512,7790,831.788,9011,86
Enginyers/res i llicenciats/des1.219,76524,9590,831.835,5413,18
Enginyers/res tècnics/ques i aux. titulats/des1.015,37432,9090,831.539,1010,28
ATS911,16384,7390,831.386,729,17
Cap de secció1.052,90449,3990,831.593,1210,69
Cap de negociat1.011,10429,8090,831.531,7310,24
Cap d’estació de primera1.108,92474,5590,831.674,3011,21
Cap d’estació de segona996,14425,3390,831.512,3010,18
Cap d’administració de primera1.108,92474,5590,831.674,3011,21
Cap d’administració de segona996,14425,3390,831.512,3010,18
Cap d’administració de ruta884,38376,0990,831.351,308,92
Cap de trànsit de primera  996,14425,3390,831.512,3010,20
Cap de trànsit de segona  955,68404,6390,831.451,149,68
Cap de trànsit de tercera928,47392,0590,831.411,359,42
Cap de taller  1.106,81474,2790,831.671,9111,21
Encarregat/da contramaestre  986,72417,6290,831.495,1710,69
Encarregat/da general932,08404,1490,831.427,059,67
Grup Professional II     
Categories ProfessionalsSalari BasePlus ConveniPlus Tpte.TotalValor H. E.
Inspector/a931,99395,6190,831.418,439,47
Conductor/aperceptor/a921,87386,3590,831.399,059,31
Conductor/aperceptor/a910,13384,6190,831.385,579,25
Conductor/a de vehicle lleuger880,86371,8190,831.343,508,95
Grup Professional III     
Categories ProfessionalsSalari BasePlus ConveniPlus Tpte.TotalValor H. E.
Oficial administratiu/va de primera947,14402,2090,831.440,179,61
Oficial administratiu/va de segona910,11384,6190,831.385,559,17
Auxiliar Administratiu/va877,22355,9590,831.324,008,67
Taquillers/es877,91363,0190,831.331,758,81
Factor/a877,91363,0190,831.331,758,81
Encarregat/da de consigna877,91363,0190,831.331,758,81
Cobrador/a878,22366,3190,831.335,368,87
Grup Professional IV     
Categories ProfessionalsSalari BasePlus ConveniPlus Tpte.TotalValor H. E.
Cap d’equip936,16395,6890,831.422,679,42
Encarregat/da de magatzem926,38391,8390,831.409,049,41
Oficial de taller o garatge de primera918,81388,2790,831.397,919,27
Oficial de taller o garatge de segona902,69382,3690,831.375,889,12
Oficial de taller o garatge de tercera880,86371,8190,831.343,508,92
Grup Professional V     
Categories ProfessionalsSalari BasePlus ConvenioPlus Tpte.TotalValor H. E.
Cobrador/a de factures877,23355,9590,831.324,018,67
Engreixador/a874,89371,3990,831.337,118,92
Renta-cotxes874,89371,3990,831.337,118,92
Mosso/a de taller877,35357,2590,831.325,438,73
Mosso/a de taller875,32336,3390,831.302,488,39
Repartidor/a de mercaderies875,32336,3390,831.302,488,81
Acompanyant/a652,67268,3290,831.011,826,74
Grup Professional VI     
Categories ProfessionalsSalario BasePlus ConveniPlus Tpte.TotalValor H. E.
Vigilant/a de nit879,45357,2490,831.327,528,73
Vigilant/a de día879,45357,2490,831.327,528,73
Telefonista876,59349,4590,831.316,878,54
Porter/a875,32336,3590,831.302,508,39
Vigilant/a875,32336,3590,831.302,508,39
Netejador/a867,34254,3690,831.212,537,09
Grumet611,27248,2790,83950,37***
Aspirants administratius/ves fins 19 anys (inclòs)609,94252,9690,83953,736,25
Aprenent/a de 16 a 17 anys545,55263,6290,83900,00***
Aprenent/a de 17 a 18 anys596,44245,1790,83932,44***
Aprenent/a de 18 a 19 anys669,00275,0390,831.034,86***
Aprenent/a de 19 a 20 anys687,14275,9590,831.053,92***
Aprenent/a de 20 a 21 anys699,26275,9590,831.066,04***
Aprenent/a de 21 a 22 anys711,35275,9590,831.078,13***

