Frutas, verduras y hortalizas. Convenio colectivo de trabajo del sector de mayoristas de frutas, verduras y hortalizas, plátanos y patatas de la provincia de Barcelona para el año 2021

Convenio colectivo de trabajo del sector de mayoristas de frutas, verduras y hortalizas, plátanos y patatas

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de majoristes de fruites, verdures i hortalisses, plàtans i patates de la província de Barcelona per a l’any 2021 (codi de conveni núm. 08002875011995).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de majoristes de fruites, verdures i hortalisses, plàtans i patates  de la província de Barcelona, subscrit, d’una banda, per la part empresarial formada per Mercabarna AGEM i Mercavallès i, d’altra banda, per la part social formada pels sindicats FESMC-UGT i Federació Indústria CCOO, el dia 26 de novembre de 2021, i de conformitat amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 35/2022, d’1 de març, de reestructuració del Departament d’Empresa i Treball  i altres normes d’aplicació,

Resolc:

  1. Disposar la inscripció de Conveni col·lectiu de treball del sector de majoristes de fruites, verdures i hortalisses, plàtans i patates de la província de Barcelona per a l’any 2021 (codi de conveni núm. 08002875011995) al Registre de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat en funcionament amb mitjans electrònics del Departament d’Empresa i Treball a Barcelona, amb notificació a la Comissió Negociadora.
  • Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Transcripció literal del text signat per les parts

HORTALISSES

Capítol I

Disposicions generals

Secció 1a

Àmbit

Article 1. Àmbit funcional

El present Conveni serà d’aplicació a totes les empreses dedicades al comerç majorista de fruites, verdures, hortalisses, plàtans i patates en la província de Barcelona, així com a aquelles dedicades a la manipulació i envasat d’aquests productes.

Article 2. Àmbit territorial

El present Conveni serà d’àmbit provincial, encara que la seu central de les empreses no hi radiqui.

Article 3. Àmbit personal

El present Conveni afectarà a totes les persones que treballin al Mercat Central de Fruites i

Hortalisses de Barcelona (Mercabarna), Mercat de la Mancomunitat, Sabadell-TerrassaMercavallés- i a tots els magatzems de comerç majorista, envasat i manipulació de fruites, verdures, hortalisses, patates i plàtans situats a la província de Barcelona. S’hi inclou així mateix el personal contractat pels agricultors i empreses o entitats com Cambres Agràries, Cooperatives, Societats Agràries de Transformació (SAT), o altres de qualsevol règim jurídic que desenvolupin aquesta activitat dins dels mercats centrals i zones d’Activitats Complementàries dels mateixos.

ÚLTIMAS CONSULTAS DE LECTORES

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes

Solicitar pensión compensatoria con separación de bienes. ✓ Consulta Jurídica: con separación de bienes, ¿podría pedir pensión compensatoria?

¿Cual es la cantidad máxima de droga para autoconsumo?

¿Cual es la cantidad máxima de droga para autoconsumo? ✓ Respuesta Abogado: Se toman las cantidades diarias y se multiplican por cinco.

Incumplimiento del Acuerdo de Dación en Pago por el Banco

Incumplimiento del Acuerdo de Dación en Pago por el Banco. ✓ Respuesta Abogado: Si la casa heredada no es vivienda habitual deberá tributar

Dación en Pago con quita de Hipoteca

Dación en Pago con quita de Hipoteca. ✓ Respuesta Abogado: Si la casa heredada no es vivienda habitual deberá tributar

MÁS LEIDO

Convenio Sociedad General de Aguas de Barcelona. 2021-2023

Convenio Colectivo de Sociedad General de Aguas de Barcelona. 2021-2023. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF.

Abuso sexual a menor: dentista condenado por abusar de paciente

Un dentista es condenado a 2 años de cárcel por abuso sexual a una menor de 16 años. Además deberá indemnizar a la víctima por daños morales.

Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa. 2022-2024

Convenio Colectivo del Sector de Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa. 2022-2024. ✓ Lo que debes saber. Ver el Resumen o descargar PDF.

Tablas Salariales 2022 del Sector de Óptica de Madrid

Tablas Salariales 2022 del Sector de Óptica de Madrid. ✓. Se establece un incremento salarial del 6,5% sobre el IPC.

Modificación Convenio de Transporte Sanitario de Cataluña. 2022

Modificación Convenio de Transporte Sanitario de Cataluña. 2022. ✓. Actualización de salarios, vacaciones, categorías y tipos de contratos.

Convenio Colectivo Oficinas y Despachos de Valencia. 2021-2023

Convenio Colectivo Oficinas y Despachos de Valencia. 2020-2023. ✓ Actualizado con la subsanación de errores y tablas salariales.

Salarios 2022-2024 de edificación y obras públicas de León

Salarios 2022-2024 de edificación y obras públicas de León. ✓. Incremento salarial 2022 de un 3%; 2023 de un 3%, y un 2,75% para el año 2024.

Hoteles y Alojamientos Turísticos de la La Rioja. 2021-2022

Convenio Colectivo de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la La Rioja. 2021-2022. ✓ Lo que debes saber. Ver Resumen o descargar PDF.