Comisión paritaria del Convenio Colectivo de acción social con niños, jóvenes, familias y otros en situación de riesgo

Acción social con niños, jóvenes, familias y otros en situación de riesgo

Vist el text de l’Acta de la Comisión paritaria del Convenio Colectivo de acción social con niños, jóvenes, familias y otros en situación de riesgo, subscrita en data 31 de març de 2022, per abordar diferents qüestions d’interpretació, per part de la representació social per la UGT i CCOO i per part de la representació empresarial per La Confederació, i d’acord amb l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat; el Decret 35/2022, d’1 de març, de reestructuració del Departament d’Empresa i Treball i l’article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, Resolc:

-1 Disposar la inscripció de l’acta esmentada en el Registre de Convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, amb notificació a la Comissió paritària.

–2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

Barcelona, 12 de maig de 2022

Òscar Riu i Garcia

Director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

Acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc 2013-2018

Dia: 31 de març de 2022

Hora: convocatòria a les 16.00 hores Lloc: via telemàtica (plataforma Zoom)

Assistents:

Nom i cognomsOrganització
Joan MuntanéLa Confederació
Laia GrabulosaLa Confederació
Antonio Carlos GutiérrezUGT
Jesús LópezCCOO
Virginia JuárezCCOO

A les 16.00 h del dia 31 de març de 2022 les organitzacions signants del Conveni col·lectiu de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc 2013-2018 (actualment en ultractivitat) es reuneixen en Comissió paritària -via telemàtica- prèvia convocatòria, per resoldre dues consultes:

Resum consulta CPAS/42

L’empresa considera que si una treballadora ha estat de baixa (incapacitat temporal) en un festiu on li tocava treballar per calendari, aquest festiu no computa de la mateixa manera que si hagués treballat. La RLPT, tenint en compte la Paritària CPAS12 (13/09/2013), on es diu literalment “tenint en compte que la situació d’IT és assimilable a temps efectiu de feina” considera que aquest festiu computa amb el

+50% i, per tant, l’empresa hauria de compensar-ho de la mateixa manera que si s’hagués treballat.

Es sol·licita aclarir la situació d’IT i la compensació de festius.

Resposta de la Comissió paritària

D’acord amb l’article 36 del Conveni col·lectiu que regula la compensació dels 14 festius aprovats per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en cas de baixa de la persona treballadora, la situació d’IT és assimilable a temps efectiu de feina i per tant, aquesta compensació opera de la manera que està regulada: hora festiva especial; +50% hora ordinària.

Resum consulta CPAS/43

Es sol·licita que es resolgui el canvi de categoria, a categoria de personal qualificat, així com la seva remuneració econòmica, per aquelles persones que desenvolupen tasques i funcions que impliquin responsabilitat dins la cuina, i per les que es requereix qualificació específica de manipulació d’aliments, segons el departament de Sanitat.

Resposta de la Comissió paritària

Sense acord

Manifestacions de part:

La part social considera que en base a les funcions descrites: elaboració d’àpats, planificació menús, realització del control dels diferents registres sanitaris obligatoris (control de manipulació d’aliments, control de temperatures d’elements del fred, control de neteja de desinfecció de la cuina…), realització de comandes, entre d’altres; i atès el grau de responsabilitat que es deriva d’aquestes tasques, la persona responsable de cuina i de realitzar aquestes funcions hauria d’estar enquadrada dins del grup professional C.3-personal qualificat amb el salari corresponent a aquest grup.

La part empresarial valora que segons la classificació professional vigent el personal de cuina s’enquadra en el grup D d’administració i serveis; i que per redefinir-ho o canviar aquest enquadrament, tal com es sol·licita en la consulta, caldria acordar una nova estructura de classificació professional, basada en la descripció de funcions desenvolupades. En tot cas, considera que no és competència de la Comissió paritària determinar quins llocs de treball s’inclouen en cada grup professional, essent això competència de la negociació col·lectiva.

Finalment, s’autoritza a La Confederació (G61336244) a efectuar els tràmits necessaris per publicar els acords de la present acta al REGCON.

I sense més temes a tractar, es dona per finalitzada la reunió signant la present acta un representant de cada organització.

ÚLTIMAS CONSULTAS DE LECTORES

La ropa tendida de mi vecino de arriba moja la mía

Este problema con el vecino de arriba se limita a una simple cuestión práctica que con un poco de buena voluntad debiera resolverse

¿Puedo solicitar reducción de jornada por cuidado de menor con enfermedad grave?

¿Puedo solicitar reducción de jornada por cuidado de menor con enfermedad grave? Puede prolongarse hasta que tu hijo cumpla dieciocho años.

Piso en copropiedad: alquilar sin consentimiento de la otra parte

Consulta Jurídica Tengo un piso en copropiedad que compré con mi exmujer cuando nos casamos. Actualmente lo tenemos vacío, y ella quiere vivir en él...

Excedencia voluntaria y vacaciones

Consulta Jurídica He pedido una excedencia voluntaria y me he reincorporado a mi puesto de trabajo hace 15 días. Durante mi excedencia voluntaria la empresa...

MÁS LEIDO

Tablas Salariales Convenio Colectivo del Campo 2022. Córdoba

Tablas Salariales Convenio Colectivo del Campo 2022. Córdoba. Establece un incremento salarial del 3,63% y una actualización al SMI

Convenio Colectivo de transporte de mercancías larga distancia de Cádiz y Provincia

Convenio Colectivo de transporte de mercancías larga distancia de Cádiz y Provincia. Derecho a dos días de descanso consecutivos.

Convenio Colectivo de la empresa Lottu Steel S.L. 2022

Convenio Colectivo de la empresa Lottu Steel S.L. 2022. Todos los conceptos salariales se incrementarán para el año 2022 en el 2,5%.

Acuerdo de ampliación de la ultraactividad del convenio colectivo de Estaciones de Servicio de Bizkaia

Ampliación Convenio Estaciones de Servicio de Bizkaia. Acuerdo de ampliación de la ultraactividad del convenio colectivo de gasolineras.

Convenio Colectivo del sector de pompas fúnebres de la provincia de León para los años 2021-2024

Convenio Colectivo del sector de pompas fúnebres de la provincia de León para los años 2021-2024. Incremento salarial anual del 1,5%

Tablas Salariales del Convenio Colectivo para el sector de comercio ganadería de Palencia y Provincia

Tablas Salariales del Convenio de Comercio de Ganadería de Palencia. El incremento salarial para 2022 es del 6,5%.

Acuerdo de la comisión paritaria del Convenio Colectivo del sector del comercio de la provincia de Girona

Comisión paritaria del Convenio Colectivo del sector del comercio. Girona. Indemnización a los trabajadores de 180 €

Convenio Colectivo de elaboración y venta de pastelería, confitería, bollería y repostería de la Provincia de Tarragona. 2022-2024

Convenio Colectivo de pastelerías de Tarragona. 2022-2024. Elaboración y venta de pastelería, confitería de la Provincia de Tarragona.