Annex núm. 2

Taula antiguitat any 2019

Grup Professional I       
Categories Professionals3 años5 años9 años14 años19 años24 años29 años
Cap de servei23,2046,4369,63183,81298,00412,19526,38
Inspector/a principal23,2046,4369,63173,02276,42379,83483,22
Enginyers/res i llicenciats/des23,2046,4369,63176,03282,44388,83495,25
Enginyers/res tècnics/ques i aux. titulats/des23,2046,4369,63158,20246,81335,38423,96
ATS23,2046,4369,63149,11228,60308,09387,57
Cap de secció23,2046,4369,63161,46253,33345,19437,04
Cap de negociat23,2046,4369,63157,84246,02334,25422,45
Cap d’estació de primera23,2046,4369,63166,36263,08359,83456,56
Cap d’estació de segona23,2046,4369,63156,54243,42330,34417,25
Cap d’administració de primera23,2046,4369,63166,36263,08359,83456,56
Cap d’administració de segona23,2046,4369,63156,54243,42330,34417,25
Cap d’administració de ruta23,2046,4369,63146,78223,93301,07378,22
Cap de trànsit de primera23,2046,4369,63156,54243,42330,34417,25
Cap de trànsit de segona23,2046,4369,63152,98236,36319,74403,11
Cap de trànsit de tercera23,2046,4369,63150,61231,61312,60393,60
Cap de taller23,2046,4369,63166,19262,74359,29455,84
Encarregat/da contramaestre  23,2046,4369,63155,70241,79327,86413,95
Encarregat/da general23,2046,4369,63150,93232,24313,55394,86
Grup Professional II       
Categories Professionals3 años5 años9 años14 años19 años24 años29 años
Inspector/a23,2046,4369,63150,92232,22313,53394,83
Conductor/aperceptor/a23,2046,4369,63149,86230,10310,34390,58
Conductor/aperceptor/a23,2046,4369,63149,02228,41307,81387,20
Conductor/a de vehicle lleuger23,2046,4369,63146,46223,32300,15376,99
Grup professional III       
Categories professionals3 años5 años9 años14 años19 años24 años29 años
Oficial administratiu/va de Primera  23,2046,4369,63152,25234,86317,48400,10
Oficial administratiu/va de segona23,2046,4369,63149,02228,40307,80387,18
Auxiliar Administratiu/va23,2046,4369,63146,15222,67299,18375,71
Taquillers/es23,2046,4369,63146,21222,79299,37375,96
Factor/a23,2046,4369,63146,21222,79299,37375,96
Encarregat/da de consigna23,2046,4369,63146,21222,79299,37375,96
Cobrador/a23,2046,4369,63146,24222,84299,46376,07
Grup Professional IV       
Categories Professionals3 años5 años9 años14 años19 años24 años29 años
Cap d’equip   23,2046,4369,63151,30232,95314,62396,28
Encarregat/da de magatzem  23,2046,4369,63150,44231,25312,07392,88
Oficial de taller o garatge de primera  23,2046,4369,63149,77229,92310,08390,23
Oficial de taller o garatge de segona 23,2046,4369,63148,37227,11305,87384,62
Oficial de taller o garatge de tercera 23,2046,4369,63146,46223,32300,15376,99
Grup Professional V       
Categories Professionals3 años5 años9 años14 años19 años24 años29 años
Cobrador/a de Factures  23,2046,4369,63146,15222,67299,18375,71
Engreixador/a23,2046,4369,63145,95222,27298,59374,90
Renta-cotxes23,2046,4369,63145,95222,27298,59374,90
Mosso/a de taller23,2046,4369,63146,16222,69299,21375,74
Mosso/a de taller23,2046,4369,63145,98222,34298,69375,05
Repartidor/a de mercaderies23,2046,4369,63145,98222,34298,69375,05
Acompanyant/a23,2046,4369,63126,55183,48240,43297,35
Grupo Professional VI       
Categories Professionals3 años5 años9 años14 años19 años24 años29 años
Vigilant/a de nit23,2046,4369,63146,34223,07299,78376,50
Vigilant/a de día23,2046,4369,63146,34223,07299,78376,50
Telefonista23,2046,4369,63146,09222,56299,02375,49
Porter/a23,2046,4369,63145,98222,34298,69375,05
Vigilant/a23,2046,4369,63145,98222,34298,69375,05
Netejador/a23,2046,4369,63145,29220,94296,60372,26
Grumet  23,2046,4369,63122,96176,27229,61282,94
Aspirants administratius/ves fins 19 anys (inclòs)23,2046,4369,63122,82176,04229,24282,46
Aprenent/a de 16 a 17 anys23,2046,4369,63115,49161,35207,23253,10
Aprenent/a de 17 a 18 anys23,2046,4369,63121,67173,69225,71277,75
Aprenent/a de 18 a 19 anys23,2046,4369,63127,99186,34244,70303,07
Aprenent/a de 19 a 20 anys23,2046,4369,63129,57189,50249,45309,39
Aprenent/a de 20 a 21 anys23,2046,4369,63130,61191,62252,61313,61
Aprenent/a de 21 a 22 anys23,2046,4369,63131,68193,74255,78317,86

