Revisión Salarial para el año 2021 del Convenio Colectivo de Pintura de la provincia de A Coruña

O 3 de marzo de 2022 tivo entrada no REGCON a solicitude de inscrición e publicación do acordo, do 2 de marzo de 2022, de revisión da táboa salarial do ano 2021, no marco do convenio colectivo provincial de Pinturas da provincia da Coruña (código de convenio 15001185011981).

A tramitación deste procedemento regúlase no artigo 90 e concordantes do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto dos traballadores (BOE núm 255, do 24 de outubro de 2015) e no artigo 2.1 e concordantes do Real Decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo (BOE núm. 143, do 12 de xuño de 2012), así coma na Orde do 29 de outubro de 2010 pola que se crea o rexistro de convenios e acordos colectivos de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 222, do 18 de novembro) modificada pola Orde do 14 de marzo (DOG núm. 60, do 26 de marzo de 2013).

A titular desta Xefatura Territorial é competente para resolver a inscrición e publicación da táboa salarial de referencia, ao abeiro do disposto nos artigos 28 e 62.2 do Decreto 215/2020, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Emprego e Igualdade (DOG núm. 2563, do 17 de decembro de 2020).

De acordo con todo o indicado, RESOLVO: Inscribir o acordo de revisión da táboa salarial do ano 2021 do convenio colectivo de Pinturas da provincia da Coruña, no rexistro de convenios e acordos colectivos de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia.Remitir o referido acordo ao Boletín Oficial da Provincia da Coruña, para a súa publicación. A Coruña, 24 de marzo de 2022. A xefa territorial de emprego e igualdade Judit Fontela Baró.

ACTA COMISIÓN PARITARIA CONVENIO PINTURA – PROVINCIA DE A CORUÑA

ASISTENTES Por APECCO: José Angel Brey Ferreiro César Prado Maceiras Miguel García Eiroa (secretario) Por CIG: Mario Maceiras Dosil Marcos Sánchez Branco

ÚLTIMAS CONSULTAS DE LECTORES

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes. ✓ Consulta Jurídica: con separación de bienes, ¿podría pedir pensión compensatoria?

¿Cual es la cantidad máxima de droga para autoconsumo?

¿Cual es la cantidad máxima de droga para autoconsumo? ✓ Respuesta Abogado: Se toman las cantidades diarias y se multiplican por cinco.

Incumplimiento del Acuerdo de Dación en Pago por el Banco

Incumplimiento del Acuerdo de Dación en Pago por el Banco. ✓ Respuesta Abogado: Si la casa heredada no es vivienda habitual deberá tributar

Dación en Pago con quita de Hipoteca

Dación en Pago con quita de Hipoteca. ✓ Respuesta Abogado: Si la casa heredada no es vivienda habitual deberá tributar

MÁS LEIDO

Convenio Sociedad General de Aguas de Barcelona. 2021-2023

Convenio Colectivo de Sociedad General de Aguas de Barcelona. 2021-2023. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF.

Abuso sexual a menor: dentista condenado por abusar de paciente

Un dentista es condenado a 2 años de cárcel por abuso sexual a una menor de 16 años. Además deberá indemnizar a la víctima por daños morales.

Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa. 2022-2024

Convenio Colectivo del Sector de Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa. 2022-2024. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF.

Tablas Salariales 2022 del Sector de Óptica de Madrid

Tablas Salariales 2022 del Sector de Óptica de Madrid. ✓. Se establece un incremento salarial del 6,5% sobre el IPC.

Modificación Convenio de Transporte Sanitario de Cataluña. 2022

Modificación Convenio de Transporte Sanitario de Cataluña. 2022. ✓. Actualización de salarios, vacaciones, categorías y tipos de contratos.

Convenio Colectivo Oficinas y Despachos de Valencia. 2021-2023

Convenio Colectivo Oficinas y Despachos de Valencia. 2020-2023. ✓ Actualizado con la subsanación de errores y tablas salariales.

Salarios 2022-2024 de edificación y obras públicas de León

Salarios 2022-2024 de edificación y obras públicas de León. ✓. Incremento salarial 2022 de un 3%; 2023 de un 3%, y un 2,75% para el año 2024.

Hoteles y Alojamientos Turísticos de la La Rioja. 2021-2022

Convenio Colectivo de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la La Rioja. 2021-2022. ✓ Lo que debes saber. Ver Resumen o descargar PDF.