Destacado

Autorización para Trámite. Modelos más utilizados

Concepto de Autorización para Trámite. ✓Modelos actualizados para otorgar representación ante las diferentes administraciones públicas

¿El Subsidio por Desempleo cotiza a la Seguridad Social?

¿El subsidio por desempleo cotiza a la seguridad social? Algunos trabajadores que quedan en paro dan por hecho que cesa la obligación.

La autorización de Residencia por razones de Arraigo

El solicitante de la Residencia por razones de Arraigo debe presentar un informe de integración social emitido por la CCAA o ayuntamiento

La caducidad de las vacaciones: ¿Se puede reclamar?

La caducidad de las vacaciones se reclama durante el año siguiente a la finalización de aquél en que se devengaron bajo ciertos requisitos.

Lo más leido

Procedimiento para adquirir un inmueble por usucapión

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes. ✓ Consulta Jurídica: Mi madre ha pagado durante este tiempo contribución y gastos

Custodia compartida y condena por delito leve de amenazas

Custodia compartida y condena por delito leve de amenazas.✓Han condenado a mi hermano por discutir con su exmujer y amenazar con "arruinarla"

Indemnización por despido con reducción de jornada

Indemnización por despido con reducción de jornada ✓ Consulta Jurídica: he estado con jornada reducida que solicité para cuidar de mi hija.

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes. ✓ Consulta Jurídica: con separación de bienes, ¿podría pedir pensión compensatoria?

¿Cual es la cantidad máxima de droga para autoconsumo?

¿Cual es la cantidad máxima de droga para autoconsumo? ✓ Respuesta Abogado: Se toman las cantidades diarias y se multiplican por cinco.

Convenio de Oficinas y Despachos de Bizkaia. Vigente 2022

Lo que debes saberRESUMEN DEL CONVENIO COLECTIVOÁmbito de Aplicación y DuraciónJornada y DescansosDietas y desplazamientosVacacionesPermiso para exámenes y flexibilidadPromoción y ascensosConvenio Colectivo de Oficinas...

Convenio Colectivo de Hostelería de Gipuzkoa. Vigente 2022

Lo que debes saberRESUMEN DEL CONVENIO COLECTIVOÁmbito de Aplicación y DuraciónJornada y DescansosSalarioVacacionesRopa de trabajoTrabajadores extrasConvenio Colectivo de Hostelería de Gipuzkoa. Vigente 2022. DESCARGAR...